Please select your page

Untitled

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE: PËR PERSONEL AKADEMIK NË FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për 1 (një) vend pune për personel akademik në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike, si më poshtë vijon:

Pozicioni i punës: Personel akademik në Departamentin e Diagnostikës, Rehabilitimit Shëndetësor dhe Infermieristikës në Kirurgji, Infermieristikës në Obstetrik Gjinekologji, Profili "Mjek Fizioterapist" (1 vend pune)

Kandidati për vendin e punës “Personel akademik në Departamentin e Diagnostikës, Rehabilitimit Shëndetësor dhe Infermieristikës në Kirurgji, Infermieristikës në Obstetrik Gjinekologji, Profili “Mjek Fizioterapist” duhet të plotësojë këto kritere bazë:

 1. Të zotërojë diplomë të integruar në Mjekësi të Përgjithshme
 2. Të ketë notën mesatare të studimeve universitare mbi 8
 3. Të ketë kryer specializimin pasuniversitar në fushën e Fizioterapisë
 4. Të ketë përvojë klinike mbi 5 (pesë) vjet në fushën e Fizioterapisë
 5. Të zotërojë me dëshmi një gjuhë të huaj perëndimore
 6. Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata

Kandidati konkurrent për vendin e punës “Personel akademik në Departamentin e Diagnostikës, Rehabilitimit Shëndetësor dhe Infermieristikës në Kirurgji, Infermieristikës në Obstetrik Gjinekologji, Profili “Mjek Fizioterapist” preferohet të plotësojë edhe këto kritere:

 1. Të ketë përfunduar studimet universitare dhe të mëtejshme në universitete të njohura jashtë vendit
 2. Të ketë gradën shkencore “Doktor” në fushën e mjekësisë
 3. Të ketë gradë apo titull shkencor të fituar në universitete të njohura jashtë vendit
 4. Të ketë eksperiencë në mësimdhënie në fushën përkatëse
 5. Të ketë botime shkencore (tekste, monografi, artikuj dhe referate shkencore) në revista brenda dhe jashtë vendit si dhe pjesmarrje në aktivitete shkencore apo në kërkim shkencor në fushën përkatëse

Kandidatët për vendin “Personel akademik në Departamentin e Diagnostikës, Rehabilitimit Shëndetësor dhe Infermieristikës në Kirurgji, Infermieristikës në Obstetrik Gjinekologji, Profili “Mjek Fizioterapist” duhet të dorëzojnë pranë Zyrës së Burimeve Njerëzore në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë këto dokumenta:

 1. Kërkesë me shkrim
 2. Curriculum vitae
 3. Diplomë dhe listë notash të studimeve universitare dhe pasuniversitare (fotokopje të noteruara). Për diplomat e marra në universitetet e huaja, duhet të dorëzohet fotokopje e noteruar e çertifikatës së njohjes nga organi kompetent
 4. Dëshmi të kualifikimeve pasuniversitare ose të gradave dhe titujve (fotokopje të noteruara). Për diplomat master ose PhD të marra në universitetet e huaja, duhet të dorëzohet fotokopje e noteruar e çertifikatës së njohjes nga organi kompetent ose vërtetim që janë në proçes njohje
 5. Dëshmi të pjesëmarrjes në konferenca apo seminare, etj.
 6. Të paktën dy referenca nga profesorë të fakultetit
 7. Dëshmi të njohjes të gjuhës së huaj (të noteruar)
 8. Kopje të artikujve, teksteve, revista, projekte shkencore etj.
 9. Kopje të librezës së punës dhe të kontributeve të sigurimeve shoqërore (të noteruar)
 10. Raport mjekësor për aftësitë në punë
 11. Vërtetim nga gjykata dhe prokuroria
 12. Dëshmi e penalitetit

Dokumentat pranohen nga data 14.11.2016 -25.11.2016.

Përzgjedhja e kandidatit fitues do të bëhet nëpërmjët konkurimit me dosje dhe me intervista të drejtëpërdrejta.

Për çdo paqartësi mund të dërgoni email në adresën Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

 REKTORATI

Publikuar më 14.11.2016


Untitled

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE: PËR PERSONEL AKADEMIK NË FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për 1 (një) vend pune për personel akademik në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike, si më poshtë vijon:

Pozicioni i punës: Personel akademik në Departamentin e Diagnostikës, Rehabilitimit Shëndetësor dhe Infermieristikës në Kirurgji, Infermieristikës në Obstetrik Gjinekologji, Profili "Specialist në fushën e Logopedisë" (1 vend pune)

Kandidati për vendin e punës “Personel akademik në Departamentin e Diagnostikës, Rehabilitimit Shëndetësor dhe Infermieristikës në Kirurgji, Infermieristikës në Obstetrik Gjinekologji, Profili “Specialist në fushën e Logopedisë”  duhet të plotësojë këto kritere bazë:

 1. Të zotërojë diplomë në një nga fushat: Logopedi, Gjuhësi
 2. Të ketë notën mesatare të studimeve universitare mbi 8
 3. Të ketë eksperiencë pune mbi 5 (pesë) vjet në fushën e Logopedisë
 4. Të zotërojë me dëshmi një gjuhë të huaj perëndimore
 5. Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata.

