NJOFTIM PËR PUNËSIM ME KONTRATE SHËRBIMI

NJOFTIM PËR PUNËSIM ME KONTRATE SHËRBIMI

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”,Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, kërkon të punësojë me kontratë shërbimi një Inxhinier Biomedikal për vlerësimin e aparaturave mjekësore që duhen nxjerr nga përdorimi.

 Kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët janë si më poshtë: 

  1. Të ketë diplomë në nivelin Master Shkencor; (në fushën e inxhinierisë biomedikale);
  2. Të ketë përvojë pune;
  3. Të ketë aftësi të mira komunikuese;
  4. Të jetë shtetas shqiptar;
  5. Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Sektorit të Protokollit dhe Arkivës në Rektoratin e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë këto dokumente:

  1. Kërkesë me shkrim;
  2. Jetëshkrim sipas formatit standard (europass);
  3. Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
  4. Kopje e noterizuar e diplomës/diplomave dhe njehsimin e tyre në MAS (për diplomat e marra jashtë vendit), bashkë me listën e notave të noterizuara (për secilin program përkatës studimi);
  5. Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë të noteruar);

Mosparaqitja  e dokumenteve ose mosparaqitja e plotë e tyre, sjell skualifikim të kandidatit.

Afati i dorëzimit të dokumentacionit: 01.02.2019 – 11.02.2019.

Për çdo paqartësi mund të dërgohet email në adresën info@umed.edu.al