Please select your page

Njoftojmë se janë publikuar në Fakultetet e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, listat paraprake të kandidatëve fitues nga Republika e Kosovës, kandidatëve me origjinë shqiptare nga Maqedonia, Mali i Zi, Presheva, Medvegja dhe Bujanovci që kanë aplikuar për programet e ciklit të parë dhe programet e integruara të ciklit të dytë. 

 

                      REKTORATI I UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË

Publikuar më 13.10.2016


Universiteti i Mjekësisë, Tiranë informon studentët e interesuar se Qeveria Britanike ka hapur programin e bursave studentore "Chevening Scholarships". 

Opening of applications for Chevening Scholarships: the prestigious global scholarship programme of the UK government

Chevening Scholarships are the UK government’s global scholarship programme, funded by the Foreign and Commonwealth Office (FCO) and partner organisations. The scholarships offer the opportunity to study for a one-year master’s degree at any of the UK’s leading universities, and are awarded to outstanding established or future leaders across a wide range of fields.

The programme provides a unique opportunity for tomorrow’s leaders to build a global network of continuing professional significance and also to establish social, cultural, academic, or commercial partnerships with the UK.

Applications for a Chevening Scholarship must be submitted online at www.chevening.org/apply and the deadline for receipt of applications is 8 November at 12:00 GMT (midday UK time). Applications received after this date will not be processed.

 

Applicants should read the online guidance and demonstrate how they meet the Chevening selection criteria before submitting an application.  If they have further questions about the programme they can use the contact us function on the website www.chevening.org/contact-us

 

                      REKTORATI I UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË

Publikuar më 13.10.2016


 

Njoftohen të gjithë kandidatët që do të kryejnë aplikimin për Ciklin e dytë të studimeve me kohë të plotë "Master Shkencor" dhe "Master Profesional" se aplikimet në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike janë të hapura nga data 07.10.2016, nga ora 8.00 deri në orën 16.00.

Kandidatët duhet të paraqiten pranë sekretarisë mësimore me dokumentacionin perkatës në bazë të Udhëzimit Nr. 24, datë 07.10.2016të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit "Për disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzimin Nr. 13, datë 22.07.2016 "Për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve me karakter profesional, si dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, në Institucionet e Arsimit të Lartë, në vitin akademik 2016-2017", të ndryshuarsipas pikës 12 të këtij Udhëzimi bashkënjitur njoftimit. Në bazë të Ligj Nr. 80/2015, "Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë", si dhe në bazë te Udhëzimin Nr. 52, datë 03.12.2015, të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit "Për përcaktimin e niveleve të gjuhëve të huaja dhe të testeve ndërkombëtare, për pranimet në programet e ciklit të dytë dhe të tretë, në Institucionet e Arsimit të Lartë", studentët duhet që të kenë të mbrojur Nivelin B1 të Gjuhëve të Huaja të përcaktuara sipas këtij udhëzimi.

  • Udhëzimi Nr. 24, datë 07.10.2016, i Ministrisë së Arsimit dhe Sportit "Për disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzimin Nr. 13, datë 22.07.2016 "Për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve me karakter profesional, si dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, në Institucionet e Arsimit të Lartë, në vitin akademik 2016-2017", i ndryshuar
  • Formulari i Aplikimit 

 

                  DEKANATI I FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

Publikuar më 07.10.2016


Untitled

 

Publikohen listat përfundimtare të kandidatëve fitues të Raundit të Dytë në programet e studimit të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë.

 

Të gjithë kandidatët, të cilët kanë kryer procesin e aplikimit në raundin e dytë dhe janë shpallur fitues në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, duhet të kryejnë procesin e regjistrimit online dhe me dokumentacion në sekretaritë mësimore të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, në programin e studimit ku dëshirojnë të vazhdojnë studimet, deri më datë 16 tetor 2016. Kandidati që është shpallur fitues në më shumë se një program studimi, lejohet të regjistrohet me dokumentacion vetëm në njërin nga programet e studimit ku është fitues. Pas datës 16 tetor 2016, deri më datë 20 tetor 2016, sekretaritë mësimore të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë do të regjistrojnë online dhe me dokumentacion, deri në plotësimin e numrit të kuotave për programin e studimit përkatës, të gjithë kandidatët e tjerë që kërkojnë të regjistrohen, duke respektuar renditjen në lista. Kandidati nuk mund të regjistrohet në më shumë se një program studimi.
Sekretaritë mësimore të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë do të pranojnë dokumentacionin për të gjithë kandidatët që do të regjistrohen. Kandidatët dorëzojnë personalisht, ose nëpërmjet përfaqësuesit të autorizuar nga ana e tyre, dokumentacionin e mëposhtëm:

a) Dokumentin e identifikimit (kartë identiteti ose pasaportë). Në dosje mbahet vetëm fotokopja e një prej dokumenteve të identifikimit.

b) Fotokopje të noterizuar të diplomës së Maturës Shtetërore ose deftesës së pjekurisë, së bashku me certifikatën e notave, ose të një dëftese/diplome tjetër studimi të fituar jashtë vendit dhe të njësuar në MAS.

c) Deklaratën e paraqitur në shtojcën bashkëlidhur Udhëzimit 13, e cila plotësohet nga kandidati në prani të punonjëses së sekretarisë mësimore të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë dhe nënshkruhet nga kandidati dhe nga kjo e fundit.

d) Dy fotografi personale.

