NJOFTIM PËR 1 (NJË) VEND VAKANT NË POZICIONIN E PUNËS “PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË, KATEGORIA ASISTENT- LEKTOR”, NË DEPARTAMENTIN E LABORATORËVE, SHËRBIMI KLINIK-BIOKIMIK, NË FAKULTETIN E MJEKËSISË, UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

NJOFTIM PËR 1 (NJË) VEND VAKANT NË POZICIONIN E PUNËS “PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË, KATEGORIA ASISTENT- LEKTOR”, NË DEPARTAMENTIN E LABORATORËVE, SHËRBIMI KLINIK-BIOKIMIK, NË FAKULTETIN E MJEKËSISË, UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, në Statutin dhe Rregulloren e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, si dhe në Urdhrin e Rektorit nr. 48, datë 22.05.2024, “Për miratimin e kritereve për personel akademik në Fakultetin e Mjekësisë, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë” shpall konkursin për 1 (një) vend vakant në pozicionin e punës “Personel akademik me kohë të plotë, kategoria “Asistent- Lektor”, në Departamentin  e Laboratorëve, Shërbimi Klinik-Biokimik në Fakultetin e Mjekësisë,  Universiteti i Mjekësisë, Tiranë.

Kriteret e përzgjedhjes së kandidatëve si dhe dokumentacioni përkatës për 1 (një) vend vakant në pozicionin e punës “Personel akademik me kohë të plotë, kategoria Asistent- Lektor”, në Departamentin e Laboratorëve, Shërbimi Klinik-Biokimik, në Fakultetin e Mjekësisë, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, janë si më poshtë vijon:

Kritere të përgjithshme:

 1. Të jetë shtetas shqiptar me zotësi të plotë për të vepruar.
 2. Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë të gjykatës për kryerjen e një vepre penale me dashje.
 3. Të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse.
 4. Të jetë diplomuar në programin Master i Integruar i Ciklit të Dytë  (Master i Shkencave) në “Mjekësi të Përgjithshme”, brenda ose jashtë vendit.
 5. Të ketë notë mesatare të ponderuar ≥ 9 të programit Master i Integruar i Ciklit të Dytë (Master i Shkencave) në Mjekësi të Përgjithshme.
 6. Të ketë përfunduar specializimin afatgjatë në degën “Laborator Klinik –Biokimik” brenda ose jashtë vendit.
 7. Të ketë notë mesatare të ponderuar ≥ 9.5 të programit të specializimit afatgjatë në degën “Laborator Klinik –Biokimik”
 8. Të zotërojë licencë për ushtrimin individual të profesionit, lëshuar nga Urdhri i Mjekëve të Shqipërisë.
 9. Të zotërojë me dëshmi të nivelit C1 të paktën një nga pesë gjuhët e huaja të Bashkimit europian (Anglisht, Frëngjisht, Italisht, Gjermanisht, Spanjisht)

 

Kritere specifike:

Të ketë jo më pak se 3 (tri) vjet eksperiencë profesionale në specialitetin “LaboratorKlinik –Biokimik”, nga përfundimi i programit të specializimit afatgjatë në këtë fushë.

 

Kritere Preferenciale:

 1. Preferohen kandidatë që janë në proces doktorature në fushën e mjekësisë laboratorike.
 2. Të ketë eksperiencë mësimdhënie në UMT për lëndën/lëndët që mbulon Shërbimi i Laboratorit Klinik-Biokimik.
 3. Të ketë ushtruar aktivitetin profesional në laboratorin universitar biokimik- klinik në QSUT, ose në një laborator biokimik –klinik pjesë e rrjetit formues të UMT.
 4. Kandidatët konkurrentë duhet të paraqesin këtë dokumentacion:
 5. Kërkesë me shkrim për aplikim;
 6. Jetëshkrimin (CV) sipas formatit standard (europass);
 7. Fotokopje të pasaportës ose kartës së identitetit;
 8. Kopje të noterizuar e diplomës dhe listës së notavae të programit  Master i Integruar të Ciklit të Dytë (Master i Shkencave) në Mjekësi të Përgjithshme. Për diplomat të marra jashtë vendit kërkohet kopje e noterizuar e njehsimit të diplomës nga institucioni përgjegjës së bashku me listën e notave (të noterizuara).
 9. Kopje te noterizuar e diplomës dhe listës së notave të programit  të specializimit afatgjate ne “Laborator Klinik-Biokimik”. Për diplomat të marra jashtë vendit kërkohet kopje e noterizuar e njehsimit i diplomës nga institucioni përgjegjës së bashku me listën e notave (të noterizuara).
 10. Kopje e noterizuar e licencës për ushtrimin individual të profesionit, lëshuar nga Urdhri i Mjekut në Shqipëri;
 11. Kopje e noterizuar e librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
 12. Kopje e noterizuar e dëshmisë të gjuhës të huaj (e detyrueshme te paktën një)
 13. Të paktën dy referenca nga punëdhënësit e fundit apo trupa akademike
 14. Vërtetim i Gjendjes Gjyqësore (Dëshmi Penaliteti) të marrë brenda 3 (tre) muajve të fundit;
 15. Vërtetim i gjendjes shëndetësore të marrë brenda 3 (tre) muajve të fundit (raport mjekësor për aftësinë në punë);
 16. Vërtetim nga punëdhënësi i fundit që nuk ka masë disiplinore në fuqi;
 17. Formular vetëdeklarimi sipas formës së kërkuar nga ligji nr.138/2015;
 18. Cdo dokument tjetër që vërteton trainimet, specializimet, arsimin shtesë apo të tjera të permendura në CV dhe që janë në mbështetje të kritereve të mësipërme

Mungesa e një prej dokumentave të kërkuara më sipër, sjell skualifikim të kandidatit. Dokumentacioni i dorëzuar nuk mund t’ju kthehet konkurrentëve, pasi bëhet pjesë e arkivës së institucionit.

Kandidatët e interesuar, duhet të dorëzojnë dokumentacionin e kërkuar të inventarizuar në  zyrën e Protokollit të Fakultetit të Mjekësisë, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë. (Adresa: Rruga e Dibrës, Nr.371, 1005, Tiranë).

Afati i dorëzimit të dokumentacionit është 10 (dhjetë) ditë pune nga data e shpalljes në Buletinin e Agjencisë së Prokurimit Publik.

Fusha e njohurive, aftësive dhe cilësitë të cilat do të zhvillohet intervista:

 • Njohuri mbi ligjin nr. 80/2015 datë 22.07.2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”.
 • Njohuri të akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi për fushën e mësimdhënies në institucionet e arsimit të lartë.

 

Mënyra e vlerësimit:

Përzgjedhja e kandidatit fitues do të bëhet nëpërmjet konkurrimit me dosje dhe me intervista të drejtëpërdrejta.

Në lidhje me dokumentacionin e dorëzuar kandidatët do të vlerësohen për përvojën, trajnimet apo kualifikimet e lidhura me fushën.

Në lidhje me intervistën e punës kandidatët do të vlerësohen për njohuritë mbi legjislacionin e sipërcituar, aftësitë, kompetencat, eksperiencën e tyre të mëparshme, motivimin, aspiratat si dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.

Vlerësimi do të bëhet sipas formularit të vlerësimit të kandidatëve për personel akademik, kategoria “Asistent- Lektor”, miratuar nga Senati Akademik i Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, i publikuar në faqen zyrtare  www.umed.edu.al

Për çdo paqartësi mund të dërgohet email në adresën info@umed.edu.al