Listat paraprake të kandidatëve nga trojet shqiptare, atyre me aftësi të kufizuara, si dhe nga komuniteti Rom – Egjiptian, që kanë aplikuar pranë Universitetit të Mjekësisë, Tiranë

Referuar Udhëzimit Nr. 18, datë 16.08.2017 “Për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve me karakter profesional, si dhe programet e integruara të ciklit të dytë, në Institucionet e Arsimit të Lartë, në vitin akademik 2017-2018” të MAS, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, publikon listat paraprake të aplikantëve nga trojet shqiptare, atyre me aftësi të kufizuara, si dhe nga komuniteti Rom – Egjiptian.

Të gjithë aplikantët që ndodhen mbi vijën e kuqe janë shpallur fitues në atë program studimi.

Përllogaritjet e pikëve për çdo aplikant janë bërë bazuar në Vendimet Nr. 2, datë 16.01.2017 dhe Nr. 16, datë 20.02.2017 të Senatit Akademik të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë.

Në lidhjet e mëposhtme do të gjeni listat sipas fakulteteve:

Për afatet e ankimimit, si dhe të regjistrimit përfundimtar referojuni Udhëzimit nr.18, datë 16.08.2017 të MAS (kliko këtu për të lexuar udhëzimin).