Kandidati konkurrent për vendin e punës punës “Personel akademik në Departamentin e Diagnostikës, Rehabilitimit Shëndetësor dhe Infermieristikës në Kirurgji, Infermieristikës në Obstetrik Gjinekologji, Profili “Specialist në fushën e Logopedisë” preferohet të plotësojë edhe këto kritere:

 1. Të ketë gradë apo titull shkencor të fituar në universitete të njohura jashtë vendit
 2. Të ketë specializime, kualifikime në fushën përkatëse
 3. Të ketë eksperiencë në mësimdhënie në fushën përkatëse
 4. Të ketë botime shkencore (tekste, monografi, artikuj dhe referate shkencore) në revista brenda dhe jashtë vendit si dhe pjesmarrje në aktivitete shkencore apo në kërkim shkencor në fushën përkatëse.

Kandidatët për vendin e punës “Personel akademik në Departamentin e Diagnostikës, Rehabilitimit Shëndetësor dhe Infermieristikës në Kirurgji, Infermieristikës në Obstetrik Gjinekologji, Profili “Specialist në fushën e Logopedisë”  duhet të dorëzojnë pranë Zyrës së Burimeve Njerëzore në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë këto dokumenta:

 1. Kërkesë me shkrim
 2. Curriculum vitae
 3. Diplomë dhe listë notash të studimeve universitare dhe pasuniversitare (fotokopje të noteruara). Për diplomat e marra në universitetet e huaja, duhet të dorëzohet fotokopje e noteruar e çertifikatës së njohjes nga organi kompetent
 4. Dëshmi të kualifikimeve pasuniversitare ose të gradave dhe titujve (fotokopje të noteruara). Për diplomat master ose PhD të marra në universitetet e huaja, duhet të dorëzohet fotokopje e noteruar e çertifikatës së njohjes nga organi kompetent ose vërtetim që janë në proçes njohje
 5. Dëshmi të pjesëmarrjes në konferenca apo seminare, etj.
 6. Të paktën dy referenca nga profesorë të fakultetit
 7. Dëshmi të njohjes të gjuhës së huaj (të noteruar)
 8. Kopje të artikujve, teksteve, revista, projekte shkencore etj.
 9. Kopje të librezës së punës dhe të kontributeve të sigurimeve shoqërore (të noteruar)
 10. Raport mjekësor për aftësitë në punë
 11. Vërtetim nga gjykata dhe prokuroria
 12. Dëshmi e penalitetit

Dokumentat pranohen nga data 14.11.2016 -25.11.2016.

Përzgjedhja e kandidatit fitues do të bëhet nëpërmjët konkurimit me dosje dhe me intervista të drejtëpërdrejta.

Për çdo paqartësi mund të dërgoni email në adresën Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

 REKTORATI

Publikuar më 14.11.2016


Untitled

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE: PËR PERSONEL ADMINISTRATIV "PUNONJËS PASTRIMI" NË FAKULTETIN E MJEKËSISË SË UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për vend pune për personel administrativ "Punonjës pastrimi" në Fakultetin e Mjekësisë, si më poshtë vijon:

Pozicioni i punës: Punonjës pastrimi

Kandidatët për vendin e punës “Punonjës pastrimi” duhet të plotësojnë këto kritere:

 1. Të ketë përfunduar arsimin e  detyrueshëm/ të mesëm
 2. Të ketë përvojë pune në fushën përkatëse
 3. Të zotërojë aftësi të mira komunikuese
 4. Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata.

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Sektorit të Burimeve Njerëzore në Rektoratin e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë këto dokumenta:

 1. Kërkesë me shkrim
 2. CV
 3. Kopje të diplomës dhe të listës së notave (të noteruara)
 4. Të paktën dy referenca nga punëdhënësit e fundit
 5. Kopje të librezës së punës dhe të kontributeve të sigurimeve shoqërore
 6. Raport mjekësor për aftësitë në punë
 7. Dëshmi penaliteti

Dokumentat pranohen nga data 17.10.2016 -  28.10.2016.

Përzgjedhja e kandidatit fitues do të bëhet nëpërmjët konkurimit me dosje dhe me intervista të drejtëpërdrejta.

Për çdo paqartësi mund të dërgoni email në adresën Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

 REKTORATI

Publikuar më 17.10.2016


Untitled

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE: PËR PERSONEL NDIHMËS AKADEMIK NË FAKULTETIN E MJEKËSISË SË UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për 1 (një) vend pune për personel ndihmës akademik në Fakultetin e Mjekësisë, si më poshtë vijon:

Pozicioni i punës: 

Laborant në Departamentin e Lëndëve Biomjekësore dhe Eksperimentale, Seksioni i Farmakologjisë.

