Legal Acts

UNIVERSITY OF MEDICINE, TIRANA

Legal Acts

Statute of the University of Medicine, Tirana

Vëndimet e Këshillit të Ministrave, Udhëzimet dhe Urdhrat për funksionimin e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë

Kushtetuta e Republikës së Shqiperisë PDF-icon
Ligj Nr. 80/2015, “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”. PDF-icon
VKM Nr. 48, datë 23.1.2013, “Për Krijimin e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë (UMT)” PDF-icon
The Statute of the University of Medicine, Tirana 05.04.2016 with changes approved by MESPDF-icon
Regulation-of-the-University-of-Medicine-Tirana, miratuar me Vendim Nr. 44, datë 26.11.2014 të Senatit Akademik të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, e ndryshuar PDF-icon
Rregullore e Ciklit të Tretë të Studimeve “Doktoratë” në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë PDF-icon

Shtojca Nr. 1 download , Shtojca Nr. 2 download, Shtojca Nr. 3 download

Rregullore mbi Botimet mësimore-shkencore në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, miratuar me Vendim të Senatit Akademik Nr. 18, dt. 31.03.2015 PDF-icon

 

Vëndimet e Këshillit të Ministrave, Udhëzimet dhe Urdhrat për procedurat e Vitit Akademik 2016-2017

 

Rregullore e studimeve të Specializimeve Afatgjata, të ciklit të tretë, në fushën e mjekësisë, në Universitetin e Mjekësisë, TiranëPDF-icon
VKM Nr. 407, datë 01.06.2016, “Për përcaktimin e kriterit të notës mesatare për pranimin e kandidatëve në programet e studimeve të ciklit të parë dhe programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, në institucionet e arsimit të lartë, për vitin akademik 2016-2017” PDF-icon
Udhëzim Nr. 15, datë 01.08.2016 i Ministrisë së Arsimit dhe Sportit për “Disa shtesa në Udhëzimin nr. 13, datë 22.07.2016 për “Procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve me karakter profesional, si dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, me kohë të plotë, ne institucionet e arsimit të lartë, për vitin akademik 2016 – 2017” PDF-icon

Udhëzim Nr. 13, datë 22.07.2016 i Ministrisë së Arsimit dhe Sportit për “Procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve me karakter profesional, si dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, me kohë të plotë, ne institucionet e arsimit të lartë, për vitin akademik 2016 – 2017” PDF-icon

Vendim i Senatit Akademik Nr. 53, datë 21.07.2016 “Për një ndryshim në Vendimin e Senatit Akademik nr. 17, datë 08.03.2016, “Kriteret e pranimit të studentëve për ciklin e parë dhe të ciklit të dytë të integruar të studimeve në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, viti akademik 2016-2017″”PDF-icon

Vendim i Senatit Akademik Nr. 52, datë 21.07.2016 “Për miratimin e procedurës së përzgjedhjes së kandidatëve të cilët kanë të njëjtin numër pikësh””PDF-icon

Vendim i Senatit Akademik Nr. 51, më datë 21.07.2016, “Për një ndryshim në Vendimin e Senatit nr. 8 datë 28.01.2016 “kriteret e pranimit të studentëve për ciklin e dytë, ku përfshihet edhe cikli i dytë i integruar i studimeve në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”PDF-icon

 

Vendim i Senatit Akademik Nr. 48, datë 21.07.2016 “Për miratimin e koeficenteve të shkollave të mesme në Republikën e Shqiperise”PDF-icon

Vendimi i Senatit Akademik Nr. 17, datë 08.03.2016 “Për një ndryshim të Vendimit të Senatit Akademik Nr.9, të mbledhur më datë 28.01.2016, për përcaktimin e kritereve të pranimit të studentëve për ciklin e parë dhe të ciklit të dytë të integruar të studimeve në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, për vitin akademik 2016-2017”PDF-icon

 

Vendim i Senatit Akademik Nr. 9, 28.01.2016 “Kriteret e pranimit të studentëve për ciklin e parë dhe të ciklit të dytë të integruar të studimeve në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, viti akademik 2016-2017”PDF-icon

 

Vendim i Senatit Akademik Nr. 8, 28.01.2016 “Kriteret e pranimit të studentëve për ciklin e dytë, ku përfshihen edhe cikli i dytë i integruar i studimeve në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”PDF-icon

 

