Disertacion i ALBA KOSHOVARI – FAKULTETI I MJEKËSISË

Disertacion i ALBA KOSHOVARI – FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË

        TEMA: “VLERËSIMI I INDEVE PERIIMPLANTARE NË PACIENTË ME IMPLANTE DENTARE INTRAKOCKORE

 Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “DOKTOR ”

Specialiteti: MORFOLOGJI

Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

                               Prof. Dr. ELSA KONE                                            ALBA KOSHOVARI

Linku i punimit të doktoratës:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2020/10/Alba-Koshovari-doktorature-2020.pdf