Plan mësimor i programit të integruar të ciklit të dytë:

Master i Shkencave në Stomatologji

Nr.

Lënda

ECTS

Viti i Parë

Semestri I

1 Anatomi e Njeriut I 5
2 Kimi e Përgjithshme 4
3 Fizikë 5
4 Informatikë e aplikuar për shkencat mjekësore 2
5 Gjuhë Latine 3
6 Gjuhë e Huaj I 2
7 Sociologji 2.5
8 Morfologji Dentare 4
9 Edukim Fizik*/Kulture Gjuhe* 0.5

Semestri II

10 Psikologji 2.5
11 Anatomi e Njeriut II 5
12 Kimi Organike 5
13 Biologji e Përgjithshme 5
14 Njohuri Materiale 6
15 Biostatistikë 3.5
16 Etikë e Deontologji/Mjekësi Ligjore 2.5
17 Edukim Fizik*/Kulturë Gjuhe* 0.5
18 Gjuhë e Huaj II 2
Gjithsej 60

Nr.

Lënda

ECTS

Viti Dytë

Semestri I

1 Dentistri Preventive 3.5
2 Fiziologji 3.5
3 Biokimi 3.5
4 Histologji 3.5
5 Terapi Para Klinike 4
6 Mikrobiologji 3
7 Protetikë Para Klinike 4.5
8 Imunologji dhe Alergologji 2
9 Gjenetikë 2

Semestri II

10 Dentistri Preventive 2
11 Protetikë Para Klinike 4.5
12 Fiziologji 3.5
13 Biokimi 3.5
14 Histologji 3.5
15 Mikrobiologji 3
16 Terapi Para Klinike 3
17 Kirurgji Para Klinike 3.5
18 Radiologji Orale MaksiloFaciale 2.5
19 Shëndet Mjedisor 1.5
Gjithsej 60

Nr.

Lënda

ECTS

Viti Tretë

Semestri I
1 Anatomi Patologjike 4.5
2 Fiziologji Patologjike 3
3 Farmakologji 3.5
4 Dentistri Konservative I 4.5
5 Protetikë Fikse I 4.5
6 Kirurgji Orale I 4.5
7 Sëmundje Kirurgjikale 2.5
8 Sëmundje të Brendshme 2.5
9 Ekonomi Shëndeti*/Menaxhim Shëndetësor 3

Semestri II

10 Urgjencat Mjekësore 2
11 Anatomi Patologjike 4.5
12 Farmakologji 3.5
13 Kirurgji Orale I 4.5
14 Protetikë Fikse II 4
15 Dentistri Konservative I 4
16 Sëmundje të Brendshme 2.5
17 ORL+Okulistikë 2.5
Gjithsej 60

Nr.

Lënda

ECTS

Viti i Katërt

Semestri I

1 Dentistri Konservative II 4
2 Kirurgji Orale II 4.5
3 Protetikë e Lëvizshme Parciale 4
4 Periodontologji I 4.5
5 Ortodonci I 4.5
6 Neurologji+Psikiatri 2
7 Sëmundje Infektive 2
8 Gnotologji 4
9 Implantologji 2

Semestri II

10 Endodonti I 4.5
11 Ortodonci I 4
12 Kirurgji Orale II 4.5
13 Protetikë e Lëvizshme Parciale 4
14 Periodontologji I 4.5
15 Dentistri në Komunitet 3
16 Lazeri në Stomatologji/Hyrje në Epidemiologji 2
17 Pediatri 2
Gjithsej 60

 

Nr.

Lënda

ECTS

Viti i Pestë

Semestri I

1 Endodonti II 5
2 Kirurgji Oro-Maksilofaciale 4
3 Dermatologji 3
4 Protetikë e Lëvizshme Totale 4
5 Ortodonci II 5
6 Dentistri Pediatrike 5
7 Mjekësi Orale 4

Semestri II

8 Endodonti II 3
9 Ortodonci II 3.5
10 Kirurgji Oro-Maksilofaciale 3.5
11 Protetikë e Lëvizshme Totale 3.5
12 Dentistri Pediatrike 3.5
13 Mjekësi Orale 3
14 Diploma 10
Gjithsej 60