Udhëzim Nr. 52, datë 03.12.2015 i Ministrisë së Arsimit dhe Sportit “Për përcaktimin e niveleve të gjuhëve të huaja dhe të testeve ndërkombëtare, për pranimet në programet e studimit të ciklit të dytë dhe të tretë, në institucionet e arsimit të lartëPDF-icon

http://www.arsimi.gov.al/al/newsroom/njoftime/njoftim-per-studentet-e-interesuar-per-mbrojten-e-gjuhes-se-huaj-nga-teste-nderkombetare-per-pranim-ne-programet-e-studimit-te-ciklit-te-dyte-dhe-te-trete-ne-institucionet-e-arsimit-te-larte&page=1

http://www.arsimi.gov.al/al/arsimi/universiteti/marreveshjet-e-nenshkruara-nga-mas-me-subjektet-ofruese-te-testeve-per-gjuhet-e-huaja

 

 

Vëndimet e Këshillit të Ministrave, Udhëzimet dhe Urdhrat për procedurat e Vitit Akademik 2015-2016

VKM Nr. 638 të Këshillit të Ministrave, datë 22.07.2015 “Për kuotat e pranimit në institucionet publike të arsimit të lartë në programet e studimeve të ciklit të parë, në programet e studimeve jouniversitare profesionale dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, me kohë të plotë, si edhe tarifat e shkollimit për vitin akademik 2015 – 2016” PDF-icon
VKM. Nr. 808, datë 3.10.2015 “Për kuotat e pranimit dhe tarifat e shkollimit në programet e specializimeve afatgjata, të ciklit të tretë të studimeve, në fushën e mjekësisë, për vitin akademik 2015-2016”PDF-icon
Vendim Nr. 866, datë 23.10.2015 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin Nr. 638, datë 22.7.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për kuotat e pranimit në institucionet publike të arsimit të lartë në programet e studimeve të ciklit të parë, në programet e studimeve jouniversitare profesionale dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, me kohë të plotë, si edhe tarifat e shkollimit për vitin akademik 2015 – 2016″”PDF-icon
Urdhër Nr. 294 i Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, datë 17.08.2015 “Për shpërndarjen e kuotave të pranimit në programet e studimit të ciklit të parë dhe programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, me kohë të plotë, për kandidatët nga Republika e Kosovës, si dhe kandidatët shqiptarë nga Maqedonia, Mali i Zi, Presheva, Bujanovci dhe Medvegja, në institucionet publike të arsimit të lartë, për vitin akademik 2015 – 2016”PDF-icon
Urdhër Nr. 295, i Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, datë 18.08.2015 “Për shpërndarjen e kuotave të transferimit të studimeve, si dhe kuotat për programe të dyta studimi, në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve jouniversitare profesionale dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, me kohë të plotë, në vitin akademik 2015 – 2016″Urdhërit Nr. 295, të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, datë 18.08.2015 “Për shpërndarjen e kuotave të transferimit të studimeve, si dhe kuotat për programe të dyta studimi, në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve jouniversitare profesionale dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, me kohë të plotë, në vitin akademik 2015 – 2016”PDF-icon
Urdhër Nr. 298, i Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, më datë 19.08.2015 “Për caktimin e datës së fillimit të vitit akademik 2015-2016 në Institucionet e Arsimit të Lartë” PDF-icon
Urdhër Nr. 392, datë 16.10.2015 “Për shpërndarjen e kuotave të transferimit të studimeve, në programet e specializimeve afatgjata, të ciklit të tretë të studimeve, në fushën e mjekësisë, nëvitin akademik 2015-2016” PDF-icon
Urdhër i përbashkët “Për disa ndryshime në rregulloren e studimeve të specializimeve afatgjata, të ciklit të tretë, në fushën e mjekësisë, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, miratuar me numër protokolli 6636/1, të Ministrisë së Shëndetësisë, më datë 04.12.2014 dhe me numër protokolli 9095/1, të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, më datë 04.12.2014, e ndryshuar.PDF-icon

Urdhër i përbashkët “Rregullore e studimeve të specializimeve afatgjata, të ciklit të tretë, në fushën e mjekësisë, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”, miratuar me numër protokolli 6636/1, të Ministrisë së Shëndetësisë, më datë 04.12.2014 dhe me numër protokolli 9095/1, të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, më datë 04.12.2014, e ndryshuar.PDF-icon

