Projekti IDEA

Sep
10

PROJEKTI IDEA

Inclusive Tertiary Education in West Balkans/ IDEA; 618859-EPP-1-2020-1-AL-EPPKA2-CBHE-JP (2021-2024) IAL-të në rajonin e Ballkanit Perëndimor nuk kanë kuadër politikash, njohuri teknike, infrastrukturë, pajisje, teknologji, si dhe arsimim dhe trajnim për të lehtësuar arsimin gjithëpërfshirës dhe barazinë e aksesit në institucionet e arsimit të lartë për studentët me aftësi të kufizuara/veçanta dhe studentët me vështirësi në […]

By admin | Projekti IDEA
DETAIL