Pozicione Vakante

Jan
15

NJOFTIM PËR PUNËSIM NË SEKTORIN E SHËRBIMEVE JURIDIKE “SPECIALIST” ME KONTRATË ME AFAT 3 (TRI) MUAJ NGA MOMENTI I LIDHJES SË KONTRATËS, NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË.

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, në Statutin e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, në kërkesën e Drejtorit Juridik me Nr 92 prot; datë 14.01.2021, si edhe në Urdhërin e Rektorit nr. 5 date 14.01.2021 shpall konkursin për pozicionin e […]

By admin | Pozicione Vakante
DETAIL
Jan
11

NJOFTIM PËR NJË VEND VAKANT PËR PERSONEL AKADEMIK NË DEPARTAMENTIN E KIRURGJISË, SHËRBIMI I ANESTEZI-REANIMACIONIT NË FAKULTETIN E MJEKËSISË, UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË.

Mbështetur në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, në Statutin e Universitetit të Mjekësisë, si dhe në Urdhrin nr. 2, datë 05.01.2021 “Për miratimin e kritereve për kandidatët për personel akademik në Fakultetin e Mjekësisë” shpall konkursin për pozicionin e punës […]

By admin | Pozicione Vakante
DETAIL
Jan
11

NJOFTIM PËR NJË VEND VAKANT PËR PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË NË DEPARTAMENTIN E SËMUNDJEVE INFEKTIVE DHE DERMATOLOGJISË

Mbështetur në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, në Statutin e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, në shkresën e Fakultetit të Mjekësisë nr. 2598/1 prot., datë 15.12.20, protokolluar me tonën nr. 2869 prot., datë 15.12.20 “Përcillen kriteret për rekrutimin e personelit akademik […]

By admin | Pozicione Vakante
DETAIL
Dec
28

NJOFTIM PËR NJË VEND VAKANT PËR PERSONEL AKADEMIK NË DEPARTAMENTIN E SËMUNDJEVE INFEKTIVE DHE DERMATOLOGJISË

Mbështetur në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, në Statutin e Universitetit të Mjekësisë, si dhe në Urdhrin nr. 151, datë 21.12.2020 “Për miratimin e kritereve për kandidatët për personel akademik në Fakultetin e Mjekësisë” shpall konkursin për pozicionin e punës […]

By admin | Pozicione Vakante
DETAIL
Page 1 of 3312345...102030...Last »