DEPARTAMENTET E FAKULTETIT TË SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

Informacion për Departamentin e Diagnostikës Rehabilitimit Shëndetësor dhe Infermieristikave në Kirurgji dhe Infermieristikave në Obsetrik Gjinekologji (DDRSHIKIOGJ).

Drejtues  i Departamentit

Prof.Asoc. Irena KOLA  

E-mail: irena.kola@umed.edu.al;

           irena.kola@hotmail.com

 

 

HISTORIKU I DDRSHIKIOGJ

Departamenti i Rehabilitimit Shëndetësor dhe Infermieristikave në Kirurgji dhe Infermieristikave në Obsetrik Gjinekologji u krijua në  Prill  2016.

Bazuar në Ligjin e Ri të Arsimit të Lartë  mbi kriteret e formimit të Universiteteve; fakulteteve dhe departamenteve,  u bë  ristrukturimi  i  Universitetit të Mjekesisë të Tiranës  si dhe i Fakultetit të FSHMT.

Nga viti 2008 ka ekzistuar si 2 Departamente të ndara :

Departamenti i Diagnostikës dhe  Rehabilitimit Shëndetësor

Departamenti i Infermieristikave Kirurgjikale dhe obsetrik – gjinekologjise.

Në kuadër të Ligjit te Ri të Arsimit të Lartë këto 2 deparatmente u bashkuan dhe formuan Departamentin e Diagnostikës Rehabilitimit Shëndetësor dhe Infermieristikave në Kirurgji dhe Infermieristikave në Obsetrik- Gjinekologji.

Departamenti i DDRSHIKIOGJ në FSHMT ofron lëndë profesionale :

Në nivelet e studimit:

 • Bachelor
 • Master Profesional
 • Master i Shkencave
 • Doktoraturë

Në Programet e Studimit:

 • Infermieri e Përgjithëshme
 • Mami
 • Fizioterapi
 • Teknik Laboratori
 • Teknik Imazherie
 • Logopedi

STUDIME TE CIKLIT TË PARË BACHELOR

 • Infermieri e Përgjithëshme
 • Mami
 • Fizioterapi
 • Teknikë Imazherie
 • Teknikë Laboratori
 • Logopedi

STUDIME CIKLI I DYTË  MASTER I SHKENCAVE/MASTER PROFESIONAL

“Master i Shkencave” në:

 • Infermieri e Përgjithëshme
 • Mami
 • Fizioterapi
 • Teknikë Imazherie
 • Teknikë Laboratori
 • Logopedi

“Master Profesional” në:

 • Menaxhim Infermieror
 • Mami
 • Fizioterapi
 • Teknikë Imazherie
 • Teknikë Laboratori
 • Logopedi

PERSONELI AKADEMIK I DDRSHIKIOGJ

Aktualisht Departamenti i Departamentin e Diagnostikës Rehabilitimit Shëndetësor dhe Infermieristikave në Kirurgji dhe Infermieristikave në Obsetrik Gjinekologji përbëhet nga 24 punonjës mësimorë të brendshëm dhe 5 punonjës ndihmës mësimorë.

Nga të cilët 1 me titullin Profesor, 3 me titullin Profesor i Asociuar, 9 me gradën Doktor dhe  12 me gradën Master i Shkencave.

Punonjësit me kontratë të përkohëshme e të ftuar të jashtëm  të këtij departamenti janë të shumtë.

Nr. Emer Mbiemer Titulli/Grada
1 Irena Kola Prof.Asc
2 Ermira Zicishti Prof.Asc
3 Edmond Pistulli Prof.Dr.
4 Enkelejda Shkurti Prof.Asc
5 Alma Nurce Dr
6 Kastriot Shytaj Dr
7 Esmeralda Thoma Dr
8 Nejla Bajrami Dr
9 Ergeta Ktona Dr
10 Admir Nake Dr
11 Orgeta Dervishi Dr
12 Zamir Damani Dr
13 Mustafa Bajraktari Dr
14 Emirvina Kolici Msc
15 Arjana Sina Msc
16 Valbona Bilali Msc
17 Alketa Dervishi Msc
18 Alma Imami Msc
19 Enida Xhaferi Msc
20 Enkeleda Sinaj Msc
21 Miranda Çela Msc
22 Risida Simoni Msc
23 Zamira Imeraj Msc
24 Vjollca Ndreu Msc
25 Albana Poloska Msc
  1 Klejda Tani Personel akademik me kontratë
2 Silvana Gripshi Laborante mësimore
3 Lema Buzi Laborante mësimore me kontratë
4 Amarilda Zyli Laborante mësimore me kontratë
5 Gentian Asllanaj Laborant mësimore me kontratë

