Drejtoritë

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë është i organizuar në organe qendrore administrative, të cilat janë të ndara në Drejtori dhe Sektore. Këto organe përfshijnë përfaqësues administrativë të sektorëve të ndryshëm.

Kancelari i Universitetit të Mjekësisë, Tiranë menaxhon, orienton dhe kontrollon Drejtoritë në mbarëvajtjen e punës së tyre dhe mban raport për ecurinë e saj me Rektorin dhe Zv.Rektorët e Universitetit, të cilët vendosin mbi politikat më të përshtatshme që duhet të ndiqen.

 

DREJTORIA E BUXHETIT DHE INVESTIMEVE

  • SEKTORI I PROKURIMEVE
  • SEKTORI I FINANCES

DREJTORIA JURIDIKE

  • SEKTORI JURIDIK

DREJTORIA E KURRIKULAVE DHE MENAXHIMIT AKADEMIK

  • SEKTORI I KURRIKULAVE
  • SEKTORI I KOMUNIKIMIT DHE MARREDHENIEVE ME JASHTE

DREJTORIA E SHERBIMEVE TE PERGJITHSHME

  • SEKTORI I BURIMEVE NJEREZORE
  • SEKTORI I IT
  • SEKTORI I PROTOKOLLIT DHE ARKIVES
  • SEKTORI I SHERBIMEVE