1 – NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE – 13.10.2016

1 – NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE – 13.10.2016

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE: PËR PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PJESSHME NË FAKULTETIN E MJEKËSISË SË UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkurset për personel akademik me kohë të pjesshme për vitin akademik 2016-2017 në Fakultetin e Mjekësisë si më poshtë vijon:

I. Kriteret e përgjithshme për personel akademik me kohë të pjesshme në Fakultetin e Mjekësisë për Grupimin e I-rë, II-të, dhe III-të.

 • Grupimi i Parë       Moduli: ”Shkenca komunikimi dhe psikologji”
 • Grupimi i Dytë       Shkencat Bazë Formuese
 • Grupimi i Tretë      Gjuhët e Huaja dhe Kulturë Fizike

Kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët:

 1. Të jetë i diplomuar në programe të integruara ose Master Shkencor në degën përkatëse
 2. Të ketë përfunduar studimet universitare me notë mesatare mbi 8. Në rast se nuk ka aplikime brenda afatit nga publikimi, mund të aplikojnë edhe me mesatare më të ulët, pas miratimit paraprak nga departamenti përkatës.
 3. Të zotërojë me dëshmi një gjuhë të huaj perëndimore. Preferohet gjuha angleze
 4. Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata.

Kriteret preferenciale:

 1. Të ketë Doktoraturë në fushën përkatëse
 2. Të ketë eksperiencë pune
 3. Të ketë eksperiencë në mësimdhënie në fushën përkatëse
 4. Të ketë publikime në revista shkencore, konferenca ose pjesmarrje në kërkim shkencor
 5. Të jetë i diplomuar në Fakultetin përkatës në Master Shkencor dhe /ose Doktoraturë

 

Grupimi i Parë    Moduli: ”Shkenca komunikimi dhe psikologji”

Lëndët Vendet për pedagogë të jashtëm
Sociologji

1

Komunikim në Mjekësi

2

Etikë dhe Deontologji Mjekësore

2

Histori e Mjekësisë

1

Legjislacion

1

 

Grupimi i Dytë    Shkencat Bazë Formuese

Lëndët

Vendet për pedagogë të jashtëm

Kimi e Përgjithshme dhe Inorganike

4

Kimi Organike

2

Kimi Analitike

3

Kimi Fizike dhe Koloidale

2

Kimi dhe Shkenca e Ushqimit

2

Biologji

4

Botanikë

2

Fizikë

5

Biofizikë

3

Informatikë

3

 

Grupimi i Tretë      Gjuhët e Huaja dhe Kulturë Fizike

Lëndët

Vendet për pedagogë të jashtëm

Gjuhë Latine

3

Gjuhë Angleze

5

Kulturë Fizike

3

 

II. Kriteret e përgjithshme për personel akademik me kohë të pjesshme në Fakultetin e Mjekësisë për Grupimin e IV dhe Departamentin e Morfologjisë.

Kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët:

 1. Të zotërojë diplomë të integruar në Mjekësi të Përgjithshme
 2. Të ketë përfunduar studimet universitare me notë mesatare mbi 8. Në rast se nuk ka aplikime brenda afatit nga publikimi, mund të aplikojnë edhe me mesatare më të ulët, pas miratimit paraprak nga departamenti përkatës.
 3. Të zotërojë me dëshmi një gjuhë të huaj perëndimore. Preferohet gjuha angleze
 4. Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata.

Kriteret preferenciale:

 1. Të ketë Doktoraturë në fushën përkatëse
 2. Të ketë eksperiencë pune
 3. Të ketë eksperiencë në mësimdhënie në fushën përkatëse
 4. Të ketë publikime në revista shkencore, konferenca ose pjesmarrje në kërkim shkencor

 

Grupimi i Katërt:    Mjekësi Transfuzive dhe Fizioterapi

Lëndët Vendet për pedagogë të jashtëm
Mjekësi Transfuzive

2

 

Departamenti i Morfologjisë

Lëndët Vendet për pedagogë të jashtëm
Histologji-Embriologji

2

Anatomi Normale

4

 

III. Kriteret e përgjithshme për personel akademik me kohë të pjesshme në Fakultetin e Mjekësisë për Departamentin e Lëndëve Biomjekësore dhe Eksperimentale.

Kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët:

 1. Të zotërojë diplomë të integruar në Mjekësi të Përgjithshme
 2. Të ketë përfunduar studimet universitare me notë mesatare mbi 9
 3. Të ketë eksperiencë në mësimdhënie në lëndën e Fiziologjisë dhe Farmakologjisë
 4. Të zotërojë me dëshmi një gjuhë të huaj perëndimore. Preferohet gjuha angleze
 5. Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata.

