Publikohen kriteret e punësimit per inxhinier ndërtimi dhe inxhinier elektronike/elektrike/biomedikal si ekspert të jashtëm.

Publikohen kriteret e punësimit per inxhinier ndërtimi dhe inxhinier elektronike/elektrike/biomedikal si ekspert të jashtëm.

Në zbatim të VKM Nr.914, datë 29.12.2014 ʺPër miratimin e rregullave të prokurimit publikʺe ndryshuar, neni 57 dhe 58, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë kërkon të punësojë një inxhinier ndërtimi dhe  një  inxhinierisë të  fushës  elektronike/elektrike/biomedikal si ekspert të jashtëm.

Kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët dhe dokumentacioni që duhet të dorëzojnë janë si më poshtë:

 

Kandidatët e fushës së inxhinjerisë elektronike/elektrike/biomedikal duhet të plotësojnë këto kritere:

 1. Të ketë përfunduar studimet universitare ose pasuniversitare në degën e elektronike/elektrike/biomedical;
 2. Të ketë eksperiencë pune mbi 5 (pesë) vite;
 3. Të jetë shtetas shqiptar me zotësi të plotë për të vepruar;
 4. Të zotërojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur;
 5. Të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse;
 6. Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje;

Kandidatët e fushës së inxhinjerisë së ndërtimit duhet të plotësojnë këto kritere:

 1. Të ketë përfunduar studimet universitare ose pasuniversitare në degën e inxhinjerisë së ndërtimit;
 2. Të ketë eksperiencë pune mbi 5 (pesë) vite,
 3. Të jetë shtetas shqiptar me zotësi të plotë për të vepruar;
 4. Të zotërojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur;
 5. Të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse;
 6. Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje;

 

 

Dokumentacioni i kërkuar

Kandidatët që aplikojnë, duhet të dorëzojnë pranë Sektorit të Protokoll Arkivës, në Rektoratin e Universitetit të Mjekësisë Tiranë, dokumentet si më poshtë:

 1. Kërkesë me shkrim për aplikim;
 2. Jetëshkrimin (CV) sipas formatit standard (europass);
 3. Fotokopje të pasaportës ose kartës së identitetit;
 4. Kopje e noterizuar e diplomës/diplomave dhe njehsimin e tyre në MAS (për diplomat e marra jashtë vendit), bashkë me listën e notave të noterizuara (për secilin program përkatës studimi);
 5. Kopje e noterizuar e librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
 6. Vërtetim i gjendjes shëndetësore të marrë brenda tre muajve të fundit (raport mjekësor për aftësinë në punë);
 7. Vërtetim i gjendjes gjyqësore, vetë deklarim sipas formës së kërkuar nga ligji;

 

Mosparaqitja  e dokumenteve ose mosparaqitja e plotë e tyre, sjell s’kualifikim të kandidatit.

 

Kandidatët e interesuar, duhet të dorëzojnë dokumentacionin e kërkuar në Sektorin e Protokoll Arkivës, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë (Adresa: Rruga e Dibrës, Nr.371, 1005, Tiranë).

Afati i dorëzimit të dokumentacionit: 19.11.2019 – 25.11.2019 (5 ditë pune).

 

Mënyra e vlerësimit:

Përzgjedhja e kandidatit fitues do të bëhet nëpërmjet konkurrimit me dosje dhe me intervista të drejtpërdrejta. Për çdo paqartësi mund të dërgohet e-mail në adresën zyrtare të UMT-së info@umed.edu.al.