Kandidati për vendin e punës “Departamentin e Lëndëve Biomjekësore dhe Eksperimentale, Seksioni i Farmakologjisë ” duhet të plotësojë këto kritere:

 1. Të ketë përfunduar arsimin e lartë
 2. Të ketë eksperiencë pune në fushën e sekretarisë
 3. Të ketë aftësi të mira komunikuese
 4. Të ketë aftësi të mira bashkëpunuese
 5. Të njohë me dëshmi programet bazë të kompjuterit
 6. Të ketë njohuri në një gjuhë të huaj perëndimore
 7. Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata.

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Sektorit të Burimeve Njerëzore në Rektoratin e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, këto dokumenta:

 1. Kërkesë me shkrim
 2. CV
 3. Kopje të diplomës dhe të listës së notave (të noteruara)
 4. Të paktën dy referenca nga punëdhënësit e fundit
 5. Dëshmi të njohjes dhe përdorimit të kompjuterit apo çdo çertifikate tjetër apo dëshmi kualifikimit që mund të ketë
 6. Kopje të librezës së punës dhe të kontributeve të sigurimeve shoqërore (të noteruara)
 7. Raport mjekësor për aftësitë në punë
 8. Dëshmi penaliteti

Dokumentat pranohen nga data 17.10.2016 – 28.10.2016

Përzgjedhja e kandidatit fitues do të bëhet nëpërmjët konkurimit me dosje dhe me intervista të drejtëpërdrejta.

Për çdo paqartësi mund të dërgoni email në adresën Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

 REKTORATI

Publikuar më 17.10.2016


Untitled

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE: PËR PERSONEL ADMINISTRATIV "PUNONJËS PASTRIMI" ME KONTRATË TË PËRKOHSHME NË FAKULTETIN E MJEKËSISË SË UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për për vend pune për personel administrativ "Punonjës pastrimi" me kontratë të përkohshme në Fakultetin e Mjekësisë, si më poshtë vijon:

Pozicioni i punës: Punonjës pastrimi

Kandidatët për vendin e punës “Punonjës pastrimi” duhet të plotësojnë këto kritere:

 1. Të ketë përfunduar arsimin e  detyrueshëm/ të mesëm
 2. Të ketë përvojë pune në fushën përkatëse
 3. Të zotërojë aftësi të mira komunikuese
 4. Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata.

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Sektorit të Burimeve Njerëzore në Rektoratin e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë këto dokumenta:

 1. Kërkesë me shkrim
 2. CV
 3. Kopje të diplomës dhe të listës së notave (të noteruara)
 4. Të paktën dy referenca nga punëdhënësit e fundit
 5. Kopje të librezës së punës dhe të kontributeve të sigurimeve shoqërore
 6. Raport mjekësor për aftësitë në punë
 7. Dëshmi penaliteti

Dokumentat pranohen nga data 17.10.2016 -  28.10.2016.

Përzgjedhja e kandidatit fitues do të bëhet nëpërmjët konkurimit me dosje dhe me intervista të drejtëpërdrejta.

Për çdo paqartësi mund të dërgoni email në adresën Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

 REKTORATI

Publikuar më 17.10.2016


Untitled

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE: PËR PERSONEL NDIHMËS AKADEMIK ME KONTRATË TË PËRKOHSHME NË FAKULTETIN E MJEKËSISË SË UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për 1 (një) vend pune për personel ndihmës akademik me kontratë të përkohshme në Fakultetin e Mjekësisë, si më poshtë vijon:

Pozicioni i punës: 

Laborant në Departamentin e Kirurgjisë për Shërbimin e Anastezi Reanimacionit, Shërbimin e Urgjencës Mjekësore dhe Shërbimin e Toksikologjisë.

Kandidati për vendin e punës “Laborant në Departamentin e Kirurgjisë për Shërbimin e Anastezi Reanimacionit, Shërbimin e Urgjencës mjekësore dhe Shërbimin e Toksikologjisë” me kontratë të përkohshmeduhet të plotësojë këto kritere:

 1. Të ketë përfunduar arsimin e lartë
 2. Të ketë eksperiencë pune
 3. Të ketë aftësi të mira komunikuese
 4. Të ketë aftësi të mira bashkëpunuese
 5. Të njohë me dëshmi programet bazë të kompjuterit
 6. Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata.

