NJOFTIM PËR POZICIONET E PUNËS PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË NË DEPARTAMENTIN E NEUROSHKENCËS, LËNDA NEUROLOGJI DHE NEUROKIRURGJI, FAKULTETI I MJEKËSISË, NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË

NJOFTIM PËR POZICIONET E PUNËS PERSONEL AKADEMIK ME KOHË TË PLOTË NË DEPARTAMENTIN E NEUROSHKENCËS, LËNDA NEUROLOGJI DHE NEUROKIRURGJI, FAKULTETI I MJEKËSISË, NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, në Statutin e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, si dhe në Urdhrin e Rektorit nr. 37, datë 08.03.2023,  shpall konkursin për pozicionet e punës personel akademik me kohë të plotë në Departamentin e Neuroshkencës, Lënda Neurologji dhe Neurokirurgji,  Fakulteti i Mjekësisë, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë.

Kandidatët konkurrentë për pozicionet e punës personel akademik me kohë të plotë në Departamentin e Neuroshkencës, Lënda Neurologji dhe Neurokirurgji, Fakulteti i Mjekësisë, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë,duhet të plotësojnë:

 

Kritere të përgjithshme:

 1. Të jetë diplomuar në Master shkencor në Mjekësi e Përgjithshme;
 2. Të jetë diplomuar si mjek specialist në Neurologji;
 3. Të zotëroj licencë për ushtrimin individual të profesionit,  lëshuar nga Urdhëri i Mjekëve të Shqipërisë;
 4. Të ket përfunduar studimet universitare me notë mesatare mbi 8 (tetë);
 5. Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë të gjykatës për kryerjen e një vepre penale me dashje;
 6. Të zotërojë me dëshmi, të paktën një nga pesë gjuhët e huaj perëndimore (Anglisht, Frengjisht, Gjermanisht, Italisht, Spanjisht);
 7. Të ketë të paktën 10vite eksperiencë si mjek specialist në Spitalet Universitare;
 8. Të ketë gradën Doktor;
 9. Të jetë shtetas shqiptar me zotësi të plotë për të vepruar;
 10. Të mos ketë masë disiplinore në fuqi;
 11. Të zotëroj gjuhën shqipe të shkruar dhe të folur;
 12. Të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryej detyrën përkatëse;
 13. Të zotërojë aftësitë e nevojshme profesionale për vendin e punës për të cilin konkurron;

 

Kritere preferenciale:

 1. Të ketë titullin shkencor “Profesor” ose “Profesor i asociuar”;
 2. Të ketë të paktën 10 vite eksperiencë në mësimdhënie;
 3. Të ketë trajnime pasuniversitare ose trajnime në kuadrin e edukimit në vazhdim në fushën e Neuroshkencës;
 4. Të ketë aftësi komunikimi dhe pune në grup;
 5. Të ketë pjesëmarrje aktive në aktivitete shkencore dhe/ose projekte shkencore të fushës së Neuroshkencës;
 6. Të ketë publikime shkencore në revista shkencore në fushën e Neuroshkencës;

 

Kandidatët konkurrentë duhet të paraqesin këtë dokumentacion:

 1. Kërkesë me shkrim për aplikim;
 2. Jetëshkrimin (CV) sipas formatit standard (europass) i përditësuar;
 3. Fotokopje të pasaportës ose kartës së identitetit;
 4. Kopje e noterizuar e diplomës/diplomave dhe njehsimin e tyre në MAS (për diplomat e marra jashtë vendit), bashkë me listën e notave të noterizuara (për secilin program përkatës studimi);
 5. Dëshmi të kualifikimeve pasuniversitare ose të gradave dhe titujve (fotokopje të noteruara). Për diplomat master ose PhD të marra në universitetet e huaja, duhet të dorëzohet fotokopje e noteruar e certifikatës së njohjes nga organi kompetent ose vërtetim që janë në proces njohje;
 6. Dëshmi të pjesëmarrjes në konferenca apo seminare etj;
 7. Kopje e noterizuar e dëshmisë së njohjes së gjuhës së huaj ;
 8. Kopje e noterizuar e librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
 9. Të paktën dy referenca, nga të cilat të paktën njëra të jetë nga Profesor i fakultetit ku është diplomuar;
 10. Kopje të artikujve, teksteve, revista, projekte shkencore etj;
 11. Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj dhe në mbështetje të kritereve ;
 12. Vërtetim i gjendjes shëndetësore të marrë brenda tre muajve të fundit (raport mjekësor për aftësinë në punë);
 13. Kopje e noterizuar e licencës për ushtrimin individual të profesionit, lëshuar nga Urdhri i Mjekëve;
 14. Vërtetim nga punëdhënësi që nuk ka masë disiplinore në fuqi;
 15. Formular vetëdeklarim sipas formës së kërkuar nga ligji nr.138/2015”;
 16. Vërtetim i gjendjes gjyqësore (dëshmi penaliteti) të marrë brenda tri muajve të fundit;

Mungesa e një prej dokumentave të kërkuara më sipër, s’jell skualifikim të kandidatit.

Dokumentacioni i dorëzuar nuk mund t’ju kthehet konkurrentëve, pasi bëhet pjesë e arkivës së institucionit.

Kandidatët e interesuar, duhet të dorëzojnë dokumentacionin e kërkuar të inventarizuar në  zyrën e Protokollit të Fakultetit të Mjekësisë, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë. (Adresa: Rruga e Dibrës, Nr.371, 1005, Tiranë)

Afati i dorëzimit të dokumentacionit: 10 ditë pune me datën e shpalljes në buletinin e APP-së

Mënyra e vlerësimit:

Përzgjedhja e kandidatit fitues do të bëhet nëpërmjët konkurrimit me dosje dhe me intervista të drejtëpërdrejta.

Vlerësimi do të bëhet sipas formularit të vlerësimit të kandidatëve për personel akademik i miratuar nga Senati Akademik i Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, i publikuar në faqen zyrtare  www.umed.edu.al

Për çdo paqartësi mund të dërgohet email në adresën info@umed.edu.al