Pedagogët e Departamentit të  DDRSHIKIOGJ në FSHMT japin mësim   kryesisht lëndë profesionale në të 6 diplomat e FSHMT si dhe në të tre nivelet e studimit si më poshtë:

Pedagogu Lenda Diploma
Irena   Kola Fizioterapi ne reumatologji Fizioterapi/ Bachelor
Teknikat e rehabilitimit Logopedi/ Bachelor
Rehabilitimi i patologjive osteo muskulare Logopedi/ Bachelor
Rehabilitimi ne  patologjite reumatizmale Fizioterapi/ MP
Teknikat special ne Reumatologji Fizioterapi/ MSH
 Edmond Pistulli Pediatri pergjitheshme Bachelor.

Logopedi; Infermieri ;Mami Fizioterapi; Imazheri ;Teknik laboratori

Urgjencat Pediatrike Bachelor

Fizioterapi; Logopedi;

Teknik laboratori

Parimet e ekokardiografise Bach. Imazheri
Ekzaminimet Laboratorike ne pediatri e urgjenca MSh. Teknik Laboratorit
Ekokardiografia MSh. Imazheri
Ekokardiografia MP. Imazheri
Ekzaminimet Laboratorike ne pediatri MP. Teknik Laboratorit
Menaxhimi Urgjencave Pediatrike MP  Infermieri
Urgjencat Pediatrike P. Time   Teknik Laboratori
 Ermira Zicishti FIZIOTERAPI INFERMIERI   Bachelor
Fizioterapi ne onko-hematologji Fizioterapi MSH
Fizioterapi ne ortopedi- traumatologji  Fizioterapi  MP
PRAKTIKA  PROFESIONALE MSH Fizioterapi
PRAKTIKA  PROFESIONALE Fizioterapi Bachelor
Enkelejda Shkurti Statistike Bachelor  Logopedi; Infermieri ;

Mami Fizioterapi; Imazheri ;