Udhëzimi Nr. 26 i Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, datë 18.08.2015 “Për procedurat e pranimit dhe regjistrimit për kandidatët nga Republika e Kosovës, si dhe kandidatët shqiptarë nga Maqedonia, Mali i Zi, Presheva, Bujanovci dhe Medvegja, në ciklin e parë të studimeve me kohë të plotë, si dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, në institucionet publike të arsimit të lartë, për vitin akademik 2015 -2016” PDF-icon
Udhëzimi Nr. 27 i Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, datë 19.08.2015 “Për procedurat e pranimit dhe regjistrimit në raundin e parë dhe të dytë të kandidatëve fitues në ciklin e parë të studimeve, në programet e studimeve jouniversitare profesionale, si dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, me kohë të plotë, në institucionet publike të arsimit të lartë, për vitin akademik 2015 – 2016”.PDF-icon
Udhëzimit Nr. 28 të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, datë 19.08.2015 “Për kriteret dhe procedurat e pranimit dhe regjistrimit të kandidatëve që aplikojnë për transferim të studimeve dhe për program të dytë studimi, në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve jouniversitare profesionale dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, me kohë të plotë, në vitin akademik 2015 – 2016”PDF-icon
Udhëzimi Nr. 29, më datë 21.08.2015, i Ministrisë së Arsimit dhe Sportit “Për kriteret dhe procedurat e përzgjedhjes dhe regjistrimit për kandidatët me statusin e të verbërit, të invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik, të jetimit, si dhe Romët dhe Ballkano-Egjiptianët në ciklin e parë të studimeve me kohë të plotë, në programet e studimeve jouniversitare profesionale, si dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, në Institucionet Publike të Arsimit të Lartë, për vitin akademik 2015 – 2016”PDF-icon
Udhëzimi Nr. 29/1, datë 02.10.2015, i Ministrisë së Arsimit dhe Sportit “Për disa ndryshime në Udhëzimin Nr. 29, datë 21.08.2015 të Ministrit të Arsimit dhe Sportit “Për kriteret dhe procedurat e përzgjedhjes dhe regjistrimit për kandidatët me statusin e të verbërit, të invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik, të jetimit, si dhe romët dhe ballkano-egjiptianët, në programet e ciklit të parë të studimeve me kohë të plotë, në programet jouniversitare profesionale, si dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, në institucionet publike të arsimit të lartë, për vitin akademik 2015-2016″”PDF-icon
Udhëzimi Nr. 32, dt. 02.09.2015 “Për procedurën e pranimit në programet e studimit të ciklit të parë, për shtetasit e huaj që kërkojnë të studiojnë në institucionet publike të arsimit të lartë, në vitin akademik 2015-2016”PDF-icon
Udhëzimi Nr. 39, datë 06.10.2015, i Ministrisë së Arsimit dhe Sportit “Për disa ndryshime në Udhëzimin Nr. 26, datë 18.08.2015 “Për procedurat e pranimit dhe regjistrimit për kandidatët nga Republika e Kosovës, si dhe kandidatët Shqiptarë nga Maqedonia, Mali i Zi, Presheva, Bujanovci dhe Medvegja, në ciklin e parë të studimeve me kohë të plotë, si dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, në institucionet publike të arsimit të lartë, për vitin akademik 2015-2016″”PDF-icon
Udhëzim Nr. 44, datë 16.10.2015 “Për procedurat e pranimit dhe regjistrimit në programet e specializimeve afatgjata, në fushën e mjekësisë, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, për vitin akademik 2015-2016”PDF-icon
Udhëzim Nr. 46, datë 28.10.2015 “Për procedurat e pranimit dhe të regjistrimit në ciklin e dytë të studimeve me kohë të plotë “Master Profesional” dhe “Master i Shkencave” / “Master i Arteve të Bukura” në institucionet publike të arsimit të lartë, për vitin akademik 2015 – 2016″PDF-icon
Udhëzimi nr. 49, datë 02.11.2015 të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit “Për kriteret dhe procedurat e përzgjedhjes dhe të regjistrimit për kandidatët me statusin e ish – të dënuarit dhe të përndjekurit politik nga sistemi komunist, të verbrit, të invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik, të jetimit, si dhe romët dhe ballkano-egjiptianët, për programet e studimeve të ciklit të dytë me kohë të plotë, “master profesional” dhe “master i shkencave”/”master i arteve të bukura”, për vitin akademik 2015 – 2016″PDF-icon
Shkresë Nr. 8202 Prot., datë 16.10.2015, e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, “Zgjatje Afati”PDF-icon

Udhëzim Nr. 52, datë 03.12.2015 “Për përcaktimin e niveleve të gjuhëve të huaja dhe të testeve ndërkombëtare, për pranimet në programet e studimit të ciklit të dytë dhe të tretë, në institucionet e arsimit të lartë”PDF-icon

