Aktet Ligjore

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë

Rregullore e Specializimeve Afatgjata, të ciklit të tretë, në fushën e Mjekësisë

Rregullore e Specializimeve Afatgjata, të ciklit të tretë, në fushën e Mjekësisë, miratuar me VSA nr. 88, datë 16.11.2016, ndryshuar me VSA nr. 67, datë 21.12.2017, ndryshuar me VSA nr. 26, datë 03.04.2018, ndryshuar me VSA nr. 4, datë 28.01.2019

Aktet Ligjore

 

Vëndimet e Këshillit të Ministrave, Udhëzimet dhe Urdhrat për funksionimin e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë

Statuti i Universitetit të Mjekësisë Tirana, miratuar me VSA nr. 11, datë 11.02.2019
Ligj Nr. 80/2015, “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”. PDF-icon
VKM Nr. 48, datë 23.1.2013, “Për Krijimin e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë (UMT)” PDF-icon
Statuti UMT 05.04.2016 me Ndryshimet e miratuara nga MAS (Shfuqizuar)PDF-icon
Rregullore e Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, miratuar me Vendim Nr. 44, datë 26.11.2014 të Senatit Akademik të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, e ndryshuar PDF-icon
Rregullore e Ciklit të Tretë të Studimeve “Doktoratë” në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë PDF-icon

Shtojca Nr. 1 download , Shtojca Nr. 2 download, Shtojca Nr. 3 download

Miratimin e rregullores së brendshme tëndryshuar “Për administrimin financiar, kontabilitetin dhe kontrollin në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë’

Rregullore mbi Botimet mësimore-shkencore në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë.

 

Vëndimet e Këshillit të Ministrave, Udhëzimet dhe Urdhrat për procedurat e Vitit Akademik 2016-2017

 

Rregullore e studimeve të Specializimeve Afatgjata, të ciklit të tretë, në fushën e mjekësisë, në Universitetin e Mjekësisë, TiranëPDF-icon
VKM Nr. 407, datë 01.06.2016, “Për përcaktimin e kriterit të notës mesatare për pranimin e kandidatëve në programet e studimeve të ciklit të parë dhe programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, në institucionet e arsimit të lartë, për vitin akademik 2016-2017” PDF-icon
Udhëzim Nr. 15, datë 01.08.2016 i Ministrisë së Arsimit dhe Sportit për “Disa shtesa në Udhëzimin nr. 13, datë 22.07.2016 për “Procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve me karakter profesional, si dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, me kohë të plotë, ne institucionet e arsimit të lartë, për vitin akademik 2016 – 2017” PDF-icon

Udhëzim Nr. 13, datë 22.07.2016 i Ministrisë së Arsimit dhe Sportit për “Procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve me karakter profesional, si dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, me kohë të plotë, ne institucionet e arsimit të lartë, për vitin akademik 2016 – 2017” PDF-icon

Vendim i Senatit Akademik Nr. 53, datë 21.07.2016 “Për një ndryshim në Vendimin e Senatit Akademik nr. 17, datë 08.03.2016, “Kriteret e pranimit të studentëve për ciklin e parë dhe të ciklit të dytë të integruar të studimeve në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, viti akademik 2016-2017″”PDF-icon

Vendim i Senatit Akademik Nr. 52, datë 21.07.2016 “Për miratimin e procedurës së përzgjedhjes së kandidatëve të cilët kanë të njëjtin numër pikësh””PDF-icon

Vendim i Senatit Akademik Nr. 51, më datë 21.07.2016, “Për një ndryshim në Vendimin e Senatit nr. 8 datë 28.01.2016 “kriteret e pranimit të studentëve për ciklin e dytë, ku përfshihet edhe cikli i dytë i integruar i studimeve në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”PDF-icon

 

Vendim i Senatit Akademik Nr. 48, datë 21.07.2016 “Për miratimin e koeficenteve të shkollave të mesme në Republikën e Shqiperise”PDF-icon

Vendimi i Senatit Akademik Nr. 17, datë 08.03.2016 “Për një ndryshim të Vendimit të Senatit Akademik Nr.9, të mbledhur më datë 28.01.2016, për përcaktimin e kritereve të pranimit të studentëve për ciklin e parë dhe të ciklit të dytë të integruar të studimeve në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, për vitin akademik 2016-2017”PDF-icon

 

Vendim i Senatit Akademik Nr. 9, 28.01.2016 “Kriteret e pranimit të studentëve për ciklin e parë dhe të ciklit të dytë të integruar të studimeve në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, viti akademik 2016-2017”PDF-icon

 

