NJOFTIM PËR NJË VEND PËR PERSONEL ADMINISTRATIV NË POZICIONIN “SPECIALIST NË SEKTORIN E SHËRBIMEVE DHE INVESTIMEVE” DREJTORIA E SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE, NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË TIRANË

NJOFTIM PËR NJË VEND PËR PERSONEL ADMINISTRATIV NË POZICIONIN “SPECIALIST NË SEKTORIN E SHËRBIMEVE DHE INVESTIMEVE” DREJTORIA E SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE, NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË TIRANË

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, në Statutin dhe Rregulloren e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, në Kodin e Punës si dhe në vendimin e Bordit të Administrimit Nr.63, datë 08.10.2021 “Për miratimin e kritereve të punësimit të personelit administrativ të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë”, i ndryshuar, si dhe në Urdhrin e Administratorit të UMT-së nr.41, datë 08.02.2024  Për fillimin e procedurës së punësimit për pozicionin e punës “Specialist në Sektorin e Shërbimeve dhe Investimeve” në Drejtorinë e Shërbimeve Mbështetëse, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkurimin për një vend vakant, si më poshtë:

Për një vend për personel administrativ në pozicionin “Specialist në Sektorin e Shërbimeve dhe Investimeve” Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse, në Universitetin e Mjekësisë Tiranë,

 

Përshkrimi përgjithësues i punës:

 1. Monitoron zbatimin e kontratave të lidhura.
 2. Përgjigjen dhe ndjekin mirëfunksionimin e sistemeve dhe infrastrukturës elekromekanike, hidraulike, ndërtimore të godinës të UMT-së, si dhe të pajisjeve të tjera që janë në përdorim në përputhje me parametrat e duhura;
 3. Mbajnë dhe plotësojnë regjistrin e aseteve të UMT-së duke evidentuar ndryshimet (rikonstruksionet, meremetimet)
 4. Mbajnë dhe plotësojnë regjistrin e pronave të miratuara për t`u dhënë me qira.
 5. Marrin pjesë në të gjitha komisionet e ngritura me urdhër të eprorit, në fushën e prokurimeve, ekonomike, inventarizuese etj.
 6. Realizon çdo detyrë tjetër të ngarkuar nga eprorit.
 7. Kujdesen për marrjen në dorëzim të aktiveve afatgjata dhe afatshkurtëra sipas legjislacionit ne fuqi.
 8. Detyrat e tjera janë specifikuar në rregulloren e përgjithshme.

 

Kritere:

 1. Të zotërojnë diploma të nivelit “Master Shkencor” ose “Master Profesional” ose Bachelor në Shkenca Ekonomike, Juridike, Inxhinierike;
 2. Të ketë 1 vit eksperiencë pune në profesion;
 3. Aftësi të mira kompjuterike, njohja e programeve bazë;
 4. Njohuri të gjuhës së huaj anglisht dhe/ose ndonjë gjuhë tjetër.

 

Kushtet:

 1. Të ketë zotësi të plotë për të vepruar.
 2. Të jete në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse.
 3. Të mos jetë dënuar me vendim të formës së prerë të gjykatës për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundravajtje penale me dashje.
 4. Ndaj tij të mos jetë marrë ndonjë masë disiplinore për largimin nga detyra dhe që nuk është shuar sipas ligjit.

 

Kërkesat e përgjithshme që duhet të plotësoj kandidati janë:

 1. Të jetë shtetas shqiptar;
 2. Të plotësojë kërkesat e posaçme për nivelin e arsimit, përvojës dhe kërkesat e tjera të posaçme për kategorinë, klasën, grupin dhe pozicionin përkatës;
 3. Të ketë vlerësime pozitive të përvojave të mëparshme të punës;
 4. Të zotërojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur.

 

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Sektorit të Protokollit dhe Arkivës në Rektoratin e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë këto dokumente:

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë Sektorit të Protokollit dhe Arkivës në Rektoratin e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë këto dokumente:

Dokumentacioni i kërkuar, mënyra dhe afati i dorëzimit

Kërkesa e kandidatit për vendin e lirë të punës duhet të shoqërohet me dokumentet që vërtetojnë plotësimin e kërkesave të publikuara. Dokumentet bazë janë:

 1. Kërkesë me shkrim për aplikim;
 2. Jetëshkrimin (CV) sipas formatit standard (europass);
 3. Fotokopje të pasaportës ose kartës së identitetit;
 4. Kopje e noterizuar e diplomës/diplomave dhe/ose njësimin e tyre në MAS (për diplomat e marra jashtë vendit), bashkë me listë notash të noterizuara (për ciklet përkatëse të studimit, sipas rastit);
 5. Kopje e noterizuar e librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
 6. Vërtetim i gjendjes shëndetësore të marrë brenda tri muajve të fundit (raport mjekësor për aftësinë në punë);
 7. Vërtetim i gjendjes gjyqësore (dëshmi penaliteti), të marrë brenda tri muajve të fundit
 8. Formular Vetëdeklarimi sipas formës së kërkuar nga ligji nr.138/2015;
 9. Vërtetim nga punëdhënës të mëparshëm, që nuk ka masë disiplinore në fuqi;
 10. Dëshmi të njohjes së gjuhës së huaj të noterizuar;
 11. Dokument tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, apo të tjera të përmendura në jetëshkrim;
 12. Certifikatë/dëshmi që vërtetojnë njohuri të paketës Microsoft
 13. Referenca nga punëdhënës të mëparshëm, që provojnë vlerësimet pozitive në punë;

 

Mungesa e një prej dokumenteve të kërkuara më sipër, sjell s’kualifikim të kandidatit.

Dokumentacioni i dorëzuar nuk do të kthehet mbrapsht kandidatit, pasi bëhet pjesë e arkivës së Institucionit.

 

Dorëzimi i dokumentacionit dhe afati i dorëzimit:

Kandidatët e interesuar, duhet të dorëzojnë dokumentacionin e kërkuar, të inventarizuar, në   Zyrën e Protokoll-Arkivës, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, në adresën: Rruga e Dibrës, Nr. 371, 1005 – Tiranë, Shqipëri;

Afati i dorëzimit i dokumentacionit është brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditë kalendarike që nga dita e Shpalljes së njoftimit, në Buletinin e Agjencisë së Prokurimit Publik.

 

Fusha e njohurive, aftësive dhe cilësitë të cilat do të zhvillohet intervista:

 • Njohuritë mbi Ligjin nr.80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor ne IAL ne RSH”
 • Njohuritë mbi Ligjin nr.44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë”;
 • Njohuri mbi ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, ndryshuar me ligjin Nr. 47/2017 “Për prokurimin publik”;
 • Njohuri të akteve nënligjore në fuqi për fushën e procedurave financiare e administrative.

 

Mënyra e vlerësimit:

 Në lidhje me dokumentacionin e dorëzuar kandidatët do të vlerësohen për përvojën, trajnimet apo kualifikimet e lidhura me fushën.

Në lidhje me intervistën e punës kandidatët do të vlerësohen për njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pozicionit të punës; Eksperiencën e tyre të mëparshme; Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.

Afati i dorëzimit të dokumentacionit është 15(pesëmbëdhjetë) ditë me datën e publikimit në buletinin e APP.

Përzgjedhja e kandidatit fitues do të bëhet nëpërmjet konkurrimit me dosje dhe me intervista të drejtëpërdrejta.

Për çdo paqartësi mund të dërgohet e-mail në adresën info@umed.edu.al