PUBLIKOHET UDHËZIMI NR. 26, DATË 30.07.2018 “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 18, DATË 21.05.2018” – PROCEDURAT E APLIKIMIT DHE REGJISTRIMIT NE INSTITUCIONET E ARSIMIT TE LARTE

PUBLIKOHET UDHËZIMI NR. 26, DATË 30.07.2018 “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 18, DATË 21.05.2018” – PROCEDURAT E APLIKIMIT DHE REGJISTRIMIT NE INSTITUCIONET E ARSIMIT TE LARTE

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë informon mbi publikimin e Udhëzimit nr.26 datë 30.07.2018 të Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë Për disa shtesa dhe ndryshime ne Udhëzimin nr.18 datë 21.05.2018 “Për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e ciklit të parë të sudimeve, në programet e studimeve me karakter professional, si dhe në programet e integruara të ciklit të dytë, në Institucionet e Arsimit të Lartë, për vitin akademik 2018-2019”:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2017/03/UDHEZIMI-NR.26-30-07-2018.pdf