Kandidati konkurrent për vendin e punës “Laborant në Departamentin e Kirurgjisë për Shërbimin e Anastezi Reanimacionit, Shërbimin e Urgjencës Mjekësore dhe Shërbimin e Toksikologjisë”, preferohet të plotësojë edhe këto kritere:

 1. Të ketë njohuri në një gjuhë të huaj perëndimore

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Sektorit të Burimeve Njerëzore në Rektoratin e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë këto dokumenta:

 1. Kërkesë me shkrim
 2. CV
 3. Kopje të diplomës dhe të listës së notave (të noteruara)
 4. Të paktën dy referenca nga punëdhënësit e fundit
 5. Dëshmi të njohjes dhe përdorimit të kompjuterit apo çdo çertifikate tjetër apo dëshmi kualifikimit që mund të ketë
 6. Kopje të librezës së punës dhe të kontributeve të sigurimeve shoqërore (të noteruara)
 7. Raport mjekësor për aftësitë në punë
 8. Dëshmi penaliteti

Dokumentat pranohen nga data 17.10.2016 – 28.10.2016

Përzgjedhja e kandidatit fitues do të bëhet nëpërmjët konkurimit me dosje dhe me intervista të drejtëpërdrejta.

Për çdo paqartësi mund të dërgoni email në adresën Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

 REKTORATI

Publikuar më 17.10.2016


Untitled

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE: PËR PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PJESSHME NË FAKULTETIN E MJEKËSISË SË UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkurset për personel akademik me kohë të pjesshme për vitin akademik 2016-2017 në Fakultetin e Mjekësisë si më poshtë vijon:

I. Kriteret e përgjithshme për personel akademik me kohë të pjesshme në Fakultetin e Mjekësisë për Grupimin e I-rë, II-të, dhe III-të.

 • Grupimi i Parë       Moduli: ''Shkenca komunikimi dhe psikologji''
 • Grupimi i Dytë       Shkencat Bazë Formuese
 • Grupimi i Tretë      Gjuhët e Huaja dhe Kulturë Fizike

Kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët:   

 1. Të jetë i diplomuar në programe të integruara ose Master Shkencor në degën përkatëse
 2. Të ketë përfunduar studimet universitare me notë mesatare mbi 8. Në rast se nuk ka aplikime brenda afatit nga publikimi, mund të aplikojnë edhe me mesatare më të ulët, pas miratimit paraprak nga departamenti përkatës.
 3. Të zotërojë me dëshmi një gjuhë të huaj perëndimore. Preferohet gjuha angleze
 4. Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata.

Kriteret preferenciale:

 1. Të ketë Doktoraturë në fushën përkatëse
 2. Të ketë eksperiencë pune
 3. Të ketë eksperiencë në mësimdhënie në fushën përkatëse
 4. Të ketë publikime në revista shkencore, konferenca ose pjesmarrje në kërkim shkencor
 5. Të jetë i diplomuar në Fakultetin përkatës në Master Shkencor dhe /ose Doktoraturë

 

Grupimi i Parë    Moduli: ''Shkenca komunikimi dhe psikologji''

Lëndët

Vendet për pedagogë të jashtëm

Sociologji

1

Komunikim në Mjekësi

2

Etikë dhe Deontologji Mjekësore

2

Histori e Mjekësisë

1

Legjislacion

1

 

Grupimi i Dytë    Shkencat Bazë Formuese

Lëndët

Vendet për pedagogë të jashtëm

Kimi e Përgjithshme dhe Inorganike

4

Kimi Organike

2

Kimi Analitike

3

Kimi Fizike dhe Koloidale

2

Kimi dhe Shkenca e Ushqimit

2

Biologji

4

Botanikë

2

Fizikë

5

Biofizikë

3

Informatikë

3

 

Grupimi i Tretë      Gjuhët e Huaja dhe Kulturë Fizike

Lëndët

Vendet për pedagogë të jashtëm

Gjuhë Latine

3

Gjuhë Angleze

5

Kulturë Fizike

3

 

II. Kriteret e përgjithshme për personel akademik me kohë të pjesshme në Fakultetin e Mjekësisë për Grupimin e IV dhe Departamentin e Morfologjisë.

Kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët:   

 1. Të zotërojë diplomë të integruar në Mjekësi të Përgjithshme
 2. Të ketë përfunduar studimet universitare me notë mesatare mbi 8. Në rast se nuk ka aplikime brenda afatit nga publikimi, mund të aplikojnë edhe me mesatare më të ulët, pas miratimit paraprak nga departamenti përkatës.  
 3. Të zotërojë me dëshmi një gjuhë të huaj perëndimore. Preferohet gjuha angleze
 4. Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata.

Kriteret preferenciale:

 1. Të ketë Doktoraturë në fushën përkatëse
 2. Të ketë eksperiencë pune
 3. Të ketë eksperiencë në mësimdhënie në fushën përkatëse
 4. Të ketë publikime në revista shkencore, konferenca ose pjesmarrje në kërkim shkencor

 

Grupimi i Katërt:    Mjekësi Transfuzive dhe Fizioterapi

Lëndët

Vendet për pedagogë të jashtëm

Mjekësi Transfuzive

2

 

Departamenti i Morfologjisë

Lëndët

Vendet për pedagogë të jashtëm

Histologji-Embriologji

2

Anatomi Normale

4

 

III. Kriteret e përgjithshme për personel akademik me kohë të pjesshme në Fakultetin e Mjekësisë për Departamentin e Lëndëve Biomjekësore dhe Eksperimentale.

Kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët:   

 1. Të zotërojë diplomë të integruar në Mjekësi të Përgjithshme
 2. Të ketë përfunduar studimet universitare me notë mesatare mbi 9
 3. Të ketë eksperiencë në mësimdhënie në lëndën e Fiziologjisë dhe Farmakologjisë
 4. Të zotërojë me dëshmi një gjuhë të huaj perëndimore. Preferohet gjuha angleze
 5. Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata.

Kriteret preferenciale

 1. Të ketë Doktoraturë në fushën e Fiziologjisë
 2. Të ketë eksperiencë pune
 3. Të ketë publikime në revista shkencore, konferenca ose pjesmarrje në kërkim shkencor

 

Departamenti i Lëndëve Biomjekësore dhe Eksperimentale

Lëndët

Vendet për pedagogë të jashtëm

Fiziologji

1

Farmakologji

1

 

 IV. Kriteret e përgjithshme për personel akademik me kohë të pjesshme në Fakultetin e Mjekësisë për:

 • Departamentin e Laboratorëve
 • Departamentin e Sëmundjeve të Brendshme
 • Departamentin e Sëmundjeve Infektive dhe Dermatologji
 • Departamentin e Semiologjisë Klinike dhe Imazherike
 • Departamenti Anatomi Patologjike - Mjekësi Ligjore
 • Departamenti  Kirurgjisë së Përgjithshme
 • Departamenti i Pediarisë
 • Departamenti i ORL- Okulistikë

 

Kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët:   

 1. Të zotërojë diplomë të integruar në Mjekësi të Përgjithshme
 2. Të këtë përfunduar studimet universitare me notë mesatare mbi 8. Në rast se nuk ka aplikime brenda afatit nga publikimi, mund të aplikojnë edhe me mesatare më të ulët, pas miratimit paraprak nga departamenti përkatës.
 3. Të ketë specializim në fushën përkatëse
 4. Të ketë eksperiencë pune jo më pak se 5 vjet në specialitetin përkatës
 5. Të zotëroj dëshmi të një gjuhe të huaj perëndimore. Preferohet gjuha angleze.  
 6. Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata.

Kriteret preferenciale:

 1. Të ketë eksperiencë pune në QSUT         
 2. Të ketë eksperiencë mësimdhënie në fushën përkatëse
 3. Të ketë publikime në revista shkencore, konferenca ose pjemarrje në kërkime shkencore.         

 

Departamenti i Laboratorëve

Lëndët

Vendet për pedagogë të jashtëm

Imunologji

1

Biokimi

1

 

Departamenti i Sëmundjeve të Brendshme

Lëndët

Vendet për pedagogë të jashtëm

Alergologji

1

Nefrologji

2

Pneumologji

2

Reumatologji & Fizioterapi

          2 (1+1)

Mjekësi Interne

1

Gastroenterologji Hepatologji

1

 

Departamenti i Sëmundjeve Infektive dhe Sëmundjeve të Lëkurës

Lëndët

Vendet për pedagogë të jashtëm

Dermatologji

1

 

Departamenti i Semiologjisë Klinike dhe Imazherike

Lëndët

Vendet për pedagogë të jashtëm

Semiologji imazherike

3

Semiologji klinike

2

 

Departamenti i Anatomisë Patologjike - Mjekësisë Ligjore

Lëndët

Vendet për pedagogë të jashtëm

Anatomi Patologjike

3

 

Departamenti i Kirurgjisë së Përgjithshme

Lëndët

Vendet për pedagogë të jashtëm

Kirurgji e Përgjithshme

4

Kirurgji Speciale

1

Onkologji

1

Ortopedi

1

Anestezi Reanimacioni

5

Mjekësi Urgjence

3

Toksikologji

1

 

Departamenti i Pediatrisë

Lëndët

Vendet për pedagogë të jashtëm

Pediatri

8

 

Departamenti i ORL- Okulistikë

Lëndët

Vendet për pedagogë të jashtëm

ORL

1

 

V. Kriteret e përgjithshme për personel akademik me kohë të pjesshme në Fakultetin e Mjekësisë për Departamentin e Neuroshkencës.

Kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët për profilin Psikiatri:      

 1. Të zotërojë diplomë të integruar në Mjekësi të Përgjithshme
 2. Të këtë përfunduar studimet universitare me notë mesatare mbi 8. Në rast se nuk ka aplikime brenda afatit nga publikimi, mund të aplikojnë edhe me mesatare më të ulët, pas miratimit paraprak nga departamenti përkatës.
 3. Të ketë specializim në fushën përkatëse
 4. Të ketë gradën shkencore ''Doktor i shkencave'' 
 5. Të ketë eksperiencë pune jo më pak se 5 vjet në specialitetin përkatës
 6. Të përmbush kriteret ligjore të pozicionit ''Tutor i studentëve të ciklit të tretë''              
 7. Të ketë eksperiencë në mësimdhënie në programet e ciklit të integruar dhe të ciklit të tretë.     
 8. Të zotëroj dëshmi të një gjuhe të huaj perëndimore. Preferohet gjuha angleze.  
 9. Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata.

Kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët për profilin Neurokirurgji:          

 1. Të zotërojë diplomë të integruar në Mjekësi të Përgjithshme
 2. Të këtë përfunduar studimet universitare me notë mesatare mbi 8. Në rast se nuk ka aplikime brenda afatit nga publikimi, mund të aplikojnë edhe me mesatare më të ulët, pas miratimit paraprak nga departamenti përkatës.    
 3. Të ketë specializim në fushën përkatëse
 4. Të ketë gradën shkencore ''Doktor i shkencave''
 5. Të ketë eksperiencë pune jo më pak se 5 vjet në specialitetin përkatës
 6. Të ketë eksperiencë profesionale në kërkim shkencor             
 7. Të jetë autor ose bashkëautor në publikime të nivelit të lartë shkencor me faktor impakti
 8. Të zotëroj dëshmi të një gjuhe të huaj perëndimore. Preferohet gjuha angleze.
 9. Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata.

 

Kriteret preferenciale:

 1. Të ketë publikime në revista shkencore, konferenca ose pjesmarrje në kërkim shkencor

Departamenti i Neuroshkencës

Lëndët

Vendet për pedagogë të jashtëm

Neurokirurgji

2

Psikiatri

1

 

VI. Kriteret e përgjithshme për personel akademik me kohë të pjesshme në Fakultetin e Mjekësisë për Departamentin e Farmacisë.

Kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët:   

 1. Të zotërojë diplomë në programe të integruara ose Master Shkencor në degën përkatëse
 2. Të këtë përfunduar studimet universitare me notë mesatare mbi 8. Në rast se nuk ka aplikime brenda afatit nga publikimi, mund të aplikojnë edhe me mesatare më të ulët, pas miratimit paraprak nga departamenti ynë.       
 3. Të ketë eksperiencë në mësimdhënien e disiplinës së kërkuar në departamentin e Farmacisë
 4. Të zotëroj dëshmi të një gjuhe të huaj perëndimore. Preferohet gjuha angleze.  
 5. Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata.

Kriteret preferenciale:

 1. Të ketë publikime në revista shkencore, konferenca ose pjesmarrje në kërkim shkencor

Departamenti i Farmacisë

Lëndët

Vendet për pedagogë të jashtëm

Analizë Farmaceutike

1

Përgatitje Galanike

2

Analizë e drograve bimore

1

Kimi Toksikologjike dhe Praktikë Profesionale

1

Praktikë Profesionale dhe Urdhri i Farmacistëve të Shqipërisë

4

Biofarmaci dhe Farmakokinetikë

2

 

VII. Kriteret e përgjithshme për personel akademik me kohë të pjesshme në Fakultetin e Mjekësisë për Departamentin e Shëndetit Publik.

Kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët:   

 1. Të zotërojë diplomë të integruar në Mjekësi të Përgjithshme ose Master i Shkencave në Shëndet Publik
 2. Të ketë përfunduar studimet universitare me notë mesatare mbi 8. Në rast se nuk ka aplikime brenda afatit nga publikimi, mund të aplikojnë edhe me mesatare më të ulët, pas miratimit paraprak nga departamenti ynë.       
 3. Të zotërojë me dëshmi një gjuhë të huaj perëndimore. Preferohet gjuha angleze
 4. Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata.

Kritere preferenciale:

 1. Të ketë specializim në Shëndet Publik
 2. Të ketë Master në fushat e shëndetit publik në vendet perëndimore
 3. Të ketë Doktoraturë në Shëndet Publik ose në fushat e përafërta
 4. Të ketë eksperiencë pune të kërkimit shkencor të dëshmuar
 5. Të ketë publikime në revista shkencore, konferenca ose pjesmarrje në kërkim shkencor
 6. Të ketë eksperiencë në mësimdhënie

 

Departamenti i Shëndetit Publik

Departamenti

Pedagogë të jashtëm

Shëndet Publik

14

 

Dokumentacioni që do të dorëzohet nga personeli akademik me kohë të pjesshme:

 1. Kërkesë me shkrim drejtuar departamentit ku do të konkurrojë
 2. Curriculum Vitae e detajuar me të gjithë aktivitetin shkencor dhe botues të kandidatit
 3. Leje nga punëdhënësi në organizatën ose institucionin ku punon
 4. Dokument identifikimi
 5. Fotokopje të noteruara të diplomës dhe listë së notave të të gjitha programeve të studimit (Bachelor, Master Shkencor, Doktoraturë)
 6. Fotokopje të noteruara të vërtetimit të ekuivalentimit të diplomës nga MAS, si diplomë, listë  notash si dhe njohje të gradave për kandidatët që kanë studiuar jashtë shtetit
 7. Kopje të noteruara të dëshmive të gjuhëve të huaja të mbrojtura (e detyrueshme të paktën një)
 8. Kopje të noteruar të librezës së punës
 9. Vërtetim page, shoqëruar me derdhjen e sigurimeve shoqërore nga qendra e punës
 10. Dëshmi penaliteti
 11. Dy referenca nga të cilat të paktën njëra të jetë nga një profesor i fakultetit që është diplomuar (dorëzohet vetëm nëse kandidati aplikon për herë të parë)