 

 

Vëndimet e Këshillit të Ministrave, Udhëzimet dhe Urdhrat për procedurat e Vitit Akademik 2014-2015

VKM Nr. 517, datë 01.08.2014 “Për kuotat e pranimit te studimeve me kohë të plotë në institucionet publike të arsimit të lartë, në ciklin e parë të studimeve, nëprogramet e studimeve jouniversitare profesionale dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, si dhe tarifat e shkollimit, për vitin akademik 2014 – 2015″ PDF-icon
Udhëzim Nr. 22, datë 08.08.2014, të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit “Për strukturën e vitit akademik 2014-2015 në institucionet publike dhe private të arsimit të lartë PDF-icon
Udhëzim Nr. 24, datë 11.08.2014, të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit “Për procedurat e pranimit dhe regjistrimit për kandidatët nga Republika e Kosovës, si dhe kandidatët shqiptarë nga Maqedonia, Mali i Zi, Presheva, Bujanovci dhe Medvegja, në ciklin e parë të studimeve me kohë të plotë, si dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, në institucionet publike të arsimit të lartë, për vitin akademik 2014 – 2015 PDF-icon
Urdhërin Nr. 326, datë 08.08.2014 të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit “Për shpërndarjen e kuotave të pranimit në programet e studimit të ciklit të parë dhe programet e integruara te ciklit të dytë, me kohë të plotë, për kandidatët nga Republika e Kosovës, si dhe kandidatët shqiptarë nga Maqedonia, Mali i Zi, Presheva, Bujanovci dhe Medvegja në institucionet publike të arsimit të lartë, për vitin akademik 2014 – 2015” PDF-icon
Udhëzim Nr. 29, datë 10.09.2014, të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit “Për procedurat e pranimit në ciklin e parë, për shtetasit e huaj që kërkojnë të studiojnë në institucionet publike të arsimit të lartë, në vitin akademik 2014 – 2015″ PDF-icon
Udhëzim Nr. 30, datë 11.08.2014, të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit “Për procedurat e pranimit dhe të regjistrimit në ciklin e parë të studimeve me kohë të plotë, në programet e studimeve jouniversitare profesionale dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, në institucionet publike të arsimit të lartë, për vitin akademik 2014 – 2015 PDF-icon

 

Vëndimet e Këshillit të Ministrave, Udhëzimet dhe Urdhrat për procedurat e Vitit Akademik 2013-2014

VKM Nr. 565, datë 27.06.2013, “Për kuotat e pranimit në institucionet publike të arsimit të lartë, cikli i parë i studimeve me kohë të plotë dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, si dhe tarifat e shkollimit për vitin akademik 2013 – 2014” PDF-icon
VKM Nr. 744, datë 05.09.2013, “Për kuotat e pranimit dhe tarifat e shkollimit në institucionet publike të arsimit të lartë për ciklin e dytë të studimeve me kohë të plotë “Master Profesional” dhe “Master i Shkencave/Master i Arteve të Bukura”, për vitin akademik 2013 – 2014″ PDF-icon
VKM Nr. 743, datë 05.09.2013, “Për kuotat e pranimit dhe tarifat e shkollimit në institucionet publike të arsimit të lartë për ciklin e dytë të studimeve “Master Profesional” , me kohë të pjesshme, për vitin akademik 2013 – 2014″ PDF-icon
Udhëzim Nr. 35, datë 05.08.2013, të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës “Për procedurat e pranimit dhe të regjistrimit për kandidatët nga Republika e Kosovës, si dhe kandidatët Shqiptarë nga Maqedonia, Mali i Zi, Presheva, Bujanovci dhe Medvegja, në ciklin e parë të studimeve me kohë të plotë dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë në Institucionet e Arsimit të Lartë për vitin akademik 2013 – 2014”
Udhëzim Nr. 39, datë 14.08.2013, të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës “Për procedurat e pranimit dhe të regjistrimit në ciklin e parë të studimeve me kohë të plotë në Institucionet Publike të Arsimit të Lartë si edhe për transferimin e studimeve për vitin akademik 2013-2014”
Udhëzim Nr. 47, datë 29.08.2013, të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës “Për procedurat e pranimit dhe të regjistrimit në ciklin e parë të studimeve me kohë të pjesshme dhe edukimit në distancë në Institucionet Publike të Arsimit të Lartë, në vitin akademik 2013-2014”

 

* Për të konsultuar materialin klikoni në simbolin PDF-icon ose download