Programet e Studimit

Plani mësimor i programit të integruar të ciklit të dytë:

Master i Shkencave në Mjekësi e Përgjithshme

Vite studimi: 6

Totali i krediteve: 360

Nr.

Lënda

ECTS

Viti i Parë

1 Anatomi e Njeriut I 14
2 Histologji dhe Embriologji I 8
3 Kimi 6
Kimi e Përgjithshme 3
Kimi organike 3
4 Biologji 5
5 Fizikë Mjekësore 7
Fizikë 4
Biofizikë 3
6 Shkenca Komunikimi dhe Psikologji 10
Psikologji Mjekësore 3
Sociologji 1
Komunikim Mjekësor 3
Etikë dhe Deontologji 2
Histori e Mjekësisë 0.5
Legjislacion 0.5
7 Ndihma e Shpejtë 3
8 Gjuhë e Huaj Mjekësore 6
Gjuhë Angleze 5
Gjuhë Latine 1
Edukim Fizik 1
Gjithsej 60

Nr.

Lënda

ECTS

Viti i Dytë

1 Anatomi e Njeriut II 9
2 Fiziologji 13
3 Histologji dhe Embriologji II 8
4 Biokimi Mjekësore 13
5 Kërkim Shkencor 3
Biostatistikë dhe Informatikë 4
Epidemiologji 4
Metodologji kërkimi shkencor 3
Informatikë shkencore 2
6 Imunologji 4
Gjithsej 60

Nr.

Lënda

ECTS

Viti i Tretë

1 Anatomi dhe Fiziologji Patologjike 20
Anatomi Patologjike 12
Fiziologjike Patologjike 8
 2 Mikrobiologji 9
 3 Farmakologji 9
4 Semiologji 22
Semiologji Klinike dhe Infermieristike 8
Semiologji Kirurgjikale 8
Semiologji Imazherike 6
Gjithsej 60

Nr.

Lënda

ECTS

Viti i Katërt

1 Ortopedi, Urologji dhe Anastezi – Reanimacion 14
Ortopedi 5
Urologji 4
Anastezi – Reanimacion 5
 2 Gjenetikë Mjekësore 4
3 Kardiologji 7
4 Alergologji 4
 5 Biokimi Klinike dhe Transfuziologji 5
Biokimi Klinike 4
Transfuziologji 1
 6 Gastrohepatologji 9
 7 Reumatologji 5
 8 Nefrologji 5
 9 Pneumologji 7
Gjithsej 60

Nr.

Lënda

ECTS

Viti i Pestë

1 Sëmundje Profesionale 2
2 Pediatri 19
Pediatri 16
Kirurgji Infantile 3
 3 Endokrinologji 5
4 Kirurgji Speciale 14.5
Kirurgji Speciale 7.5
Onkologji 3.5
Kardiologji 3.5
5 Hematologji 6
 6 Neurologji 7.5
 7 Mjekësi Urgjence dhe Toksikologji Klinike 6
Mjekësi Urgjence 3.5
Toksikologji Klinike 2.5
Gjithsej 60

Nr.

Lënda

ECTS

Viti i Gjashtë

1 Sëmundje Infektive dhe Dermatologji 10.5
Sëmundje Infektive 7
Dermatologji 3.5
 2 Psikiatri 5
 3 Shëndet Publik 4
Shëndet Mjedisor 1
Promocion Shëndetësor 1
Ekonomi, Menaxhim dhe Organizim Shëndetësor 2
 4 ORL 8
Kirurgji Maxilo Faciale 0.5
ORL 4
Okulistikë 3.5
 5 Obstetrikë-Gjinekologji 11
Mjekësi Ligjore 3
 6 Mjekësi Interne dhe Farmakologji Klinike 6.5
Mjekësi Interne 4.5
Farmakologji Klinike 2
7 Diploma 12
Gjithsej 60
Totali i Kreditete të Programit të Studimit 360