PUBLIKOHEN VENDIMET NR. 53, 54, 55, 56, 57, 58 DATË 27.09.2022 DHE NR. 60 DATË 26.10.2022 TË BORDIT TË ADMINISTRIMIT

PUBLIKOHEN VENDIMET NR. 53, 54, 55, 56, 57, 58 DATË 27.09.2022 DHE NR. 60 DATË 26.10.2022 TË BORDIT TË ADMINISTRIMIT

Vendimi nr. 53, datë 27.09.2022 “Për miratimin e planit të punës të njësisë së auditimit të brendshëm (periudha Shtator-Dhjetor 2022), në Univeristetin e Mjekësisë, Tiranë”

Vendimi nr. 54, datë 27.09.2022 “Për miratimin e rishpërndarjes së fondeve buxhetore të grantit të mësimdhënies për vitin 2022, në Univeristetin e Mjekësisë, Tiranë”

Vendimi nr. 55, datë 27.09.2022 “Për miratimin e pagesës së orëve shtesë, jashtë kohës normale të punës, të kryera për regjistrimin e studentëve në vitin akademik2021-2022, në Univeristetin e Mjekësisë, Tiranë”

Vendimi nr. 56, datë 27.09.2022 “Për një korrigjim gabimi në Vendimin e Bordit të Administrimit nr.6, datë 26.01.2022 ”Për miratimin e listës së studentëve me notë mesatare 9-10, që përfitojnë bursë, për vitin akademik 2021-2022 dhe studiojnë në një program studimi të ciklit të parë dhe program studimi të integruar, në Univeristetin e Mjekësisë, Tiranë, sipas listave të QSHA-së”

Vendimi nr. 57, datë 27.09.2022 “Për një korrigjim gabimi në Vendimin e Bordit të Administrimit nr.8, datë 26.01.2022 ”Për miratimin e listës së studentëve që përfitojnë përjashtim nga tarifa e shkollimit për vitin akademik 2021-2022 dhe studiojnë në një program studimi të ciklit të parë dhe program studimi të integruar, në Univeristetin e Mjekësisë, Tiranë”

Vendimi nr. 58, datë 27.09.2022 “Për një korrigjim gabimi në Vendimin nr.52, datë 21.07.2022 “Për miratimin e listës së studentëve të cilët përfitojnë 50% reduktim të tarifës së shkollimit, për vitin akademik 2021-2022, që studiojnë në një program studimi të ciklit të dytë, në Univeristetin e Mjekësisë, Tiranë”

Vendimi nr. 60, datë 26.10.2022 “Për miratimin e nivelit të pagave në kufirin maksimal të lidhjes nr.1, të VKM-së nr.647 datë 05.10.2022, ”Për disa ndryshime në vendimin nr.748 datë 11.06.2009, të Këshillit të Ministrave ”Për trajtimin me pagë…”, për personelin akademik, të Univeristetit të Mjekësisë, Tiranë”