UDHËZUES PËR PLOTËSIMIN E PLANIT TË MOBILITETIT

UDHËZUES PËR PLOTËSIMIN E PLANIT TË MOBILITETIT

Plani i  Mobilitetit është një dokument thelbësor për çdo anëtar të stafit akademik  që dëshiron të aplikojë në një  thirrje të shpallur nga Universiteti i Mjekësisë, për një periudhë shkëmbimi në një Universitet të Huaj.
Në linkun e mëposhtëm mund të konultoni përmbledhjen e rregullave dhe mënyrave që duhen ndjekur për të plotësuar siç duhet Planin e Mobilitetit.
Nënvizohet se anëtarët e stafit Akademik që duan të aplikojnë në thirrjen e Universitetit të Akuilës duhet të komunikojnë edhe me Koordinatorin në nivel Fakulteti të përcaktuar nga ky Universitet.
Kontaktet e Koordinatorit në fjalë gjenden në linkun e mëposhtëm.
Ju faleminderit