Teknik laboratori

Epidemiologji MSH Paraleli  3+4
Epidemiologji MP    Par 2
 Alma nurce Neonatologji Bachelor  MAMI
Anatomi Patologjike Bachelor  Fizioterapi
Fizioterapia nё Pediatri Bachelor  Fizioterapi
Pediatri Bachelor infermieri
Urgjencat nё Neonatologji dhe Pediatri DND  MAMI
Admir  Nake Biokimi e Aplikuar  Teknik laboratori   Bachelor
Biokimi e Aplikuar Teknik laboratori   MP
Ekzaminimi I Urines Teknik laboratori   Bachelor
Principet e Mjekesise Laboratorike Teknik laboratori   MP
Praktika laboratorike Teknik laboratori   Bachelor
Esmeralda Thoma Biokimi mjekesore Bachelor -inf+mami
Biokimi mjekesore Bachelor-tek lab
Addiskioni dhe toksikologjia Mp-inf
Ekzam. Ne toksikologji MSH-tek lab
Diagn ne toksikologji Mp-tek lab
Kastriot Shytaj Imunologji Patologjike Tek Lab, Bachelor, Viti III
Imunohematologji Tek Lab, Bachelor, Viti III
Imun. Pergjith dhe Qelizore Tek Lab, Mast. Profes
Imunologji Infermieri, Bachelor, V-I-re
Imunologji Infermieri, Bachelor, V-II-te
Imunologji Baze Tek Lab, Bachelor, Viti II
Imunologji Diagnostike Tek Lab, Bachelor, Viti II
Imunologji Patologjike Tek Lab, Bachelor, Viti III
Enida Xhaferi Semundje te Brendeshme DNP-Inf viti III
Semundje te Brendeshme DNP-Inf viti III
Semundje te Brendeshme DNP-Inf viti II
Menaxhimi I pacientit ne  Mjekesine Interne DND-M.P
Menaxhimi I pacientit ne fatkeqesi DND-M.P
Menaxhimi I pacientit ne fatkeqesi DND-M.P
Semundje te Brendeshme DNP-Inf viti III
Ergeta  Ktona Fiziologji Mjekesore DNP-Fizioterapi
Reumatologji DNP-Fizioterapi
Semundje te Brendesh DNP-Infermieri
Fizoterapia klinike DND –MSH Fizio
Mustafa Bajraktari Anestezi dhe Reanimacion DND-Inf MSH
Anestezi dhe Reanimacion DNP-Inf PT
Anestezi dhe Reanimacion DND-Inf  MP
Rehabilitimi ne Neurokirurgji DND-Fizioterpi
Emirvina   Koliçi Hematologji dhe hemostaze Teknik laboratori ,Bachelor
Biokimi  Klinike Teknik laboratori ,Bachelor
Tek automatizimit lab Teknik laboratori ,Bachelor
Semundjet e gjakut Teknik laboratori ,Bachelor
Hematologji laboratorike Teknik laboratori ,Bachelor
Anatomi patologjike Fizioterapi  ,Bachelor
Praktika I Teknik laboratori ,Bachelor
Praktika II Teknik laboratori ,Bachelor
Praktika III Teknik laboratori ,Bachelor
Alketa  Dervishi I.Anestezi Infermieri
I. Kirurgji Infermieri
I.Kirurgji/I.Anestezi Mami
I.Anestezi Infermieri – PT
Laborator Infermieri
Zamira  Imeraj   Infermieristik Geriartrie Infermieri
  Infermieristik Onkologjie Infermieri
  Infermieristik Kirurgjie-2 Infermieri
   Laborator Infermieri
  Infermieristik Onkologjie Inf/Part-Time
 Infermieristik Geriartrie Inf/Part-Time
 Infermieristik Kirurgjie -2 Inf/Part-Time
Enkeleda   Sinaj Kineziologji Bachelor Fizioterapi
Modalitetet e elektro-hidroterapise Bachelor Fizioterapi
Fizioterapia ne ortopedi Bachelor Fizioterapi
Rehabilitimi ne ortopedi -traumatologji Msh,Fizioterapi
Miranda ÇELA Inf. Gjinekologjike Bachelor/Mami
Inf. Barra Rriskuar Bachelor/Mami
Inf. Barra Normale Bachelor/Mami
Inf. Obstetrikale Bachelor/Infermier
Inf. Shendet Ripro Bachelor/Infermier
Inf. Obstetrikale MP/ Mami
Laborator  Bachelor/Mami
Alma IMAMI-LELÇAJ Inf. Kompli. Lindje Bachelor/Mami
Inf. Barra Normale Bachelor/Mami
Inf.Lindja Normale Bachelor/Mami
Inf. Obstetrikale Bachelor/Infermier
Inf. Shendet Ripro Bachelor/Infermier
As. Inf. ne Post Partum MSH /Mami
as. Inf. ne Gruan Shtatzane MSH /Mami
  Valbona Bilali Inf.Kirurgji I Infermieri Bachelor
Inf. Ortopedi Infermieri Bachelor
Inf.Infektiv Infermieri Bachelor
Inf.Infektiv Mami  Bachelor
Inf. Ortopedi Infermieri Bachelor  P-Time
Inf.Infektiv Infermieri Bachelor  P-Time
Inf.Infektiv Mami  Bachelor    P-Time
laborator Infermieri Bachelor
  Vjollca  Ndreu Hyrje ne Mjeksi Fizike Rehabilituese Bachelor Fizioterapi
Bazat e Punes. Ergoterapi Bachelor Fizioterapi
Reh.Uro-Gjinekologjik Bachelor Fizioterapi
Laborator Bachelor Fizioterapi
Infermieristika ne Familje Master Profesional Infermieri
Infermieristika ne Kirurgji dhe Specialitete Master Shkencor Infermieri
 Orgeta Dervishi Urgjenca Mjeksore DNP-  logopedi
Rehabilitim Logopedik DNP- Logopedi
Zamir Damani Urgjencat mjeksore DNP-Infermieri
URGJENCAMJEKSORE DNP-Mami
PNEUMOLOGJI DNP-Fizioterapi
URGJENCA MJEKSORE DND-M.SH-inf
Nejla Bajrami Mikrobiologji DNP- Teknik laboratori
Bakteriologji DNP- Teknik laboratori
Diag. Në bakteriologji DNP- Teknik laboratori
Diag.bakteri-ologjike DND- Teknik laboratori  MSH
Mikrobiologji (aplikime) DND- Teknik laboratori  MP
Diag. e inf.bakterialeparazitare,my-kotike dhe virale DND- Teknik laboratori  MP
Mikrobiologji DNP- Teknik laboratori
Klejda TANI Metodat Baze te vleresimit ne fizioterapi Fizioterapi Bachelor
Fizioterapi ne Neurologji Fizioterapi Bachelor
Teknikat e reabilitimit special MP Fizioterapi
Rehabilitimi Neurologji 1 MSH Fizioterapi
Albana Poloska I.Urgjenca Obsetrikale Bachelor Mami
Menaxhimi Klinik I Grave Bachelor Mami
I.Gjinekologji Bachelor Infermieri
I.Gjinekologji Bachelor Infermieri
I.Gjinekologji Bachelor Infermieri
As. Inf. Gruas ne Gjinekologjike Bachelor Mami
Risida Simoni I. Sh. Riprodhues Bachelor Mami
I. Sh. Riprodhues Bachelor Infermieri
I. Sh. Riprodhues Bachelor Infermieri
I.Gjinekologji Bachelor Infermieri
I.Gjinekologji Bachelor Infermieri
I.OBS Bachelor Infermieri
I.OBS Bachelor Infermieri
Arjana SINAJ Radiologji e kokes dhe kolones Imazheri-Bachelor
CT Imazheri-Bachelor
Radiologji  ne geriartri Imazheri- MSH
Radiologji  ne urgjenca Imazheri- MSH
Radiologji  ne urgjenca Imazheri- MP