 

Lista përfundimtare e studentëve, të renditur sipas pikëve, për programet e studimit në Fakultetin e Mjekësisë

1. Programi i studimit “Mjekësi e Përgjithshme” PDF-icon  (https://www.dropbox.com/s/0owt9q7fvk54c72/Mjekesi%20e%20Pergjithshme.pdf?dl=0)
2. Programi i studimit “Farmaci”:PDF-icon (https://www.dropbox.com/s/xxff7rb8kgevh9v/Farmaci.pdf?dl=0)

 

Lista përfundimtare e studentëve, të renditur sipas pikëve, për programet e studimit në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike

1. Programi i studimit “Infermieri e Përgjithshme”: PDF-icon (https://www.dropbox.com/s/7myztfpt1a5jdif/Infermeri%20e%20Pergjithshme.pdf?dl=0)
2. Programi i studimit “Mami”: PDF-icon (https://www.dropbox.com/s/8gganlqlqa3x4pa/Mami.pdf?dl=0)
3. Programi i studimit “Imazheri”: PDF-icon (https://www.dropbox.com/s/e8586au93ebjtoc/Imazheri.pdf?dl=0)
4. Programi i studimit “Logopedi”: PDF-icon (https://www.dropbox.com/s/x1qw2u0rdwgdg43/Logopedi.pdf?dl=0)
5. Programi i studimit “Teknik i Lartë Laboratori”: PDF-icon (https://www.dropbox.com/s/535n4eqmru2f50h/Teknik%20i%20Larte%20Laboratori.pdf?dl=0)
6. Programi i studimit “Fizioterapi”: PDF-icon (https://www.dropbox.com/s/y3n3y3ew96g844m/Fizioterapi.pdf?dl=0)

 

Lista përfundimtare e studentëve, të renditur sipas pikëve, për programet e studimit në Fakultetin e Mjekësisë Dentare

1. Programi i studimit “Stomatologji”PDF-icon (https://www.dropbox.com/s/veyfwobyugaymwd/Stomatologji.pdf?dl=0)

 

Listat hapen duke klikuar në ikonën pdf ose duke klikuar në linkun direkt që ndodhet pas ikonës.

 

Studentët mund të verifikojnë renditjen e tyre në linkun e mëposhtëm nëpërmjet ID-së së studentit: https://klasifikimi.ualbania.rash.al/umt

ID e studenteve që ndodhen nën vijën e kuqe nuk janë fitues në programin përkatës të studimit.

  

 REKTORATI

Publikuar më 12.10.2016

 


Untitled

Në bazë të Udhëzimit Nr. 24, datë 07.10.2016të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit "Për disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzimin Nr. 13, datë 22.07.2016 "Për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve me karakter profesional, si dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, në Institucionet e Arsimit të Lartë, në vitin akademik 2016-2017", të ndryshuarUniversiteti i Mjekësisë, Tiranë informon se procesi i aplikimeve në programet e studimit të ciklit të dytë me kohë të plotë, fillon nga data 07 Tetor 2016 dhe do të bëhet pranë sekretarive mësimore të njësive kryesore (fakulteteve) të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë.

  • Udhëzimi Nr. 24, datë 07.10.2016, i Ministrisë së Arsimit dhe Sportit "Për disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzimin Nr. 13, datë 22.07.2016 "Për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve me karakter profesional, si dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, në Institucionet e Arsimit të Lartë, në vitin akademik 2016-2017", i ndryshuar
  • Formulari i Aplikimit 

Për më tepër informacion, lutemi të interesoheni pranë sekretarive mësimore të njësive kryesore (fakulteteve) të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë.

 

                             REKTORATI I UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË

Publikuar më 07.10.2016


Ministria e Arsimit dhe Sportit
Ministria e Shëndetësisë
Universiteti i Tiranës
Universiteti i Prishtinës
Universiteti i Kamerinos
Instituti Alb-Shkenca
Research 4 Life
Google for Education
Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit
Rrjeti Akademik Shqiptar - Qendra Nderuniversitare e Sherbimeve dhe Rrjetit Telematik
Central European Exchange Program for University Studies
Università degli Studi dell'Aquila
Università degli Studi di Bari
Università degli Studi di Padova
Charles University

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×