Dokumenta per UMT

Certifikata e Akreditimit Institucional të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë (Kliko këtu)

Raporti i veprimtarisë akademike, kërkimore-shkencore dhe financiare për vitin 2016 (Kliko këtu)

Raporti i veprimtarisë akademike, kërkimore-shkencore dhe financiare për vitin 2017 (Kliko këtu)

Raporti i veprimtarisë akademike, kërkimore-shkencore dhe financiare për vitin 2018 (Kliko këtu)

Raporti i veprimtarisë akademike, kërkimore-shkencore dhe financiare për vitin 2019 (Kliko këtu)

Akreditimi periodik i institucionit të arsimit të lartë Universiteti i Mjekësisë, Tiranë (Kliko këtu)