KRITERET E PUNËSIMIT PËR PERSONEL AKADEMIK, NË SHËRBIMIN E PNEUMOLOGJISË, NË DEPARTAMENTIN E SËMUNDJEVE TË BRENDSHME NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË

KRITERET E PUNËSIMIT PËR PERSONEL AKADEMIK, NË SHËRBIMIN E PNEUMOLOGJISË, NË DEPARTAMENTIN E SËMUNDJEVE TË BRENDSHME NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për pozicionin e punës, Personel Akademik, në Shërbimin e Pneumologjisë, në Departamentin e Sëmundjeve të Brendshme, në Fakultetin e Mjekësisë.

 

Kriteret

Kandidatët për personel akademik, me kohë të plotë, në Shërbimin e Pneumologjisë, në Departamentin e Sëmundjeve të Brendshme, në Fakultetin e Mjekësisë, duhet të plotësojnë këto kritere:

 

Kritere të përgjithshme:

 1. Të jetë diplomuar në Fakultetin e Mjekësisë, dega Mjekësi e Përgjithshme, studime universitare brenda ose jashtë vendit, me notë mesatare të ponderuar 8 (tetë) e lartë.
 2. Të zotëroj me dëshmi një gjuhë të huaj perëndimore (Anglisht, Frengjisht, Gjermanisht, Italisht, Spanjisht)
 3. Të ketë liçencën për ushtim individual të profesionit, lëshuar nga Urdhri I Mjekëve.
 4. Të jetë shtetas shqiptar
 5. Të zotëroj gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur;
 6. Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
 7. Të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse;
 8. Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata;
 9. Të mos jetë marrë ndaj tij masa disiplinore e largimit nga puna nga Universiteti I Mjekësisë Tiranë dhe nga Insitucione të tjera të edukimit.

 

Kritere specifike:

 1. Të ketë diplomë specializimi të Pneumologjisë.
 2. Të ketë doktoraturë ose të jetë në proces doktorature.
 3. Të ketë eksperiencë në Pneumologji mbi 10 vjet.
 4. Të ketë eksperiencë në mësimëdhënie si pedagog I jashtëm të paktën 5 vjet në lëndën e pneumologjisë, në Fakultetin e Mjekësisë.
 5. Të ketë kualifikime apo specializime ndërkombëtare në lëndën e Penumologjisë.
 6. Të ketë liçencën për ushtrimin e profesionit në specialitetin si pneumolog, të lëshuar nga Urdhri i Mjekëvë.

 

Kritere preferenciale:

 1. Preferohen kandidatë që kanë marrë pjesë në veprimtari dhe/ose aktivitete shkencore në fushën e Pneumologjisë.

 

Dokumentacioni i kërkuar

Kandidatët që aplikojnë, duhet të dorëzojnë pranë Zyrës së Burimeve Njerëzore, në Fakultetin e Mjekësisë, dosjen personale ( të inventarizuar), me dokumentat si më poshtë:

 1. Kërkesë me shkrim për aplikim;
 2. Jetëshkrimin (CV) sipas formatit standard (europass);
 3. Fotokopje të pasaportës ose kartës së identitetit;
 4. Kopje e noterizuar e diplomës/diplomave dhe njëhsimin e tyre në MAS (për diplomat e marra jashtë vendit), bashkë me listën e notave të noterizuara (për secilin program përkatës studimi);
 5. Dëshmi të kualifikimeve pasuniversitare ose të gradave dhe titujve (fotokopje të noteruara). Për diplomat master ose PhD të marra në universitetet e huaja, duhet të dorëzohet fotokopje e noteruar e çertifikatës së njohjes nga organi kompetent ose vërtetim që janë në proçes njohje.
 6. Kopje e noterizuar e liçencave për ushtrimin individual të profesionit, lëshuar nga Urdhri i Mjekëve.
 7. Dëshmi të pjesëmarrjes në konferenca apo seminare etj.
 8. Të paktën dy referenca nga profesorë dhe/ose referenca nga punëdhënës të mëparshëm.
 9. Kopje e noterizuar e librezës së punës(të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
 10. Kopje e noterizuar e dëshmisë së njohjes së gjuhës së huaj;
 11. Kopje të artikujve, teksteve, revista, projekte shkencore etj.
 12. Vërtetim i gjendjes shëndetësore të marrë brenda tre muajve të fundit (raport mjekësor për aftësinë në punë);
 13. Vërtetim nga gjykata dhe prokuroria.
 14. Dëshmi penaliteti të marrë brenda tre muajve të fundit.

 

 

Afati i dorëzimit të dokumentacionit: 10.06.2019-21.06.2019 (10 ditë pune)

 

 Fusha e njohurive, aftësive dhe cilësitë të cilat do të zhvillohet intervista:

 • Njohuri mbi ligjin nr. 80/2015 datë 22.07.2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”.
 • Njohuri të akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi për fushën e mësimëdhënies në institucionet e arsimit të lartë.

Mënyra e vlerësimit:

Përzgjedhja e kandidatit fitues do të bëhet nëpërmjët konkurimit me dosje dhe me intervista të drejtëpërdrejta.

Në lidhje me dokumentacionin e dorëzuar kandidatët do të vlerësohen për përvojën, trajnimet apo kualifikimet e lidhura me fushën.

Në lidhje me intervistën e punës kandidatët do të vlerësohen për njohuritë mbi legjislacionin e sipërcituar, aftësitë, kompetencat, eksperiencën e tyre të mëparshme, motivimin, aspiratat si dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.

Vlerësimi do të bëhet sipas formularit të vlerësimit të kandidatëve për personel akademik i miratuar nga Senati Akademik i Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, i publikuar në faqen zyrtare  www.umed.edu.al

 

Për çdo paqartësi mund të dërgohet email në adresën info@umed.edu.al