Vendim i Senatit Akademik Nr. 8, 28.01.2016 “Kriteret e pranimit të studentëve për ciklin e dytë, ku përfshihen edhe cikli i dytë i integruar i studimeve në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”PDF-icon

 

Udhëzim Nr. 52, datë 03.12.2015 i Ministrisë së Arsimit dhe Sportit “Për përcaktimin e niveleve të gjuhëve të huaja dhe të testeve ndërkombëtare, për pranimet në programet e studimit të ciklit të dytë dhe të tretë, në institucionet e arsimit të lartëPDF-icon

http://www.arsimi.gov.al/al/newsroom/njoftime/njoftim-per-studentet-e-interesuar-per-mbrojten-e-gjuhes-se-huaj-nga-teste-nderkombetare-per-pranim-ne-programet-e-studimit-te-ciklit-te-dyte-dhe-te-trete-ne-institucionet-e-arsimit-te-larte&page=1

http://www.arsimi.gov.al/al/arsimi/universiteti/marreveshjet-e-nenshkruara-nga-mas-me-subjektet-ofruese-te-testeve-per-gjuhet-e-huaja

 

 

Vëndimet e Këshillit të Ministrave, Udhëzimet dhe Urdhrat për procedurat e Vitit Akademik 2015-2016

VKM Nr. 638 të Këshillit të Ministrave, datë 22.07.2015 “Për kuotat e pranimit në institucionet publike të arsimit të lartë në programet e studimeve të ciklit të parë, në programet e studimeve jouniversitare profesionale dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, me kohë të plotë, si edhe tarifat e shkollimit për vitin akademik 2015 – 2016” PDF-icon
VKM. Nr. 808, datë 3.10.2015 “Për kuotat e pranimit dhe tarifat e shkollimit në programet e specializimeve afatgjata, të ciklit të tretë të studimeve, në fushën e mjekësisë, për vitin akademik 2015-2016”PDF-icon
Vendim Nr. 866, datë 23.10.2015 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin Nr. 638, datë 22.7.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për kuotat e pranimit në institucionet publike të arsimit të lartë në programet e studimeve të ciklit të parë, në programet e studimeve jouniversitare profesionale dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, me kohë të plotë, si edhe tarifat e shkollimit për vitin akademik 2015 – 2016″”PDF-icon
Urdhër Nr. 294 i Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, datë 17.08.2015 “Për shpërndarjen e kuotave të pranimit në programet e studimit të ciklit të parë dhe programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, me kohë të plotë, për kandidatët nga Republika e Kosovës, si dhe kandidatët shqiptarë nga Maqedonia, Mali i Zi, Presheva, Bujanovci dhe Medvegja, në institucionet publike të arsimit të lartë, për vitin akademik 2015 – 2016”PDF-icon
Urdhër Nr. 295, i Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, datë 18.08.2015 “Për shpërndarjen e kuotave të transferimit të studimeve, si dhe kuotat për programe të dyta studimi, në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve jouniversitare profesionale dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, me kohë të plotë, në vitin akademik 2015 – 2016″Urdhërit Nr. 295, të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, datë 18.08.2015 “Për shpërndarjen e kuotave të transferimit të studimeve, si dhe kuotat për programe të dyta studimi, në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve jouniversitare profesionale dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, me kohë të plotë, në vitin akademik 2015 – 2016”PDF-icon
Urdhër Nr. 298, i Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, më datë 19.08.2015 “Për caktimin e datës së fillimit të vitit akademik 2015-2016 në Institucionet e Arsimit të Lartë” PDF-icon
Urdhër Nr. 392, datë 16.10.2015 “Për shpërndarjen e kuotave të transferimit të studimeve, në programet e specializimeve afatgjata, të ciklit të tretë të studimeve, në fushën e mjekësisë, nëvitin akademik 2015-2016” PDF-icon
Urdhër i përbashkët “Për disa ndryshime në rregulloren e studimeve të specializimeve afatgjata, të ciklit të tretë, në fushën e mjekësisë, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, miratuar me numër protokolli 6636/1, të Ministrisë së Shëndetësisë, më datë 04.12.2014 dhe me numër protokolli 9095/1, të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, më datë 04.12.2014, e ndryshuar.PDF-icon

Urdhër i përbashkët “Rregullore e studimeve të specializimeve afatgjata, të ciklit të tretë, në fushën e mjekësisë, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”, miratuar me numër protokolli 6636/1, të Ministrisë së Shëndetësisë, më datë 04.12.2014 dhe me numër protokolli 9095/1, të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, më datë 04.12.2014, e ndryshuar.PDF-icon

