KRITERET E PUNËSIMIT PËR “LABORANT” ME KONTRATË ME AFAT TË CAKTUAR, NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË

KRITERET E PUNËSIMIT PËR “LABORANT” ME KONTRATË ME AFAT TË CAKTUAR, NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, në Statutin e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për pozicionin e punës, personel ndihmës akademik, “Laborante”, me kontratë me afat të caktuar, në Departamentin e Terapisë Stomatologjike, në Fakultetin e Mjekësisë Dentare,

Kriteret

Kandidatët për “Laborant” me kontratë me afat të caktuar, në Fakultetin e Mjekësisë Dentare, duhet të plotësojnë këto kritere:

 1. Të ketë përfunduar arsimin e lartë në profilin Stomatologji;
 1. Të zotëroj gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur;
 1. Të zotëroj një gjuhë të huaj perëndimore (gjuha angleze përbën avantazh);
 2. Të ketë njohuri në përdorimin e kompjuterit dhe të programeve bazë (excel,ëord);
 3. Të ketë aftësi të mira komunikuese, etike profesionale dhe të punës në grup;
 4. Të jetë shtetas shqiptar;
 5. Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
 6. Të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse;
 7. Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata;

Dokumentacioni i kërkuar

Kandidatët që aplikojnë, duhet të dorëzojnë pranë Sektorit të Protokoll Arkivës, në Rektoratin e Universitetit të Mjekësisë Tiranë, dokumentat si më poshtë:

 

 1. Kërkesë me shkrim për aplikim;
 2. Jetëshkrimin (CV) sipas formatit standard (europass);
 3. Fotokopje të pasaportës ose kartës së identitetit;
 4. Kopje e noterizuar e diplomës/diplomave dhe njëhsimin e tyre në MAS (për diplomat e marra jashtë vendit), bashkë me listën e notave të noterizuara (për secilin program përkatës studimi);
 5. Kopje e noterizuar e dëshmisë së njohjes së gjuhës së huaj;
 6. Kopje e noterizuar e dëshmisë së njohjes së kompjuterit;
 7. Vërtetim i gjendjes shëndetësore të marrë brenda tre muajve të fundit (raport mjekësor për aftësinë në punë);
 8. Vërtetim i gjendjes gjyqësore, vetë deklarim sipas formës së kërkuar nga ligji;
 9. Çdo dokument tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, apo të tjera të përmendura në jetëshkrim;
 10. Dëshmi penaliteti të marrë brenda tre muajve të fundit.

 

Mungesa e një prej dokumentacioneve të kërkuara më sipër, sjell s’kualifikim të kandidatit.

 

Kandidatët e interesuar, duhet të dorëzojnë dokumentacionin e kërkuar në Sektorin e Protokoll Arkivës, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë (Adresa: Rruga e Dibrës, Nr.371, 1005, Tiranë)

Afati i dorëzimit të dokumentacionit: 10.06.2019-21.06.2019 (10 ditë pune)

Fusha e njohurive, aftësive dhe cilësitë të cilat do të zhvillohet intervista:

 • Njohuri mbi ligjin nr. 80/2015 datë 22.07.2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”.
 • Njohuri të akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi për fushën e procedurave administrative.

Mënyra e vlerësimit:

Përzgjedhja e kandidatit fitues do të bëhet nëpërmjët konkurimit me dosje dhe me intervista të drejtëpërdrejta.

Në lidhje me dokumentacionin e dorëzuar kandidatët do të vlerësohen për përvojën, trajnimet apo kualifikimet e lidhura me fushën.

Në lidhje me intervistën e punës, kandidatët do të vlerësohen për njohuritë mbi legjislacionin e sipërcituar, aftësitë, kompetencat, eksperiencën e tyre të mëparshme, motivimin, aspiratat si dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.

Për çdo paqartësi mund të dërgohet email në adresën info@umed.edu.al