NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE: PERSONEL AKADEMIK NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE: PERSONEL AKADEMIK NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË

Bazuar në ligjin nr. 80/2015 “Për arsimin e  lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për pozicionet e punës personel akademik në Fakultetin e Mjekësisë si më poshtë vijon:

 • Personel akademik në Departamentin e Morfologjisë, Lënda Anatomi Normale (3 vende pune)
 • Personel akademik në Departamentin e Lëndëve Biomjekësore dhe Eksperimentale, Lënda Farmakologji (1 vende pune)
 • Personel akademik në Departamentin e Semiologjisë imazherike dhe klinike(4 vende pune) përkatësisht 2 (dy) vende për Lëndën Semiologji Imazherike dhe 2 (dy) vende për Lëndën Semiologji Klinike

Pozicioni i punës:

Personel akademik në Departamentin e Morfologjisë, Lënda Anatomi Normale (3 vende pune)

Kandidatët konkurrentë për 3 (tre) vende pune për personel akademik në Departamentin e Morfologjisë, Lënda Anatomi Normale, duhet të plotësojnë:

Kritere të përgjithshme:

 1. Të jenë diplomuar në programin e integruar të ciklit të dytë të studimit “Master i Shkencave në Mjekësi të Përgjithshme”. Për diplomat e marra në universitetet e huaja, duhet të jetë bërë njohja nga organi kompetent;
 2. Të jenë shtetas shqiptar me zotësi të plotë për të vepruar;
 3. Të mos jenë dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata;
 4. Të zotërojnë me dëshmi të paktën një nga pesë gjuhët e huaja të Bashkimit Europian: anglisht, frëngjisht, gjermanisht, italisht, spanjisht.

Kritere specifike:

 1. Të kenë përfunduar studimet në programin e integruar të ciklit të dytë “Master i Shkencave në Mjekësi të Përgjithshme” me notë mesatare të ponderuar 9 e lart;
 2. Të kenë notën mesatare aritmetike të dy provimeve të lëndës së Anatomi Normale 9 e lart dhe notën mesatare aritmetike të dy provimeve të lëndës së Histologji-Embriologjisë 8 e lart gjatë studimeve të integruara të ciklit të dytë “Master i Shkencave në Mjekësi të Përgjithshme”;
 3. Të kenë nivel të njohjes së gjuhës së huaj së paku në nivelin B2 (preferohet gjuhë angleze).
 4. Të kenë licencën për ushtrimin individual të profesionit, të lëshuar nga Urdhri i Mjekëve.

Kritere preferenciale:

 1. Preferohen kandidatë që kanë marrë pjesë në veprimtari kërkimore dhe/ose aktivitete shkencore në fushën e Morfologjisë në përgjithësi dhe Anatomisë/Anatomi Klinike në veçanti.

 

Ju informojmë se kandidatët e kualifikuar duhet të provojnë me testim dijet në fushën e Anatomisë, në nivelin e përshtatshëm për mësimdhënie me studentët e Fakultetit të Mjekësisë dhe në përputhje me plan programet mësimore përkatëse (syllabuset).

 

Kandidatët konkurrentë duhet të paraqesin këtë dokumentacion:

 1. Kërkesë me shkrim;
 2. Curriculum vitae;
 3. Diplomë e studimeve në programin e integruar të ciklit të dytë të studimit “Master i Shkencave në Mjekësi të Përgjithshme” (fotokopje e noterizuar). Për diplomat e marra në universitetet e huaja, duhet të dorëzohet gjithashtu fotokopje e noterizuar e çertifikatës së njohjes nga organi kompetent;
 4. Kopje e noterizuar e listës së notave të programit të integruar të ciklit të dytë të studimit “Master i Shkencave në Mjekësi të Përgjithshme”;
 5. Kopje e noterizuar e dëshmisë së zotërimit të gjuhës së huaj;
 6. Të paktën dy referenca nga punëdhënësit e fundit ose nga trupa akademike në rast se kandidati nuk është i punësuar;
 7. Kopje e noterizuar e librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë), nëse ka;
 8. Kopje e noterizuar e licencës për ushtrimin individual të profesionit, të lëshuar nga Urdhri i Mjekëve;
 9. Vërtetim të gjendjes shëndetësore të marrë brenda tre muajve të fundit (Raport mjekësor për aftësitë në punë);
 10. Kopje të botimeve të artikujve shkencorë, teksteve, revistave, projekte shkencore etj;
 11. Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera në jetëshkrimin tuaj;
 12. Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
 13. Dëshmi penaliteti të marrë brenda tre muajve të fundit.

