Disertacion i ELVANA RISTA – FAKULTETI I MJEKËSISË

Disertacion i ELVANA RISTA – FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË

        TEMA: “TOKSIKOINFEKSIONET LEPTOSPIROZA DHE ETHJA
HEMORAGJIKE SI SHKAQE TË DËMTIMIT RENAL AKUT

 Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “DOKTOR ”

Specialiteti: NEFROLOGJI

Udhëheqës shkencor:                                                 Kandidati:

  Prof. Dr. Nestor THERESKA                                  Elvana RISTA

Linku i punimit të doktoratës:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2020/11/v2-Doktoratura-Elvana-Rista-05.02.2018-1-2.pdf