PROGRAMET E STUDIMIT QË OFROHEN
NË FAKULTETIN E MJEKËSISË DENTARE

Fusha e studimit Mjekësi Dentare
Titulli i diplomës Master i Shkencave në Stomatologji
Cikli i studimit Program i integruar studimi i ciklit të dytë
Forma e studimit Me kohë të plotë
Kohëzgjatja 5 vite akademike
Numri i krediteve 300
Gjuha e mësimdhënies Gjuha shqipe
Plani mësimor 2018-2019
Fusha e studimit Teknikë Dentare
Titulli i diplomës Bachelor në Teknikë Dentare
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të parë
Forma e studimit Me kohë të plotë
Kohëzgjatja 3 vite akademike
Numri i krediteve 180
Gjuha e mësimdhënies Gjuha shqipe
Plani mësimor 2018-2019
Fusha e studimit Higjenist Dentar
Titulli i diplomës Bachelor në Higjenist Dentar
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të parë
Forma e studimit Me kohë të plotë
Kohëzgjatja 3 vite akademike
Numri i krediteve 180
Gjuha e mësimdhënies Gjuha shqipe
Plani mësimor 2018-2019
Fusha e studimit Kirurgji Maksilo-Faciale
Titulli i diplomës Diplomë Specializimi në Kirurgji Maksilo-Faciale
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të tretë
Forma e studimit Me kohë të plotë
Kohëzgjatja 4 vite akademike
Numri i krediteve 240
Gjuha e mësimdhënies Gjuha shqipe
Plani mësimor 2018-2019
Fusha e studimit Terapi Stomatologjike
Titulli i diplomës Diplomë Specializimi në Terapi Stomatologjike
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të tretë
Forma e studimit Me kohë të plotë
Kohëzgjatja 2 vite akademike
Numri i krediteve 120
Gjuha e mësimdhënies Gjuha shqipe
Plani mësimor 2018-2019
Fusha e studimit Pedodonti
Titulli i diplomës Diplomë Specializimi në  Pedodonti
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të tretë
Forma e studimit Me kohë të plotë
Kohëzgjatja 2 vite akademike
Numri i krediteve 120
Gjuha e mësimdhënies Gjuha shqipe
Plani mësimor 2018-2019