Udhëzimi Nr. 26 i Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, datë 18.08.2015 “Për procedurat e pranimit dhe regjistrimit për kandidatët nga Republika e Kosovës, si dhe kandidatët shqiptarë nga Maqedonia, Mali i Zi, Presheva, Bujanovci dhe Medvegja, në ciklin e parë të studimeve me kohë të plotë, si dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, në institucionet publike të arsimit të lartë, për vitin akademik 2015 -2016” PDF-icon
Udhëzimi Nr. 27 i Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, datë 19.08.2015 “Për procedurat e pranimit dhe regjistrimit në raundin e parë dhe të dytë të kandidatëve fitues në ciklin e parë të studimeve, në programet e studimeve jouniversitare profesionale, si dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, me kohë të plotë, në institucionet publike të arsimit të lartë, për vitin akademik 2015 – 2016”.PDF-icon
Udhëzimit Nr. 28 të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, datë 19.08.2015 “Për kriteret dhe procedurat e pranimit dhe regjistrimit të kandidatëve që aplikojnë për transferim të studimeve dhe për program të dytë studimi, në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve jouniversitare profesionale dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, me kohë të plotë, në vitin akademik 2015 – 2016”PDF-icon
Udhëzimi Nr. 29, më datë 21.08.2015, i Ministrisë së Arsimit dhe Sportit “Për kriteret dhe procedurat e përzgjedhjes dhe regjistrimit për kandidatët me statusin e të verbërit, të invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik, të jetimit, si dhe Romët dhe Ballkano-Egjiptianët në ciklin e parë të studimeve me kohë të plotë, në programet e studimeve jouniversitare profesionale, si dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, në Institucionet Publike të Arsimit të Lartë, për vitin akademik 2015 – 2016”PDF-icon
Udhëzimi Nr. 29/1, datë 02.10.2015, i Ministrisë së Arsimit dhe Sportit “Për disa ndryshime në Udhëzimin Nr. 29, datë 21.08.2015 të Ministrit të Arsimit dhe Sportit “Për kriteret dhe procedurat e përzgjedhjes dhe regjistrimit për kandidatët me statusin e të verbërit, të invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik, të jetimit, si dhe romët dhe ballkano-egjiptianët, në programet e ciklit të parë të studimeve me kohë të plotë, në programet jouniversitare profesionale, si dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, në institucionet publike të arsimit të lartë, për vitin akademik 2015-2016″”PDF-icon
Udhëzimi Nr. 32, dt. 02.09.2015 “Për procedurën e pranimit në programet e studimit të ciklit të parë, për shtetasit e huaj që kërkojnë të studiojnë në institucionet publike të arsimit të lartë, në vitin akademik 2015-2016”PDF-icon
Udhëzimi Nr. 39, datë 06.10.2015, i Ministrisë së Arsimit dhe Sportit “Për disa ndryshime në Udhëzimin Nr. 26, datë 18.08.2015 “Për procedurat e pranimit dhe regjistrimit për kandidatët nga Republika e Kosovës, si dhe kandidatët Shqiptarë nga Maqedonia, Mali i Zi, Presheva, Bujanovci dhe Medvegja, në ciklin e parë të studimeve me kohë të plotë, si dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, në institucionet publike të arsimit të lartë, për vitin akademik 2015-2016″”PDF-icon
Udhëzim Nr. 44, datë 16.10.2015 “Për procedurat e pranimit dhe regjistrimit në programet e specializimeve afatgjata, në fushën e mjekësisë, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, për vitin akademik 2015-2016”PDF-icon
Udhëzim Nr. 46, datë 28.10.2015 “Për procedurat e pranimit dhe të regjistrimit në ciklin e dytë të studimeve me kohë të plotë “Master Profesional” dhe “Master i Shkencave” / “Master i Arteve të Bukura” në institucionet publike të arsimit të lartë, për vitin akademik 2015 – 2016″PDF-icon
Udhëzimi nr. 49, datë 02.11.2015 të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit “Për kriteret dhe procedurat e përzgjedhjes dhe të regjistrimit për kandidatët me statusin e ish – të dënuarit dhe të përndjekurit politik nga sistemi komunist, të verbrit, të invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik, të jetimit, si dhe romët dhe ballkano-egjiptianët, për programet e studimeve të ciklit të dytë me kohë të plotë, “master profesional” dhe “master i shkencave”/”master i arteve të bukura”, për vitin akademik 2015 – 2016″PDF-icon
Shkresë Nr. 8202 Prot., datë 16.10.2015, e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, “Zgjatje Afati”PDF-icon

