Vendimi Nr.20, datë 16.3.2018 “Për disa ndryshime në Rregulloren e Zgjedhjeve të Këshillit Studentor në Universitetin e Mjekësisë…’

Vendimi Nr.20, datë 16.3.2018 “Për disa ndryshime në Rregulloren e Zgjedhjeve të Këshillit Studentor në Universitetin e Mjekësisë…’

Vendimi Nr.20, datë 16.3.2018 “Për disa ndryshime në Rregulloren e Zgjedhjeve të Këshillit Studentor në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, miratuar me Vendimin e Senatit Akademik Nr. 68, datë 21.12.2017 “Për miratimin e rregullores …” i Senatit Akademik të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë.

Shiko Vendimin ne pdf