PROGRAMET E STUDIMIT QË OFROHEN
NË FAKULTETIN E MJEKËSISË

Fusha e studimit Mjekësi e Përgjithshme
Titulli i diplomës Master i Shkencave në Mjekësi të Përgjithshme
Cikli i studimit Program i integruar studimi i ciklit të dytë
Forma e studimit Me kohë të plotë
Kohëzgjatja 6 vite akademike
Numri i krediteve 360
Gjuha e mësimdhënies Gjuha shqipe
Plani mësimor 2018-2019
Fusha e studimit Farmaci
Titulli i diplomës Master i Shkencave në Farmaci
Cikli i studimit Program i integruar studimi i ciklit të dytë
Forma e studimit Me kohë të plotë
Kohëzgjatja 5 vite akademike
Numri i krediteve 300
Gjuha e mësimdhënies Gjuha shqipe
Plani mësimor 2018-2019
Fusha e studimit Shëndet Publik
Titulli i diplomës Bachelor në Shëndet Publik
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të parë
Forma e studimit Me kohë të plotë
Kohëgjatja 3 vite akademike
Numri i krediteve 180
Gjuha e mësimdhënies Gjuha shqipe
Plani mësimor 2018-2019
Fusha e studimit Shëndet Publik
Titulli i diplomës Master i Shkencave në Shëndet Publik
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të dytë
Forma e studimit Me kohë të plotë
Kohëzgjatja 2 vite akademike
Numri i krediteve 120
Gjuha e mësimdhënies Gjuha shqipe
Plani mësimor 2018-2019
Fusha e studimit Shëndet Publik
Titulli i diplomës Master Profesional në Shëndet Publik
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të dytë
Forma e studimit Me kohë të plotë
Kohëzgjatja 1 vit akademik
Numri i krediteve 60
Gjuha e mësimdhënies Gjuha shqipe
Plani mësimor 2018-2019
Fusha e studimit Menaxhim Shëndetësor
Titulli i diplomës Master Profesional në Menaxhim Shëndetësor
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të dytë
Forma e studimit Me kohë të plotë
Kohëzgjatja 1 vit akademik
Numri i krediteve 60
Gjuha e mësimdhënies Gjuha shqipe
Plani mësimor 2018-2019
Fusha e studimit Alergologji dhe Imunologji Klinike
Titulli i diplomës Diplomë Specializimi në  Alergologji dhe Imunologji Klinike
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të tretë
Forma e studimit Me kohë të plotë
Kohëzgjatja 4 vite akademike
Numri i krediteve 240
Gjuha e mësimdhënies Gjuha shqipe
Plani mësimor 2018-2019
Fusha e studimit Anatomi Patologjike
Titulli i diplomës Diplomë Specializimi në  Anatomi Patologjike
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të tretë
Forma e studimit Me kohë të plotë
Kohëzgjatja 4 vite akademike
Numri i krediteve 240
Gjuha e mësimdhënies Gjuha shqipe
Plani mësimor 2018-2019
Fusha e studimit Anestezi-Reanimacion
Titulli i Diplomës  Diplomë Specializimi në  Anestezi- Reanimacion
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të tretë
Forma e studimit Me kohë të plotë
Kohëzgjatja 4 vite akademike
Numri i krediteve 240
Gjuha e mësimdhënies Gjuha shqipe
Plani mësimor 2018-2019
Fusha e studimit Dermatologji-Venerologji
Titulli i Diplomës  Diplomë Specializimi në  Dermatologji –Venerologji
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të tretë
Forma e studimit Me kohë të plotë
Kohëzgjatja 4 vite akademike
Numri i krediteve 240
Gjuha e mësimdhënies Gjuha shqipe
Plani mësimor 2018-2019
Fusha e studimit Diagnozë me Imazhe
Titulli i Diplomës  Diplomë Specializimi në  Diagnozë me Imazhe
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të tretë
Forma e studimit Me kohë të plotë
Kohëzgjatja 4 vite akademike
Numri i krediteve 240
Gjuha e mësimdhënies Gjuha shqipe
Plani mësimor 2018-2019
Fusha e studimit Endokrinologji
Titulli i Diplomës  Diplomë Specializimi në  Endokrinologji
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të tretë
Forma e studimit Me kohë të plotë
Kohëzgjatja 4 vite akademike
Numri i krediteve 240
Gjuha e mësimdhënies Gjuha shqipe
Plani mësimor 2018-2019
Fusha e studimit Gastrohepatologji
Titulli i Diplomës  Diplomë Specializimi në  Gastrohepatologji
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të tretë
Forma e studimit Me kohë të plotë
Kohëzgjatja 4 vite akademike
Numri i krediteve 240
Gjuha e mësimdhënies Gjuha shqipe
Plani mësimor 2018-2019
Fusha e studimit Hematologji
Titulli i Diplomës  Diplomë Specializimi në  Hematologji
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të tretë
Forma e studimit Me kohë të plotë
Kohëzgjatja 4 vite akademike
Numri i krediteve 240
Gjuha e mësimdhënies Gjuha shqipe
Plani mësimor 2018-2019
Fusha e studimit Kardiokirurgji
Titulli i Diplomës  Diplomë Specializimi në  Kardiokirurgji
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të tretë
Forma e studimit Me kohë të plotë
Kohëzgjatja 5 vite akademike
Numri i krediteve 300
Gjuha e mësimdhënies Gjuha shqipe
Plani mësimor 2018-2019
Fusha e studimit Kardiologji
Titulli i Diplomës  Diplomë Specializimi në  Kardiologji
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të tretë
Forma e studimit Me kohë të plotë
Kohëzgjatja 4 vite akademike
Numri i krediteve 240
Gjuha e mësimdhënies Gjuha shqipe
Plani mësimor 2018-2019
Fusha e studimit Kirurgji e Përgjithme
Titulli i Diplomës  Diplomë Specializimi në   Kirurgji të Përgjithshme
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të tretë
Forma e studimit Me kohë të plotë
Kohëzgjatja 4 vite akademike
Numri i krediteve 240
Gjuha e mësimdhënies Gjuha shqipe
Plani mësimor 2018-2019
Fusha e studimit Kirurgji  Plastike  dhe Rikonstruktive
Titulli i Diplomës  Diplomë Specializimi në  Kirurgji Plastike dhe Rikonstruktive
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të tretë
Forma e studimit Me kohë të plotë
Kohëzgjatja 4 vite akademike
Numri i krediteve 240
Gjuha e mësimdhënies Gjuha shqipe
Plani mësimor 2018-2019
Fusha e studimit Laborator Klinik-Biokimik
Titulli i Diplomës  Diplomë Specializimi në  Laborator Klinik-Biokimik
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të tretë
Forma e studimit Me kohë të plotë
Kohëzgjatja 4 vite akademike
Numri i krediteve 240
Gjuha e mësimdhënies Gjuha shqipe
Plani mësimor 2018-2019
Fusha e studimit Mikrobiologji
Titulli i Diplomës  Diplomë Specializimi në  Mikrobiologji
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të tretë
Forma e studimit Me kohë të plotë
Kohëzgjatja 4 vite akademike
Numri i krediteve 240
Gjuha e mësimdhënies Gjuha shqipe
Plani mësimor 2018-2019
Fusha e studimit Mjekësi Familje
Titulli i Diplomës  Diplomë Specializimi në  Mjekësi Familje
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të tretë
Forma e studimit Me kohë të plotë
Kohëzgjatja 3 vite akademike
Numri i krediteve 180
Gjuha e mësimdhënies Gjuha shqipe
Plani mësimor 2018-2019
Fusha e studimit Mjekësi Interne
Titulli i Diplomës  Diplomë Specializimi në  Mjekësi Interne
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të tretë
Forma e studimit Me kohë të plotë
Kohëzgjatja 4 vite akademike
Numri i krediteve 240
Gjuha e mësimdhënies Gjuha shqipe
Plani mësimor 2018-2019
Fusha e studimit Mjekësi Ligjore
Titulli i Diplomës  Diplomë Specializimi në   Mjekësi Ligjore
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të tretë
Forma e studimit Me kohë të plotë
Kohëzgjatja 3 vite akademike
Numri i krediteve 180
Gjuha e mësimdhënies Gjuha shqipe
Plani mësimor 2018-2019
Fusha e studimit Mjekësi Urgjence
Titulli i Diplomës  Diplomë Specializimi në  Mjekësi Urgjence
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të tretë
Forma e studimit Me kohë të plotë
Kohëzgjatja 4 vite akademike
Numri i krediteve 240
Gjuha e mësimdhënies Gjuha shqipe
Plani mësimor 2018-2019
Fusha e studimit Mjekësi Transfuzive
Titulli i Diplomës  Diplomë Specializimi në  Mjekësi Transfuzive
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të tretë
Forma e studimit Me kohë të plotë
Kohëzgjatja 4 vite akademike
Numri i krediteve 240
Gjuha e mësimdhënies Gjuha shqipe
Plani mësimor 2018-2019
Fusha e studimit Nefrologji
Titulli i Diplomës  Diplomë Specializimi në  Nefrologji
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të tretë
Forma e studimit Me kohë të plotë
Kohëzgjatja 3 vite akademike
Numri i krediteve 180
Gjuha e mësimdhënies Gjuha shqipe
Plani mësimor 2018-2019
Fusha e studimit Neurologji
Titulli i Diplomës  Diplomë Specializimi në   Neurologji
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të tretë
Forma e studimit Me kohë të plotë
Kohëzgjatja 4 vite akademike
Numri i krediteve 240
Gjuha e mësimdhënies Gjuha shqipe
Plani mësimor 2018-2019
Fusha e studimit Neurokirurgji
Titulli i Diplomës  Diplomë Specializimi në  Neurokirurgji
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të tretë
Forma e studimit Me kohë të plotë
Kohëzgjatja 5 vite akademike
Numri i krediteve 300
Gjuha e mësimdhënies Gjuha shqipe
Plani mësimor 2018-2019
Fusha e studimit Otorinolaringologji
Titulli i Diplomës  Diplomë Specializimi në  Otorinolaringologji
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të tretë
Forma e studimit Me kohë të plotë
Kohëzgjatja 4 vite akademike
Numri i krediteve 240
Gjuha e mësimdhënies Gjuha shqipe
Plani mësimor 2018-2019
Fusha e studimit Obsetrikë-Gjinekologji
Titulli i Diplomës  Diplomë Specializimi në  Obsetrikë- Gjinekologji
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të tretë
Forma e studimit Me kohë të plotë
Kohëzgjatja 4 vite akademike
Numri i krediteve 240
Gjuha e mësimdhënies Gjuha shqipe
Plani mësimor 2018-2019
Fusha e studimit Okulistikë
Titulli i Diplomës  Diplomë Specializimi në  Okulistikë
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të tretë
Forma e studimit Me kohë të plotë
Kohëzgjatja 4 vite akademike
Numri i krediteve 240
Gjuha e mësimdhënies Gjuha shqipe
Plani mësimor 2018-2019
Fusha e studimit Onkologji
Titulli i Diplomës  Diplomë Specializimi në  Onkologji
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të tretë
Forma e studimit Me kohë të plotë
Kohëzgjatja 4 vite akademike
Numri i krediteve 240
Gjuha e mësimdhënies Gjuha shqipe
Plani mësimor 2018-2019
Fusha e studimit Ortopedi-Traumatologji
Titulli i Diplomës  Diplomë Specializimi në  Ortopedi -Traumatologji
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të tretë
Forma e studimit Me kohë të plotë
Kohëzgjatja 4 vite akademike
Numri i krediteve 240
Gjuha e mësimdhënies Gjuha shqipe
Plani mësimor 2018-2019
Fusha e studimit Pediatri
Titulli i Diplomës  Diplomë Specializimi në  Pediatri
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të tretë
Forma e studimit Me kohë të plotë
Kohëzgjatja 4 vite akademike
Numri i krediteve 240
Gjuha e mësimdhënies Gjuha shqipe
Plani mësimor 2018-2019
Fusha e studimit Pneumologji
Titulli i Diplomës  Diplomë Specializimi në  Pneumologji
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të tretë
Forma e studimit Me kohë të plotë
Kohëzgjatja 4 vite akademike
Numri i krediteve 240
Gjuha e mësimdhënies Gjuha shqipe
Plani mësimor 2018-2019
Fusha e studimit Psikiatri
Titulli i Diplomës  Diplomë Specializimi në  Psikiatri
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të tretë
Forma e studimit Me kohë të plotë
Kohëzgjatja 4 vite akademike
Numri i krediteve 240
Gjuha e mësimdhënies Gjuha shqipe
Plani mësimor 2018-2019
Fusha e studimit Psikiatri e Fëmijëve dhe Adoleshentëve
Titulli i Diplomës  Diplomë Specializimi në Psikiatrinë e Fëmijëve dhe të Adoleshentëve
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të tretë
Forma e studimit Me kohë të plotë
Kohëzgjatja 4 vite akademike
Numri i krediteve 240
Gjuha e mësimdhënies Gjuha shqipe
Plani mësimor 2018-2019
Fusha e studimit Reumatologji
Titulli i Diplomës  Diplomë Specializimi në  Reumatologji
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të tretë
Forma e studimit Me kohë të plotë
Kohëzgjatja 4 vite akademike
Numri i krediteve 240
Gjuha e mësimdhënies Gjuha shqipe
Plani mësimor 2018-2019
Fusha e studimit Shëndet Publik
Titulli i Diplomës  Diplomë Specializimi në   Shëndet Publik
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të tretë
Forma e studimit Me kohë të plotë
Kohëzgjatja 3 vite akademike
Numri i krediteve 180
Gjuha e mësimdhënies Gjuha shqipe
Plani mësimor 2018-2019
Fusha e studimit Sëmundje Infektive
Titulli i Diplomës  Diplomë Specializimi në  Sëmundje Infektive
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të tretë
Forma e studimit Me kohë të plotë
Kohëzgjatja 4 vite akademike
Numri i krediteve 240
Gjuha e mësimdhënies Gjuha shqipe
Plani mësimor 2018-2019
Fusha e studimit Toksikologji Klinike
Titulli i Diplomës  Diplomë Specializimi në  Toksikologji Klinike
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të tretë
Forma e studimit Me kohë të plotë
Kohëzgjatja 3 vite akademike
Numri i krediteve 180
Gjuha e mësimdhënies Gjuha shqipe
Plani mësimor 2018-2019
Fusha e studimit Studime në Neuroshkencë
Titulli i diplomës Diplomë Doktorate
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të tretë
Fusha e studimit Studime në Obsetrikë-Gjinekologji
Titulli i diplomës Diplomë Doktorate
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të tretë
Fusha e studimit Studime të thelluara në Kardiologji
Titulli i diplomës Diplomë Doktorate
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të tretë
Fusha e studimit Studime të thelluara dhe kërkime në Otorinolaringologji
Titulli i diplomës Diplomë Doktorate
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të tretë
Fusha e studimit Studime të thelluara të aspekteve Epidemiologjike, Diagnostike dhe Terapeutike të Sëmundjeve të Lëkurës
Titulli i diplomës Diplomë Doktorate
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të tretë
Fusha e studimit Studime në Sëmundje Kirurgjikale
Titulli i diplomës Diplomë Doktorate
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të tretë
Fusha e studimit Studime në Morfologji Klinike
Titulli i diplomës Diplomë Doktorate
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të tretë
Fusha e studimit Studime në Mjekësi Laboratorike
Titulli i diplomës Diplomë Doktorate
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të tretë
Fusha e studimit Studime në Sëmundjet e Brendshme
Titulli i diplomës Diplomë Doktorate
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të tretë
Fusha e studimit Studime në Pediatri
Titulli i diplomës Diplomë Doktorate
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të tretë
Fusha e studimit Studime të thelluara të aspekteve Epidemiologjike, Diagnostike dhe Terapeutike të Sëmundjeve Emergjente dhe Riemergjente në Shqipëri
Titulli i diplomës Diplomë Doktorate
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të tretë
Fusha e studimit Studime të thelluara në Farmakologji, Fiziologji, Fiziologji Patologjike
Titulli i diplomës Diplomë Doktorate
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të tretë
Fusha e studimit Studime në Anatomi Patologjike dhe Mjekësi Ligjore
Titulli i diplomës Diplomë Doktorate
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të tretë
Fusha e studimit Studime në Imazheri
Titulli i diplomës Diplomë Doktorate
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të tretë
Fusha e studimit Studime në Sëmundjet e Syrit
Titulli i diplomës Diplomë Doktorate
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të tretë
Fusha e studimit Studime në Shëndet Publik
Titulli i diplomës Diplomë Doktorate
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të tretë
Fusha e studimit Studime në Shkencat Farmaceutike
Titulli i diplomës Diplomë Doktorate
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të tretë
Fusha e studimit Studime në Patologji Oro-Maksilo-Faciale
Titulli i diplomës Diplomë Doktorate
Cikli i studimit Program studimi i ciklit të tretë