Udhëzim Nr. 52, datë 03.12.2015 “Për përcaktimin e niveleve të gjuhëve të huaja dhe të testeve ndërkombëtare, për pranimet në programet e studimit të ciklit të dytë dhe të tretë, në institucionet e arsimit të lartë”PDF-icon

 

 

Vëndimet e Këshillit të Ministrave, Udhëzimet dhe Urdhrat për procedurat e Vitit Akademik 2014-2015

VKM Nr. 517, datë 01.08.2014 “Për kuotat e pranimit te studimeve me kohë të plotë në institucionet publike të arsimit të lartë, në ciklin e parë të studimeve, nëprogramet e studimeve jouniversitare profesionale dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, si dhe tarifat e shkollimit, për vitin akademik 2014 – 2015″ PDF-icon
Udhëzim Nr. 22, datë 08.08.2014, të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit “Për strukturën e vitit akademik 2014-2015 në institucionet publike dhe private të arsimit të lartë PDF-icon
Udhëzim Nr. 24, datë 11.08.2014, të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit “Për procedurat e pranimit dhe regjistrimit për kandidatët nga Republika e Kosovës, si dhe kandidatët shqiptarë nga Maqedonia, Mali i Zi, Presheva, Bujanovci dhe Medvegja, në ciklin e parë të studimeve me kohë të plotë, si dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, në institucionet publike të arsimit të lartë, për vitin akademik 2014 – 2015 PDF-icon
Urdhërin Nr. 326, datë 08.08.2014 të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit “Për shpërndarjen e kuotave të pranimit në programet e studimit të ciklit të parë dhe programet e integruara te ciklit të dytë, me kohë të plotë, për kandidatët nga Republika e Kosovës, si dhe kandidatët shqiptarë nga Maqedonia, Mali i Zi, Presheva, Bujanovci dhe Medvegja në institucionet publike të arsimit të lartë, për vitin akademik 2014 – 2015” PDF-icon
Udhëzim Nr. 29, datë 10.09.2014, të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit “Për procedurat e pranimit në ciklin e parë, për shtetasit e huaj që kërkojnë të studiojnë në institucionet publike të arsimit të lartë, në vitin akademik 2014 – 2015″ PDF-icon
Udhëzim Nr. 30, datë 11.08.2014, të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit “Për procedurat e pranimit dhe të regjistrimit në ciklin e parë të studimeve me kohë të plotë, në programet e studimeve jouniversitare profesionale dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, në institucionet publike të arsimit të lartë, për vitin akademik 2014 – 2015 PDF-icon

 

Vëndimet e Këshillit të Ministrave, Udhëzimet dhe Urdhrat për procedurat e Vitit Akademik 2013-2014

VKM Nr. 565, datë 27.06.2013, “Për kuotat e pranimit në institucionet publike të arsimit të lartë, cikli i parë i studimeve me kohë të plotë dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, si dhe tarifat e shkollimit për vitin akademik 2013 – 2014” PDF-icon
VKM Nr. 744, datë 05.09.2013, “Për kuotat e pranimit dhe tarifat e shkollimit në institucionet publike të arsimit të lartë për ciklin e dytë të studimeve me kohë të plotë “Master Profesional” dhe “Master i Shkencave/Master i Arteve të Bukura”, për vitin akademik 2013 – 2014″ PDF-icon
VKM Nr. 743, datë 05.09.2013, “Për kuotat e pranimit dhe tarifat e shkollimit në institucionet publike të arsimit të lartë për ciklin e dytë të studimeve “Master Profesional” , me kohë të pjesshme, për vitin akademik 2013 – 2014″ PDF-icon
Udhëzim Nr. 35, datë 05.08.2013, të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës “Për procedurat e pranimit dhe të regjistrimit për kandidatët nga Republika e Kosovës, si dhe kandidatët Shqiptarë nga Maqedonia, Mali i Zi, Presheva, Bujanovci dhe Medvegja, në ciklin e parë të studimeve me kohë të plotë dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë në Institucionet e Arsimit të Lartë për vitin akademik 2013 – 2014”
Udhëzim Nr. 39, datë 14.08.2013, të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës “Për procedurat e pranimit dhe të regjistrimit në ciklin e parë të studimeve me kohë të plotë në Institucionet Publike të Arsimit të Lartë si edhe për transferimin e studimeve për vitin akademik 2013-2014”
Udhëzim Nr. 47, datë 29.08.2013, të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës “Për procedurat e pranimit dhe të regjistrimit në ciklin e parë të studimeve me kohë të pjesshme dhe edukimit në distancë në Institucionet Publike të Arsimit të Lartë, në vitin akademik 2013-2014”

 

* Për të konsultuar materialin klikoni në simbolin PDF-icon ose download