Please select your page

Keshilli i Administrimit

KESHILLI I ADMINISTRIMIT (KADM)

 

Këshilli i Administrimit është organ kolegjial vendimmarrës që mbikqyr dhe kontrollon veprimtaritë e UMT-së në aspektet administrative, financiare dhe ekonomike, si dhe në ushtrimin e mbrojtjen e të drejtave të pronësisë publike të UMT-së.

Përveç kritereve të përcaktuara posaçërisht në ligj, anëtarët e zgjedhur dhe të emëruar nuk duhet të kenë pengesa ligjore për të punuar në administratën shtetërore dhe konflikte interesi me funksionin e anëtarit të KADM-it. 

Për funksionimin dhe shpërblimin e anëtarëve të tij parashikohet një zë i veçantë në buxhetin e UMT-së. Tarifat për pjesëmarrje në mbledhje të anëtarëve të KADM-it përcaktohen me Vendim të Këshillit të Ministrave. Shpenzimet realizohen nga Kancelari me urdhër të Kryetarit të KADM-it. KADM-i informon Senatin Akademik dhe Rektorin për situatën financiare dhe projektet përkatëse për të gjithë Universitetin.

 

KADM-i  i UMT-së përbëhet gjithsej nga 11 anëtarë, respektivisht nga një anëtar për çdo njësi kryesore, një anëtar student dhe 5 anëtarë të caktuar nga Ministri i Arsimit dhe  Shkencës.

Anëtarët e KADM-it që përfaqësojnë personelin mësimor shkencor duhet të gëzojnë së minimalisht gradën shkencore “Doktor”. 

Anëtari student zgjidhet nga Këshilli i Studentëve të UMT-së. 

Mandati i KADM-it është 4 vjeçar. Mandati i anëtarit të tij të zgjedhur merr fund: 

       - Me mbarimin e afatit; 

       - Me dorëheqje; 

       - Kur ndërpret marrëdhëniet pedagogjike, studimore  apo të punës me UMT-në; 

       - Kur mungon pa arsye radhazi në 6 seanca mbledhjesh të KADM-it;

-Kur dënohet me vendim gjyqësor të formës së prerë.

 

Përveç rasteve të përgjithshme sipas ligjit e këtij Statuti, mandati i anëtarit të zgjedhur mbaron me rivotim të kërkuar nga KADM-i kur në ushtrimin e funksionit të anëtarit shkel rëndë ose në mënyrë të përsëritur rregullat e brendshme të këshillit ose pa shkak e në mënyrë të përsëritur nuk ka realizuar detyrat e ngarkuara nga KADM-i. 

Vendi i mbetur vakant plotësohet sipas renditjes në listën përkatëse të kandidatëve gjatë votimit për anëtar të KADM-it. Kur nuk ka tillë, Rektori thërret zgjedhjet për anëtar të zgjedhur të tij.

Anëtarët e KADM-it të emëruar nga Ministri i Arsimit dhe Shkencës shkarkohen prej tij.

Kancelari i Universitetit përgatit propozimet për në KADM dhe realizon aspektet administrative të veprimtarisë së tij. 

Vendimet e KADM-it janë të vlefshme kur nënshkruhen nga Kryetari i tij. 

Mënyra e thirrjes së mbledhjeve të KADM-it, e përcaktimit të rendit të ditës, pjesëmarrja, shumica për marrjen e vendimeve dhe çështje të tjera parashikohen në rregulloren e Universitetit dhe në rregulloren e brendshme të tij.

 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×