KËRKIMI SHKENCOR

 • Departamenti i Diagnostikës Rehabilitimit Shëndetësor dhe Infermieristikave në Kirurgji dhe Infermieristikave në Obsetrik Gjinekologji ofron studime doktorale në degët “Fizioterapi; Teknik Laboratori; Teknik Imazherie; Mami”.
 • Pedagogët e këtij departamenti, janë të angazhuar në projekte kërkimore-shkencore  kombëtare e ndërkombëtare, kanë një  aktivitet të gjerë shkencor e profesional dhe botues në revista shkencore ndërkombëtare.

Pergjegjes i Departamentit : Dr. Ergys Ramosaço     Semudjet Infektive, Mikrobiologji

Dr. Elinda Gjata    Obstetrik-Gjinekologji

Prof. Asoc. Ilirjana Zekja   Neurologji, Semiotike Neurologjike

Prof. Dr. Kiri Zallari    Geriartri, Anestezi-Reanimacion

Prof. Asoc. Manika Kreka  Pediatri, Gjenetike

Prof. Asoc. Vjollca Hajro Anestezi-Reanimacion

Suela Muça Obstetrik-Gjinekologji

Dr. Albana Çela Kirurgji, Kirurgjia ne Specialitete

Dr. Alketa Qosja   Neonatologji, Pediarti

Dr. Albana Duni  Geriarti, Rehabilitim ne Geriarti

Dr. Irida Pano  Semundje te Brendshme, Kardiologji

Neritan Boriçi Ortopedi, Traumatologji

Besnik Faskaj Kirurgji, kirurgjia ne Specialitete

Etleva Sahatçi Obstetrik-Gjinekologji

Dr. Xhensila Frasheri  Semunjdet Infektive, Menaxhim dhe Organizim Infermieror

Etleva Rustami     Infermieristike ne Pediatri, Koncepte te Infermieristikes se Avancuar

