Rregullorja për zgjedhjet e KSUMT-së, e ndryshuar me Vendimin nr. 20, datë 16.03.2018, të Senatit Akademik të UMT-së

Rregullorja për zgjedhjet e KSUMT-së, e ndryshuar me Vendimin nr. 20, datë 16.03.2018, të Senatit Akademik të UMT-së

Shkarkoni ketu