Plani mësimor i programit të ciklit të parë:

Bachelor në Fizioterapi

Vite studimi: 3

Totali i krediteve: 180

Nr.

Lënda

ECTS

Viti i Parë

1 Morfologji Humane 1  9
Anatomia e Njeriut  9
2 Morfologji Humane 2  7
Fiziologjia e Njeriut  7
3 Shkenca Ekzakte  10
Biokimi Mjekësore  2
Biologji e Përgjithshme  1
Gjenetikë Mjekësore  1
Fizikë dhe Biomekanikë  3
Statistikë Mjekësore  2
Teknologji Informatike 1
4 Gjuhë e Huaj  7.5
Gjuhë Angleze  6
Gjuhë Latine  1.5
 5 Shkenca Humane  7
Sociologji 2
Psikologji e Përgjithshme dhe Klinike 3
Etikë Profesionale 1
Legjislacion Mjekësor 1
6 Metodat e Vlerësimit dhe Mjekësia Fizike  14
Metodat e Vlerësimit në Fizioterapi  6
Kineziologji  6
Mjekësi Fizike dhe Rehabilituese 2
 7 Lëndë me Zgjedhje  3
Edukim Fizik/Histori Inferimierie  1
Gjuhë Italiane/Gjermane/Frënge  2
 8 Praktika Laboratorike  2.5
Praktikë Laboratorike  2.5
Gjithsej 60

Nr.

Lënda

ECTS

Viti i Dytë

1 Morfologji dhe Farmakologji  7
Anatomi imazherike  3
Anatomi patologjike  2
Farmakologji  2
2 Sëmundje të Brendshme dhe Rehabilitim 14 
Sëmundje të Brendshme  6
Fizioterapi në Sëmundje të Brendshme  5
Geriartri  1.5
Rehabilitim në Geriartri 1.5
3 Patologjitë Osteomuskulare dhe Rehabilitim  16
Ortopedi dhe Traumatologji  4
Reaumatologji  3
Fizioterapi në Ortopedi dhe Traumatologji  5
Fizioterapi në Reumatologji  4
4 Teknika Rehabilituese  10
Teknika Trajtimi në Fizioterapi I  6
Modalitetet Termo-Elektro-Hidroterapi  4
5 Lëndë me Zgjedhje  3
Ergoterapi/Rehabilitim në Komunitet  3
6 Praktika Klinke 1  10
Praktika Klinke 1  10
Gjithsej 60

Nr.

Lënda

ECTS

Viti i Tretë

1 Neurologji dhe Rehabilitim 10
Neurologji 6
Fizioterapi në neurologji 4
2 Pediatri dhe Rehabilitim 10
Pediatri 6
Fizioterapi në Pediatri 4
3 Mjekësia Sportive dhe Ortoprostetika  6
Mjekësia Sportive  3
Ortoprostetikë  3
4 Teknikat e Rehabilimit  8
Rehabilitim në Djegje Plastikë  2
Rehabilitim Uro-gjinekologjik dhe Obsetrikal  2
Teknika e Trajtimit në Fizioterapi II  4
5 Kirurgji dhe Rehabilitim  7
Kirurgji dhe Onkologji  4
Rehabilitim në Kirurgji dhe Onkologji   3
6 Lëndë me Zgjedhje  4
Masazhi Sportiv/Fizioterapia në ORL  2
Menaxhim në Fizioterapi/Ekonomi Shëndeti  2
7 Praktika Klinike 2  10
Praktikë Klinike 2  10
8 Diplomë  5
Gjithsej 60
Totali i Kreditete të Programit të Studimit 180