KRITERET E PRANIMIT TË STUDENTËVE PËR CIKLIN E PARË DHE TË CIKLIT TË DYTË TË INTEGRUAR NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË, VITI AKADEMIK 2016-2017

KRITERET E PRANIMIT TË STUDENTËVE PËR CIKLIN E PARË DHE TË CIKLIT TË DYTË TË INTEGRUAR NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË, VITI AKADEMIK 2016-2017

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë informon mbi Vendimin e Senatit Akademik Nr. 53, datë 21.07.2016 “Për një ndryshim në Vendimin e Senatit Akademik nr. 17, datë 08.03.2016, “Kriteret e pranimit të studentëve për ciklin e parë dhe të ciklit të dytë të integruar të studimeve në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, viti akademik 2016-2017″”, që zëvendëson Vendimin e mëparshëm të Senatit Akademik Nr.17, më datë 08.03.2016, për përcaktimin e kritereve të pranimit të studentëve për ciklin e parë dhe të ciklit të dytë të integruar të studimeve në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, për vitin akademik 2016-2017. 

   • Në zbatim të Vendimit të Keshillit të Ministrave Nr. 407, datë 01.06.2016, hiqet kriteri i mesatares së ponderuar dhe vendoset mesatarja aritmetike e thjeshtë.

   • Pranimi i studentëve në ciklin e parë (Bachelor) dhe në ciklin e dytë të integruar në Universitetin e Mjekësisë,Tiranë, të zhvillohet si më poshtë vijon:
    1. Nota mesatare aritmetike e thjeshtë e Maturës Shtetërore 35 %.
    2. Nota mesatare aritmetike e thjeshtë e 3 (tre) viteve të shkollës
     së mesme 35%.
    3. Nota mesatare aritmetike e thjeshtë e lëndëve formuese 30 % nga ku:
 • Kimi 10%
 • Biologji 10%
 • Fizikë 10%
   • Studentët që aplikojnë në programet e studimit të ciklit të pare dhe ciklit të dytë të integruar në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë duhet të plotësojnë kriterin e mesatares sipas tabelës Nr. 1:

Tabela nr. 1

Fakulteti

Dega

Cikli i Studimit

Nota mesatare e pranimit për të konkuruar në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë

Fakulteti i Mjekësisë

Mjekësi e Përgjithshme

Cikli i Dytë i Integruar

8.5

Fakulteti i Mjekësisë

Farmaci

Cikli i Dytë i Integruar

8.5

Fakulteti i Mjekësisë Dentare

Stomatologji

Cikli i Dytë i Integruar

8.5

Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike

Infermieri e Përgjithshme

Cikli i Parë (Bachelor)

8

Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike

Mami

Cikli i Parë (Bachelor)

8

Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike

Fizioterapi

Cikli i Parë (Bachelor)

8

Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike

Teknik i Lartë Laboratori

Cikli i Parë (Bachelor)

8

Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike

Imazheri

Cikli i Parë (Bachelor)

8

Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike

Logopedi

Cikli i Parë (Bachelor)

8

Për informacione të mëtejshme, mund të konsultoni Vendimin e Senatit Akademik në linkun e mëposhtëm: 

 

REKTORATI I UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË

       

Publikuar më 21.07.2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *