PROGRAMET E STUDIMIT QË OFROHEN
NË FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

Fusha e studimit Infermieri e Përgjithshme
Titulli i diplomës Bachelor në  Infermieri e Përgjithshme
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të parë
Forma e studimit Me kohë të plotë
Kohëzgjatja 3 vite akademikë
Numri i krediteve 180
Gjuha e mësimdhënies Gjuha shqipe
Plani mësimor 2018-2019
Fusha e studimit Teknikë Imazherie
Titulli i diplomës Bachelor në   Teknikë Imazherie
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të parë
Forma e studimit Me kohë të plotë
Kohëzgjatja 3 vite akademikë
Numri i krediteve 180
Gjuha e mësimdhënies Gjuha shqipe
Plani mësimor 2018-2019
Fusha e studimit Mami
Titulli i diplomës Bachelor në   Mami
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të parë
Forma e studimit Me kohë të plotë
Kohëzgjatja 3 vite akademikë
Numri i krediteve 180
Gjuha e mësimdhënies Gjuha shqipe
Plani mësimor 2018-2019
Fusha e studimit Fizioterapi
Titulli i diplomës Bachelor në   Fizioterapi
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të parë
Forma e studimit Me kohë të plotë
Kohëzgjatja 3 vite akademikë
Numri i krediteve 180
Gjuha e mësimdhënies Gjuha shqipe
Plani mësimor 2018-2019
Fusha e studimit Teknikë Laboratori
Titulli i diplomës Bachelor në  Teknikë Laboratori
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të parë
Forma e studimit Me kohë të plotë
Kohëzgjatja 3 vite akademikë
Numri i krediteve 180
Gjuha e mësimdhënies Gjuha shqipe
Plani mësimor 2018-2019
Fusha e studimit Logopedi
Titulli i diplomës Bachelor në  Logopedi
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të parë
Forma e studimit Me kohë të plotë
Kohëzgjatja 3 vite akademikë
Numri i krediteve 180
Gjuha e mësimdhënies Gjuha shqipe
Plani mësimor 2018-2019
Fusha e studimit Menaxhim Infermieror
Titulli i diplomës Master Profesional në  Menaxhim Infermieror
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të dytë
Forma e studimit Me kohë të plotë
Kohëzgjatja 1 vit akademik
Numri i krediteve 60
Gjuha e mësimdhënies Gjuha shqipe
Plani mësimor 2018-2019
Fusha e studimit Teknikë imazherie
Titulli i diplomës Master Profesional në  Teknikë imazherie
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të dytë
Forma e studimit Me kohë të plotë
Kohëzgjatja 1 vit akademik
Numri i krediteve 60
Gjuha e mësimdhënies Gjuha shqipe
Plani mësimor 2018-2019
Fusha e studimit Mami
Titulli i diplomës Master Profesional në  Mami
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të dytë
Forma e studimit Me kohë të plotë
Kohëzgjatja 1 vit akademik
Numri i krediteve 60
Gjuha e mësimdhënies Gjuha shqipe
Plani mësimor 2018-2019
Fusha e studimit Fizioterapi
Titulli i diplomës Master Profesional në  Fizioterapi
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të dytë
Forma e studimit Me kohë të plotë
Kohëzgjatja 1 vit akademik
Numri i krediteve 60
Gjuha e mësimdhënies Gjuha shqipe
Plani mësimor 2018-2019
Fusha e studimit Teknikë Laboratori
Titulli i diplomës Master Profesional në  Teknikë Laboratori
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të dytë
Forma e studimit Me kohë të plotë
Kohëzgjatja 1 vit akademik
Numri i krediteve 60
Gjuha e mësimdhënies Gjuha shqipe
Plani mësimor 2018-2019
Fusha e studimit Logopedi
Titulli i diplomës Master Profesional në  Logopedi
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të dytë
Forma e studimit Me kohë të plotë
Kohëzgjatja 1 vit akademik
Numri i krediteve 60
Gjuha e mësimdhënies Gjuha shqipe
Plani mësimor 2018-2019
Fusha e studimit Infermieri
Titulli i diplomës Master i Shkencave në  Infermieri
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të dytë
Forma e studimit Me kohë të plotë
Kohëzgjatja 2 vite akademikë
Numri i krediteve 120
Gjuha e mësimdhënies Gjuha shqipe
Plani mësimor 2018-2019
Fusha e studimit Teknikë Imazherie
Titulli i diplomës Master i Shkencave në  Teknikë Imazherie
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të dytë
Forma e studimit Me kohë të plotë
Kohëzgjatja 2 vite akademikë
Numri i krediteve 120
Gjuha e mësimdhënies Gjuha shqipe
Plani mësimor 2018-2019
Fusha e studimit Mami
Titulli i diplomës Master i Shkencave në  Mami
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të dytë
Forma e studimit Me kohë të plotë
Kohëzgjatja 2 vite akademikë
Numri i krediteve 120
Gjuha e mësimdhënies Gjuha shqipe
Plani mësimor 2018-2019
Fusha e studimit Logopedi
Titulli i diplomës Master i Shkencave në  Logopedi
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të dytë
Forma e studimit Me kohë të plotë
Kohëzgjatja 2 vite akademikë
Numri i krediteve 120
Gjuha e mësimdhënies Gjuha shqipe
Plani mësimor 2018-2019
Fusha e studimit Teknikë Laboratori
Titulli i diplomës Master i Shkencave në  Teknikë Laboratori
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të dytë
Forma e studimit Me kohë të plotë
Kohëzgjatja 2 vite akademikë
Numri i krediteve 120
Gjuha e mësimdhënies Gjuha shqipe
Plani mësimor 2018-2019
Fusha e studimit Fizioterapi
Titulli i diplomës Master i Shkencave në  Fizioterapi
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të dytë
Forma e studimit Me kohë të plotë
Kohëzgjatja 2 vite akademikë
Numri i krediteve 120
Gjuha e mësimdhënies Gjuha shqipe
Plani mësimor 2018-2019
Fusha e studimit Lëndët Klinike
Titulli i diplomës Diplomë Doktorate
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të tretë
Fusha e studimit Lëndët Paraklinike
Titulli i diplomës Diplomë Doktorate
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të tretë
Fusha e studimit Shkenca Infermierore në profilin  Infermieri
Titulli i diplomës Diplomë Doktorate
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të tretë
Fusha e studimit Shkenca Infermierore në profilin Mami
Titulli i diplomës Diplomë Doktorate
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të tretë
Fusha e studimit Shkenca Infermierore në profilin Fizioterapi
Titulli i diplomës Diplomë Doktorate
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të tretë
Fusha e studimit Shkenca Infermierore në profilin Logopedi
Titulli i diplomës Diplomë Doktorate
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të tretë
Fusha e studimit Shkenca Infermierore në profilin Teknikë Laboratori
Titulli i diplomës Diplomë Doktorate
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të tretë
Fusha e studimit Shkenca Infermierore në profilin Teknikë Imazherie
Titulli i diplomës Diplomë Doktorate
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të tretë