 

Pozicioni i punës:

Personel akademik në Departamentin e Lëndëve Biomjekësore dhe Eksperimentale, Lënda Farmakologji (1 vende pune)

Kandidatët konkurrentë për 1 (një) vend pune për personel akademik në Departamentin e Lëndëve Biomjekësore dhe eksperimentale, Lënda Farmakologji, duhet të plotësojnë:

Kritere të përgjithshme:

 1. Të jenë diplomuar në programin e integruar të ciklit të dytë të studimit “Master i Shkencave në Mjekësi të Përgjithshme”. Për diplomat e marra në universitetet e huaja, duhet të jetë bërë njohja nga organi kompetent;
 2. Të jenë shtetas shqiptar me zotësi të plotë për të vepruar;
 3. Të mos jenë dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata;
 4. Të zotërojnë me dëshmi të paktën një nga pesë gjuhët e huaja të Bashkimit Europian: anglisht, frëngjisht, gjermanisht, italisht, spanjisht.

Kritere specifike:

 1. Të kenë përfunduar studimet në programin e integruar të ciklit të dytë “Master i Shkencave në Mjekësi të Përgjithshme” me notë mesatare aritmetike 9 e lart;
 2. Te kenë përfunduar specializimin afatgjatë në mjekësi, dega “Anestezi Reanimacion”;
 3. Të kenë punuar në mësimdhënie në Farmakologji ose Anestezi Reanimacion;
 4. Të kenë licencën për ushtrimin individual të profesionit, të lëshuar nga Urdhri i Mjekëve.

Kritere preferenciale:

 1. Preferohen kandidatë që kanë minimumi gradën shkencore “Doktor” në fushën e farmakologjisë ose anestezi-reanimacion.

 

Kandidatët konkurrentë duhet të paraqesin këtë dokumentacion:

 1. Kërkesë me shkrim;
 2. Curriculum vitae;
 3. Diplomë e studimeve në programin e integruar të ciklit të dytë të studimit “Master i Shkencave në Mjekësi të Përgjithshme” (fotokopje e noterizuar). Për diplomat e marra në universitetet e huaja, duhet të dorëzohet gjithashtu fotokopje e noterizuar e çertifikatës së njohjes nga organi kompetent;
 4. Diplomë e studimeve të specializimit afatgjatë në Mjekësi, dega “Anestezi Reanimacion” (fotokopje e noterizuar). Për diplomat e marra në universitetet e huaja, duhet të dorëzohet gjithashtu fotokopje e noterizuar e çertifikatës së njohjes nga organi kompetent;
 5. Diplomë e studimeve të doktoraturës në fushën e farmakologjisë ose anestezi-reanimacion (fotokopje e noterizuar). Për diplomat e marra në universitetet e huaja, duhet të dorëzohet gjithashtu fotokopje e noterizuar e çertifikatës së njohjes nga organi kompetent;
 6. Kopje e noterizuar e listës së notave të programit të integruar të ciklit të dytë të studimit “Master i Shkencave në Mjekësi të Përgjithshme”;
 7. Kopje e noterizuar e listës së notave të programit të studimeve të specializimit afatgjatë;
 8. Kopje e noterizuar e dëshmisë së zotërimit të gjuhës së huaj;
 9. Të paktën dy referenca nga punëdhënësit e fundit ose trupa akademike në rast se kandidati nuk është i punësuar;
 10. Fotokopje e noterizuar të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë), nëse ka;
 11. Kopje e noterizuar e licencës për ushtrimin individual të profesionit, të lëshuar nga Urdhri i Mjekëve;
 12. Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera në jetëshkrimin tuaj;
 13. Vërtetim të gjendjes shëndetësore të marrë brenda tre muajve të fundit (Raport mjekësor për aftësitë në punë);
 14. Kopje të botimeve të artikujve shkencorë, teksteve, revistave, projekte shkencore etj;
 15. Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
 16. Dëshmi penaliteti të marrë brenda tre muajve të fundit.

 

Pozicioni i punës:

Personel akademik në Departamentin e Semiologjisë imazherike dhe klinike (4 vende pune) përkatësisht 2 (dy) vende për Lëndën Semiologji Imazherike dhe 2 (dy) vende për Lëndën Semiologji Klinike

Kandidatët konkurrentë për 2 (dy) vende pune për personel akademik në Departamentin e Semiologjisë imazherike dhe klinike, për Lëndën Semiologji Imazherike duhet të plotësojnë:

Kritere të përgjithshme:

 1. Të jenë diplomuar në programin e integruar të ciklit të dytë të studimit “Master i Shkencave në Mjekësi të Përgjithshme”. Për diplomat e marra në universitetet e huaja, duhet të jetë bërë njohja nga organi kompetent;
 2. Të jenë shtetas shqiptarë me zotësi të plotë për të vepruar;
 3. Të mos jenë dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata;
 4. Të zotërojnë me dëshmi të paktën një nga pesë gjuhët e huaja të Bashkimit Europian: anglisht, frëngjisht, gjermanisht, italisht, spanjisht.

Kritere specifike:

 1. Të kenë përfunduar studimet në programin e integruar të ciklit të dytë “Master i Shkencave në Mjekësi të Përgjithshme” me notë mesatare aritmetike 8 e lart;
 2. Të kenë minimalisht gradën shkencore “Doktor” në fushën e Mjekësisë;
 3. Të ketë licencën për ushtrimin individual të profesionit, të lëshuar nga Urdhri i Mjekëve;
 4. Të ketë përfunduar ciklin e tretë të studimeve në Imazheri.