Kriteret preferenciale

 1. Të ketë Doktoraturë në fushën e Fiziologjisë
 2. Të ketë eksperiencë pune
 3. Të ketë publikime në revista shkencore, konferenca ose pjesmarrje në kërkim shkencor

 

Departamenti i Lëndëve Biomjekësore dhe Eksperimentale

Lëndët Vendet për pedagogë të jashtëm
Fiziologji

1

Farmakologji

1

 

IV. Kriteret e përgjithshme për personel akademik me kohë të pjesshme në Fakultetin e Mjekësisë për:

 • Departamentin e Laboratorëve
 • Departamentin e Sëmundjeve të Brendshme
 • Departamentin e Sëmundjeve Infektive dhe Dermatologji
 • Departamentin e Semiologjisë Klinike dhe Imazherike
 • Departamenti Anatomi Patologjike – Mjekësi Ligjore
 • Departamenti  Kirurgjisë së Përgjithshme
 • Departamenti i Pediarisë
 • Departamenti i ORL- Okulistikë

 

Kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët:

 1. Të zotërojë diplomë të integruar në Mjekësi të Përgjithshme
 2. Të këtë përfunduar studimet universitare me notë mesatare mbi 8. Në rast se nuk ka aplikime brenda afatit nga publikimi, mund të aplikojnë edhe me mesatare më të ulët, pas miratimit paraprak nga departamenti përkatës.
 3. Të ketë specializim në fushën përkatëse
 4. Të ketë eksperiencë pune jo më pak se 5 vjet në specialitetin përkatës
 5. Të zotëroj dëshmi të një gjuhe të huaj perëndimore. Preferohet gjuha angleze.
 6. Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata.

Kriteret preferenciale:

 1. Të ketë eksperiencë pune në QSUT
 2. Të ketë eksperiencë mësimdhënie në fushën përkatëse
 3. Të ketë publikime në revista shkencore, konferenca ose pjemarrje në kërkime shkencore.

 

Departamenti i Laboratorëve

Lëndët Vendet për pedagogë të jashtëm
Imunologji

1

Biokimi

1

 

Departamenti i Sëmundjeve të Brendshme

Lëndët Vendet për pedagogë të jashtëm
Alergologji

1

Nefrologji

2

Pneumologji

2

Reumatologji & Fizioterapi

          2 (1+1)

Mjekësi Interne

1

Gastroenterologji Hepatologji

1

 

Departamenti i Sëmundjeve Infektive dhe Sëmundjeve të Lëkurës

Lëndët Vendet për pedagogë të jashtëm
Dermatologji

1

 

Departamenti i Semiologjisë Klinike dhe Imazherike

Lëndët Vendet për pedagogë të jashtëm
Semiologji imazherike

3

Semiologji klinike

2

 

Departamenti i Anatomisë Patologjike – Mjekësisë Ligjore

Lëndët Vendet për pedagogë të jashtëm
Anatomi Patologjike

3

 

Departamenti i Kirurgjisë së Përgjithshme

Lëndët Vendet për pedagogë të jashtëm
Kirurgji e Përgjithshme

4

Kirurgji Speciale

1

Onkologji

1

Ortopedi

1

Anestezi Reanimacioni

5

Mjekësi Urgjence

3

Toksikologji

1

 

Departamenti i Pediatrisë

Lëndët Vendet për pedagogë të jashtëm
Pediatri

8

 

Departamenti i ORL- Okulistikë

Lëndët Vendet për pedagogë të jashtëm
ORL

1

 

V. Kriteret e përgjithshme për personel akademik me kohë të pjesshme në Fakultetin e Mjekësisë për Departamentin e Neuroshkencës.

Kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët për profilin Psikiatri:

 1. Të zotërojë diplomë të integruar në Mjekësi të Përgjithshme
 2. Të këtë përfunduar studimet universitare me notë mesatare mbi 8. Në rast se nuk ka aplikime brenda afatit nga publikimi, mund të aplikojnë edhe me mesatare më të ulët, pas miratimit paraprak nga departamenti përkatës.
 3. Të ketë specializim në fushën përkatëse
 4. Të ketë gradën shkencore ”Doktor i shkencave”
 5. Të ketë eksperiencë pune jo më pak se 5 vjet në specialitetin përkatës
 6. Të përmbush kriteret ligjore të pozicionit ”Tutor i studentëve të ciklit të tretë”
 7. Të ketë eksperiencë në mësimdhënie në programet e ciklit të integruar dhe të ciklit të tretë.
 8. Të zotëroj dëshmi të një gjuhe të huaj perëndimore. Preferohet gjuha angleze.
 9. Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata.

Kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët për profilin Neurokirurgji:

 1. Të zotërojë diplomë të integruar në Mjekësi të Përgjithshme
 2. Të këtë përfunduar studimet universitare me notë mesatare mbi 8. Në rast se nuk ka aplikime brenda afatit nga publikimi, mund të aplikojnë edhe me mesatare më të ulët, pas miratimit paraprak nga departamenti përkatës.
 3. Të ketë specializim në fushën përkatëse
 4. Të ketë gradën shkencore ”Doktor i shkencave”
 5. Të ketë eksperiencë pune jo më pak se 5 vjet në specialitetin përkatës
 6. Të ketë eksperiencë profesionale në kërkim shkencor
 7. Të jetë autor ose bashkëautor në publikime të nivelit të lartë shkencor me faktor impakti
 8. Të zotëroj dëshmi të një gjuhe të huaj perëndimore. Preferohet gjuha angleze.
 9. Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata.