 

Afati i dorëzimit të dosjeve pranë Fakultetit të Mjekësisë është:  13.10.2016 – 19.10.2016, ora 16:00.

 

 REKTORATI

Publikuar më 13.10.2016


Untitled

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE: PËR PERSONEL NDIHMËS AKADEMIK ME KONTRATË TË PËRKOHSHME NË FAKULTETIN E MJEKËSISË SË UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për 1 (një) vend pune për personel ndihmës akademik me kontratë të përkohshme në Fakultetin e Mjekësisë, si më poshtë vijon:

Pozicioni i punës: 

Laborant në Departamentin e Sëmundjeve të brendshme për Shërbimet e Hematologjisë, Endokrinologjisë, Reumatologjisë, Nefrologjisë dhe Semiologjisë Klinike.

Kandidati për vendin e punës “Laborant në Departamentin e Sëmundjeve të brendshme për Shërbimet e Hematologjisë, Endokrinologjisë, Reumatologjisë, Nefrologjisë dhe Semiologjisë Klinike” me kontratë të përkohshmeduhet të plotësojë këto kritere:

 1. Të ketë përfunduar arsimin e lartë
 2. Të ketë eksperiencë pune
 3. Të ketë aftësi të mira komunikuese
 4. Të ketë aftësi bashkëpunuesë
 5. Të njohë me dëshmi programet bazë të kompjuterit
 6. Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata.

Kandidati konkurrent për vendin e punës “Laborant në Departamentin e Sëmundjeve të brendshme për Shërbimet e Hematologjisë, Endokrinologjisë, Reumatologjisë, Nefrologjisë dhe Semiologjisë Klinike”, preferohet të plotësojë edhe këto kritere:

 1. Të ketë njohuri në një gjuhë të huaj perëndimore

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Sektorit të Burimeve Njerëzore në Rektoratin e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë këto dokumenta:

 1. Kërkesë me shkrim
 2. CV
 3. Kopje të diplomës dhe të listës së notave (të noteruara)
 4. Të paktën dy referenca nga punëdhënësit e fundit
 5. Dëshmi të njohjes dhe përdorimit të kompjuterit apo çdo çertifikate tjetër apo dëshmi kualifikimit që mund të ketë
 6. Kopje të librezës së punës dhe të kontributeve të sigurimeve shoqërore (të noteruara)
 7. Raport mjekësor për aftësitë në punë
 8. Dëshmi penaliteti

Dokumentat pranohen nga data 17.10.2016 – 28.10.2016

Përzgjedhja e kandidatit fitues do të bëhet nëpërmjët konkurimit me dosje dhe me intervista të drejtëpërdrejta.

Për çdo paqartësi mund të dërgoni email në adresën Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

 REKTORATI

Publikuar më 17.10.2016


Untitled

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE: PËR PERSONEL AKADEMIK NË FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE TË UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë shpall konkursin për 1 (një) vend pune për personel akademik në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike, si më poshtë:

Pozicioni i punës:

 1. Personel akademik me kontratë 1 (një) vjeçare në Departamentin e Diagnostikës dhe Rehabilititmit Shëndetësor, Profili “Imazheri” ( 1 vend pune)

Kandidati për vendin e punës “Personel akademik me kontratë 1 (një) vjeçare në Departamentin e Diagnostikës dhe Rehabilititmit Shëndetësor, Profili “Imazheri””duhet të plotësojë këto kritere bazë:

 1. Të zotërojë diplomën e mjekut (studime universitare brenda ose jashtë vendit)
 2. Të ketë notën mesatare të studimeve universitare mbi 8
 3. Të ketë kryer specializimin pasuniversitar dhe të zoterojë diplomën në fushën përkatëse me notë mesatare mbi 9
 4. Të zotërojë me dëshmi një gjuhë të huaj perëndimore
 5. Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata.

Kandidati konkurrent për vendin e punës punës “Personel akademik me kontratë 1 (një) vjeçare në Departamentin Diagnostikës dhe Rehabilititmit Shëndetësor, Profili “Imazheri””, preferohet të plotësojë edhe këto kritere:

 1. Të ketë përfunduar studimet universitare dhe të mëtejshme në universitete të njohura jashtë vendit
 2. Të ketë gradën shkencore “Doktor” në fushën e mjekësisë
 3. Të ketë gradë apo titull shkencor të fituar në universitete të njohura jashtë vendit
 4. Të ketë eksperiencë në mësimdhënie
 5. Të ketë botime shkencore (tekste, monografi, artikuj dhe referate shkencore) në revista brenda dhe jashtë vendit si dhe pjesmarrje në aktivitete shkencore apo në kërkim shkencor në fushën përkatëse.