Kritere preferenciale:

 1. Preferohen kandidatë me eksperiencë në mësimdhënie në lëndën e Imazherisë në Fakultetin e Mjekësisë;
 2. Preferohen kandidatë që kanë eksperiencë pune 5 vjeçare në fushën e imazherisë;
 3. Preferohen kandidatë me kualifikime dhe specializime ndërkombëtare në imazheri.

Kandidatët konkurrentë për 2 (dy) vende pune për personel akademik në Departamentin e Semiologjisë imazherike dhe klinike, për Lëndën Semiologji Klinike duhet të plotësojnë:

Kritere të përgjithshme:

 1. Të jenë diplomuar në programin e integruar të ciklit të dytë të studimit “Master i Shkencave në Mjekësi të Përgjithshme”. Për diplomat e marra në universitetet e huaja, duhet të jetë bërë njohja nga organi kompetent.
 2. Të jenë shtetas shqiptarë me zotësi të plotë për të vepruar;
 3. Të mos jenë dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata;
 4. Të zotërojnë me dëshmi të paktën një nga pesë gjuhët e huaja të Bashkimit Europian: anglisht, frëngjisht, gjermanisht, italisht, spanjisht.

Kritere specifike:

 1. Të kenë përfunduar studimet në programin e integruar të ciklit të dytë “Master i Shkencave në Mjekësi të Përgjithshme” me notë mesatare aritmetike 8 e lart;
 2. Të kenë minimalisht gradën shkencore “Doktor” në fushën e Mjekësisë;
 3. Të kenë licencën për ushtrimin individual të profesionit, të lëshuar nga Urdhri i Mjekëve;
 4. Të kenë mbaruar ciklin e tretë të studimeve në Fakultetin e Mjekësisë.

Kritere preferenciale:

 1. Preferohen kandidatë që kanë eksperiencë pune mbi 5 vjet në fushën e Mjekësisë;
 1. Preferohen kandidatë që punojnë në spitale universitare;
 2. Preferohen kandidatë me eksperiencë në mësimdhënie në lëndën e Semiologjisë Klinike;
 3. Preferohen kandidatë me specializim afatgjatë në degën e “Kardiologjisë”.

 

Kandidatët konkurrentë duhet të paraqesin këtë dokumentacion:

 1. Kërkesë me shkrim;
 2. Curriculum vitae;
 3. Diplomë e studimeve në programin e integruar të ciklit të dytë të studimit “Master i Shkencave në Mjekësi të Përgjithshme (fotokopje e noterizuar). Për diplomat e marra në universitetet e huaja, duhet të dorëzohet gjithashtu fotokopje e noterizuar e çertifikatës së njohjes nga organi kompetent;
 4. Diplomë e studimeve të specializimit afatgjatë (fotokopje e noterizuar). Për diplomat e marra në universitetet e huaja, duhet të dorëzohet gjithashtu fotokopje e noterizuar e çertifikatës së njohjes nga organi kompetent;
 5. Diplomë e studimeve të doktoraturës në fushën e mjekësisë (fotokopje e noterizuar). Për diplomat e marra në universitetet e huaja, duhet të dorëzohet gjithashtu fotokopje e noterizuar e çertifikatës së njohjes nga organi kompetent;
 6. Lista e notave të programit të integruar të ciklit të dytë të studimit “Master i Shkencave në Mjekësi të Përgjithshme” (fotokopje e noterizuar);
 7. Kopje e noterizuar e listës së notave të programit të studimeve të specializimit afatgjatë;
 8. Dëshmi e zotërimit të gjuhës së huaj (fotokopje e noterizuar);
 9. Të paktën dy referenca nga punëdhënësit e fundit ose trupa akademike në rast se kandidati nuk është i punësuar;
 10. Kopje e noterizuar e licencës për ushtrimin individual të profesionit, të lëshuar nga Urdhri i Mjekëve;
 11. Kopje e noterizuar e librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë), nëse ka;
 12. Vërtetim të gjendjes shëndetësore të marrë brenda tre muajve të fundit (Raport mjekësor për aftësitë në punë);
 13. Kopje të botimeve të artikujve shkencorë, teksteve, revistave, projekte shkencore etj;
 14. Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera në jetëshkrimin tuaj;
 15. Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
 16. Dëshmi penaliteti të marrë brenda tre muajve të fundit.

 

Kandidatët duhet të dorezojnë dokumentacionin e kërkuar pranë Zyrës së Burimeve Njerëzore në Fakultetin e Mjekësisë të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë nga data 25.06.2017-06.07.2018.

Përzgjedhja e kandidatit fitues do të bëhet nëpërmjet konkurimit me dosje dhe me intervista të drejtëpërdrejta.

Për çdo paqartësi mund të dërgoni email ne adresen info@umed.edu.al.