Drejtoritë

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë është i organizuar në organe qendrore administrative, të cilat janë të ndara në Drejtori dhe Sektore. Këto organe përfshijnë përfaqësues administrativë të sektorëve të ndryshëm.

Administratori i Universitetit të Mjekësisë, Tiranë menaxhon, orienton dhe kontrollon Drejtoritë në mbarëvajtjen e punës së tyre dhe mban raport për ecurinë e saj me Rektorin dhe Zv.Rektorët e Universitetit, të cilët vendosin mbi politikat më të përshtatshme që duhet të ndiqen.

 

DREJTORIA E ADMINISTRIMIT AKADEMIK DHE KURRIKULËS

 • SEKTORI I KURRIKULËS DHE PRANIMEVE
 • SEKTORI I STANDARTEVE TË CILËSISË DHE STATISTIKAVE

DREJTORIA E KERKIMIT, PROMOVIMIT AKADEMIK DHE KOMUNIKIMIT

 • SEKTORI I KËRKIMIT SHKENCOR, PROMOVIMIT AKADEMIK DHE KOMUNIKIMIT
 • SEKTORI I PROJEKTEVE DHE I ZHVILLIMIT PROFESIONAL
 • SEKTORI I BIBLIOTEKËS

DREJTORIA E SHËRBIMEVE JURIDIKE DHE BURIMEVE NJERËZORE

 • SEKTORI I I SHËRBIMEVE JURIDIKE
 • SEKTORI I BURIMEVE NJERËZORE DHE PROTOKOLL-ARKIVËS

DREJTORIA EKONOMIKE

 • SEKTORI I FINANCËS
 • SEKTORI I BUXHETIT

DREJTORIA E SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

 • SEKTORI I PROKURIMEVE
 • SEKTORI I SHËRBIMEVE DHE INVESTIMEVE