Rektorati

Rektorati në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë është organ kolegjial që drejtohet nga rektori dhe përbëhet nga:

  1. Rektori;
  2. Zëvendësrektorët;
  3. Administratori;
  4. Drejtuesit e njësive kryesore

Prof. Dr. ARBEN GJATA

REKTOR I UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË

Prof. Dr. SUELA KËLLIÇI

ZV.REKTORE PËR KËRKIMIN SHKENCOR

Prof. Dr. ANYLA BULO

ZV. REKTORE PËR KURRIKULAT DHE MENAXHIMIN AKADEMIK

ADMINISTRATOR I UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË

Prof. Dr. ALMA IDRIZI

Prof. Dr. ALMA IDRIZI

ZV. REKTORE PËR ANËN KLINIKE DHE DIAGNOSTIKE