Njoftim për vende vakante: “ Punonjës Pastrimi ” në Fakultetin e Mjekësisë

Njoftim për vende vakante: “ Punonjës Pastrimi ” në Fakultetin e Mjekësisë

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për dy pozicione pune personel administrativ bazuar në Ligjin nr. 80/2015 “Për Arsimin e  Lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”,

 1. Punonjës pastrimi me kontratë me afat të pacaktuar
 2. Punonjës pastrimi me kontratë me afat të caktuar

 A. Kriteret:

 • Kandidatët për dy vendet e punës “Punonjës pastrimi”, propozohet të plotësojnë këto kritere :
 1. Të ketë mbaruar arsimin e detyrueshëm/ të mesëm;
 2. Të ketë përvojë pune në grup;
 3. Të ketë aftësi të mira komunikuese;
 4. Të jetë shtetas shqiptar;
 5. Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
 6. Të zotërojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur;
 7. Të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse;
 8. Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje;
 9. Të mos jetë marrë ndaj tij masa disiplinore, që nuk është shuar sipas ligjit;

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Sektorit të Protokollit dhe Arkivës në Rektoratin e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë këto dokumente:

 1. Kërkesë me shkrim;
 2. Jetëshkrim sipas formatit standard (europass);
 3. Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
 4. Kopje të noteruar të arsimit përkatës;
 5. Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë të noteruar);
 6. Vërtetim të gjendjes shëndetësore (Raport mjekësor për aftësitë në punë);
 7. Vërtetim i gjëndjes gjyqësore, vetë deklarim sipas formës së kërkuar nga ligji;
 8. Vërtetim nga institucioni ku ka punuar që nuk ka masë disiplinore në fuqi;
 9. Të paktën dy referenca nga punëdhënësit e fundit, që provojnë vlerësimet pozitive në punë;
 10. Dëshmi penaliteti;

Mosparaqitja  e dokumentave ose mosparaqitja e plotë e tyre, sjell s’kualifikim të kandidatit.

Afati i dorëzimit të dokumentacionit: 29.10.2018 – 09.11.2018  (10 ditë pune).

 B. Mënyra e vlerësimit:

Përzgjedhja e kandidatit fitues do të bëhet nëpërmjët konkurimit me dosje dhe me intervista të drejtëpërdrejta. Për çdo paqartësi mund të dërgohet email në adresën info@umed.edu.al