5 – NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE – 17.10.2016

5 – NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE – 17.10.2016

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE: PËR PERSONEL ADMINISTRATIV “PUNONJËS PASTRIMI” ME KONTRATË TË PËRKOHSHME NË FAKULTETIN E MJEKËSISË SË UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për për vend pune për personel administrativ “Punonjës pastrimi” me kontratë të përkohshme në Fakultetin e Mjekësisë, si më poshtë vijon:

Pozicioni i punës: Punonjës pastrimi

Kandidatët për vendin e punës “Punonjës pastrimi” duhet të plotësojnë këto kritere:

 1. Të ketë përfunduar arsimin e  detyrueshëm/ të mesëm
 2. Të ketë përvojë pune në fushën përkatëse
 3. Të zotërojë aftësi të mira komunikuese
 4. Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata.

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Sektorit të Burimeve Njerëzore në Rektoratin e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë këto dokumenta:

 1. Kërkesë me shkrim
 2. CV
 3. Kopje të diplomës dhe të listës së notave (të noteruara)
 4. Të paktën dy referenca nga punëdhënësit e fundit
 5. Kopje të librezës së punës dhe të kontributeve të sigurimeve shoqërore
 6. Raport mjekësor për aftësitë në punë
 7. Dëshmi penaliteti

Dokumentat pranohen nga data 17.10.2016 –  28.10.2016.

Përzgjedhja e kandidatit fitues do të bëhet nëpërmjët konkurimit me dosje dhe me intervista të drejtëpërdrejta.

Për çdo paqartësi mund të dërgoni email në adresën burimet.njerezore@umed.edu.al

 

 REKTORATI

Publikuar më 17.10.2016