 

Kriteret preferenciale:

 1. Të ketë publikime në revista shkencore, konferenca ose pjesmarrje në kërkim shkencor

Departamenti i Neuroshkencës

Lëndët Vendet për pedagogë të jashtëm
Neurokirurgji

2

Psikiatri

1

 

VI. Kriteret e përgjithshme për personel akademik me kohë të pjesshme në Fakultetin e Mjekësisë për Departamentin e Farmacisë.

Kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët:

 1. Të zotërojë diplomë në programe të integruara ose Master Shkencor në degën përkatëse
 2. Të këtë përfunduar studimet universitare me notë mesatare mbi 8. Në rast se nuk ka aplikime brenda afatit nga publikimi, mund të aplikojnë edhe me mesatare më të ulët, pas miratimit paraprak nga departamenti ynë.
 3. Të ketë eksperiencë në mësimdhënien e disiplinës së kërkuar në departamentin e Farmacisë
 4. Të zotëroj dëshmi të një gjuhe të huaj perëndimore. Preferohet gjuha angleze.
 5. Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata.

Kriteret preferenciale:

 1. Të ketë publikime në revista shkencore, konferenca ose pjesmarrje në kërkim shkencor

Departamenti i Farmacisë

Lëndët Vendet për pedagogë të jashtëm
Analizë Farmaceutike

1

Përgatitje Galanike

2

Analizë e drograve bimore

1

Kimi Toksikologjike dhe Praktikë Profesionale

1

Praktikë Profesionale dhe Urdhri i Farmacistëve të Shqipërisë

4

Biofarmaci dhe Farmakokinetikë

2

 

VII. Kriteret e përgjithshme për personel akademik me kohë të pjesshme në Fakultetin e Mjekësisë për Departamentin e Shëndetit Publik.

Kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët:

 1. Të zotërojë diplomë të integruar në Mjekësi të Përgjithshme ose Master i Shkencave në Shëndet Publik
 2. Të ketë përfunduar studimet universitare me notë mesatare mbi 8. Në rast se nuk ka aplikime brenda afatit nga publikimi, mund të aplikojnë edhe me mesatare më të ulët, pas miratimit paraprak nga departamenti ynë.
 3. Të zotërojë me dëshmi një gjuhë të huaj perëndimore. Preferohet gjuha angleze
 4. Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata.

Kritere preferenciale:

 1. Të ketë specializim në Shëndet Publik
 2. Të ketë Master në fushat e shëndetit publik në vendet perëndimore
 3. Të ketë Doktoraturë në Shëndet Publik ose në fushat e përafërta
 4. Të ketë eksperiencë pune të kërkimit shkencor të dëshmuar
 5. Të ketë publikime në revista shkencore, konferenca ose pjesmarrje në kërkim shkencor
 6. Të ketë eksperiencë në mësimdhënie

 

Departamenti i Shëndetit Publik

Departamenti

Pedagogë të jashtëm

Shëndet Publik

14

 

Dokumentacioni që do të dorëzohet nga personeli akademik me kohë të pjesshme:

 1. Kërkesë me shkrim drejtuar departamentit ku do të konkurrojë
 2. Curriculum Vitae e detajuar me të gjithë aktivitetin shkencor dhe botues të kandidatit
 3. Leje nga punëdhënësi në organizatën ose institucionin ku punon
 4. Dokument identifikimi
 5. Fotokopje të noteruara të diplomës dhe listë së notave të të gjitha programeve të studimit (Bachelor, Master Shkencor, Doktoraturë)
 6. Fotokopje të noteruara të vërtetimit të ekuivalentimit të diplomës nga MAS, si diplomë, listë  notash si dhe njohje të gradave për kandidatët që kanë studiuar jashtë shtetit
 7. Kopje të noteruara të dëshmive të gjuhëve të huaja të mbrojtura (e detyrueshme të paktën një)
 8. Kopje të noteruar të librezës së punës
 9. Vërtetim page, shoqëruar me derdhjen e sigurimeve shoqërore nga qendra e punës
 10. Dëshmi penaliteti
 11. Dy referenca nga të cilat të paktën njëra të jetë nga një profesor i fakultetit që është diplomuar (dorëzohet vetëm nëse kandidati aplikon për herë të parë)

 

Afati i dorëzimit të dosjeve pranë Fakultetit të Mjekësisë është:  13.10.2016 – 19.10.2016, ora 16:00.

 

 REKTORATI

Publikuar më 13.10.2016