Pranimet-dhe-Regjistrimet

Pranimet dhe Regjistrimet

Programet e studimeve në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë organizohen në tre cikle të njëpasnjëshëm:

  • Cikli i parë (Bachelor)
  • Cikli i dytë (Programe të integruara të ciklit të dytë, Master Profesional dhe Master i Shkencave)
  • Cikli i tretë (Specializime afatgjata në fushën e mjekësisë dhe Doktorata)

Për tu njohur me programet e studimit të të gjitha cikleve, ndiqni link-et përkatëse sipas fakulteteve:

 

Pranimi në programet e studimit të ciklit të parë “Bachelor” dhe në programet e integruara të ciklit të dytë “Master i Shkencave”, është i mundur për çdo kandidat që ka përfunduar me sukses ciklin e arsimit të mesëm dhe që plotëson kriterin e notës mesatare të përcaktuar çdo vit me vendim të Senatit Akademik. Kriteret, kuotat dhe tarifat e shkollimit miratohen nga Senati Akademik dhe bëhen publike, për çdo vit akademik.

Për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e ciklit të parë, “Bachelor”, në programet e integruara të ciklit të dytë “Master i Shkencave”, dhe në programet e ciklit të dytë “Master Profesional” dhe “Master i Shkencave” zbatohen udhëzimet përkatëse të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit.

Për t’u njohur me kriteret dhe kuotat e pranimit, si dhe procedurat përkatëse për pranimet në  programet e ciklit të parë, programet e integruara të ciklit të dytë dhe programet e ciklit të dytë të studimit në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, ndiqni link-un:

http://umed.edu.al/pranimet-ne-programet-e-ciklit-te-pare-te-integruara-te-ciklit-te-dyte-dhe-te-ciklit-te-dyte-ne-universitetin-e-mjekesise-tirane-per-vitin-akademik-2024-2025/