Kandidatët për vendin e “punës "Personel akademik me kontratë 1 (një) vjeçare në Departamentin e Diagnostikës dhe Rehabilititmit Shëndetësor, Profili “Imazheri””duhet të dorëzojnë pranë Zyrës së Burimeve Njerëzore në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë këto dokumenta:

 1. Kërkesë me shkrim
 2. Curriculum vitae
 3. Diplomë dhe listë notash të studimeve universitare dhe pasuniversitare (fotokopje të noteruara). Për diplomat e marra në universitetet e huaja, duhet të dorëzohet fotokopje e noteruar e çertifikatës së njohjes nga organi kompetent
 4. Dëshmi të kualifikimeve pasuniversitare ose të gradave dhe titujve (fotokopje të noteruara). Për diplomat master ose PhD të marra në universitetet e huaja, duhet të dorëzohet fotokopje e noteruar e çertifikatës së njohjes nga organi kompetent ose vërtetim që janë në proçes njohje
 5. Dëshmi të pjesëmarrjes në konferenca apo seminare, etj.
 6. Të paktën dy referenca nga profesorë të fakultetit
 7. Dëshmi të njohjes të gjuhës së huaj (të noteruar)
 8. Kopje të artikujve, teksteve, revista, projekte shkencore etj.
 9. Kopje të librezës së punës dhe të kontributeve të sigurimeve shoqërore (të noteruar)
 10. Raport mjekësor për aftësitë në punë
 11. Vërtetim nga gjykata dhe prokuroria
 12. Dëshmi e penalitetit

Dokumentet pranohen nga data 03.10.2016 -14.10.2016.

Përzgjedhja e kandidatit fitues do të bëhet nëpërmjët konkurimit me dosje dhe me intervista të drejtëpërdrejta.

Për çdo paqartësi mund të dërgoni email në adresën Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 REKTORATI

Publikuar më 03.10.2016


Untitled

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE: PËR PERSONEL NDIHMËS AKADEMIK ME KONTRATË TË PËRKOHSHME NË FAKULTETIN E MJEKËSISË SË UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për 1 (një) vend pune për personel ndihmës akademik me kontratë të përkohshme në Fakultetin e Mjekësisë, si më poshtë vijon:

Pozicioni i punës: 

Laborant në Departamentin e Obstetrisë-Gjinekologjisë

Kandidati për vendin e punës “Laborant në Departamentin e Obstetrikë-Gjinekologjisë ” me kontratë të përkohshmeduhet të plotësojë këto kritere:

 1. Të ketë përfunduar arsimin e lartë
 2. Të ketë eksperiencë pune
 3. Të ketë aftësi të mira komunikuese
 4. Të ketë aftësi të mira bashkëpunuese
 5. Të njohë me dëshmi programet bazë të kompjuterit
 6. Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata.

Kandidati konkurrent për vendin e punës “Laborant në Departamentin e Obstetrikë-Gjinekologjisë”, preferohet të plotësojë edhe këto kritere:

 1. Të ketë njohuri në një gjuhë të huaj perëndimore

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Sektorit të Burimeve Njerëzore në Rektoratin e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë këto dokumenta:

 1. Kërkesë me shkrim
 2. CV
 3. Kopje të diplomës dhe të listës së notave (të noteruara)
 4. Të paktën dy referenca nga punëdhënësit e fundit
 5. Dëshmi të njohjes dhe përdorimit të kompjuterit apo çdo çertifikate tjetër apo dëshmi kualifikimit që mund të ketë
 6. Kopje të librezës së punës dhe të kontributeve të sigurimeve shoqërore (të noteruara)
 7. Raport mjekësor për aftësitë në punë
 8. Dëshmi penaliteti

Dokumentat pranohen nga data 17.10.2016 – 28.10.2016

Përzgjedhja e kandidatit fitues do të bëhet nëpërmjët konkurimit me dosje dhe me intervista të drejtëpërdrejta.

Për çdo paqartësi mund të dërgoni email në adresën Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

 REKTORATI

Publikuar më 17.10.2016


Ministria e Arsimit dhe Sportit
Ministria e Shëndetësisë
Universiteti i Tiranës
Universiteti i Prishtinës
Universiteti i Kamerinos
Instituti Alb-Shkenca
Research 4 Life
Google for Education
Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit
Rrjeti Akademik Shqiptar - Qendra Nderuniversitare e Sherbimeve dhe Rrjetit Telematik
Central European Exchange Program for University Studies
Università degli Studi dell'Aquila
Università degli Studi di Bari
Università degli Studi di Padova
Charles University

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×