Etleva Smakaj  Bazat e infermieristikes

Valbona Alliu Bazat e Infermieristikes, Kardiologjia dhe Infermieri

Elida Peka   Infermieristike ne Semundjet e Brendshme, Infermieristike ne Neurologji

Ledio Neçaj  Infermieristike ne Semunjdet e Brendshme, Menaxhim Infermieror

Denisa Bego  Infermieristike ne Pediatri, Menaxhim Infermieror

Rudina Pirushi    Bazat e Infermieristikes, Infermieristike ne ORL

Flora Zyberaj Infermieristike ne Semundjet e Brendshme,  Infermieristike ne Psikiatri

Valbona Bezhani  Infermieristike ne Pediatri, Koncepte te Infermieristikes se Avancuar

Stela Muça Infermieristike ne Kirurgji, Infermieristike Parandaluese

Rajmonda Bara   Infermieristike Sociale, Infermieristike ne Geriarti

Informacion për Departamentin e Lëndëve Paraklinike

 

Përgjegjës i Departamentit

Prof.Asoc. Floreta KURTI

E-mail: floreta.kurti@umed.edu.al

Departamenti i Lëndëve Paraklinike në FSHMT ofron lëndë :

Në nivelet e studimit:

 • Bachelor
 • Master Profesional
 • Master i Shkencave
 • Doktoraturë

Në Programet e Studimit:

 • Infermieri e Përgjithëshme
 • Mami
 • Fizioterapi
 • Teknik Laboratori
 • Teknik Imazherie
 • Logopedi

PERSONELI AKADEMIK I DLPK

Aktualisht Departamenti i lëndëve Paraklinike përbëhet nga 15 punonjës mësimorë të brendshëm dhe 3 punonjës ndihmës mësimorë, prej të cilëve 1 me titullin Profesor, 1 me titullin Profesor i Asociuar, 9 me gradën Doktor dhe  4 me gradën Master i Shkencave.

Punonjësit me kontratë të përkohëshme e të ftuar të jashtëm  të këtij departamenti janë të shumtë.

1. Floreta KURTI Prof Asoc
2. Albana GJYZARI Dr.
3. Alert XHAJA Dr.
4. Altina XHAFERI Dr.
5. Brizida REFATLLARI Dr.
6. Ermira BIU Msc.
7. Ervin MARKU Msc.
8. Gentian STRONI Dr.
9. Jonida STEFA Dr.
10. Klerida SHEHU Msc.
11. Klodiana POSHI Dr.
12. Migena GEGA Dr.
13. Rajmonda KOLPEPAJ Msc.
14. Tatjana ÇINA Prof.
15. Yllka THEMELI Dr.
16. Fata MECI Sekretare e Dep.
17. Andronika Llabani Laborante Mësimore
18. Marjola Kapllani Laborante Mësimore

 

STUDIME TE CIKLIT TË PARË BACHELOR

Infermieri e Përgjithëshme

Mami

Fizioterapi

Teknikë Imazherie

Teknikë Laboratori

Logopedi

 

 

STUDIME CIKLI I DYTË  MASTER I SHKENCAVE/MASTER PROFESIONAL

“Master i Shkencave” në:

Infermieri e Përgjithëshme

Mami

Fizioterapi

Teknikë Imazherie

Teknikë Laboratori

Logopedi

“Master Profesional” në:

Menaxhim Infermieror

Mami

Fizioterapi

Teknikë Imazherie

Teknikë Laboratori

Logopedi

 

KËRKIMI SHKENCOR

Departamenti i Lëndëve Paraklinike ofron studime doktorale në “Mjekësi paraklinike”

Pedagogët e këtij departamenti, janë të angazhuar në projekte kërkimore-shkencore  kombëtare e ndërkombëtare, kanë një  aktivitet të gjerë shkencor e profesional dhe botues në revista shkencore ndërkombëtare.

RRETH DEPARTAMENTIT

Departamenti i Lëndëve Paraklinike u krijua në vitin 2004 me krijimin e Fakultetit të Infermierisë.