NJOFTIM PËR POZICIONIN E PUNËS 1 (NJË) VEND KRYETAR I DEGËS SË FINANCËS NË FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE, UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

NJOFTIM PËR POZICIONIN E PUNËS 1 (NJË) VEND KRYETAR I DEGËS SË FINANCËS NË FAKULTETIN E SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE, UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

Bazuar në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, në Statutin e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, në Vendimin e Bordit të Administrimit të UMT-së Nr. 63, datë 08.10.2021 “Për miratimin e kritereve të punësimit të personelit administrativ të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë”, si dhe në Urdhrin e Administratorit të UMT-së nr. 23, datë 25.01.2023  “Për fillimin e procedurës së punësimit për pozicionin e punës Kryetar i Degës së Financës në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, shpall konkursin për 1(një) vend të lirë pune “Kryetar i Degës së Financës në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë”, si më poshtë:

Kandidatët për pozicionin e punës 1 (një) vend Kryetar i Degës së Financës në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë.

Përshkrimi përgjithësues i punës:

 • Kryetari i degës është përgjegjësi kryesor për mbarëvajtjen e punës në degën e financës. Koordinon punën vertikalisht me strukturat që ka në varësi: specialist dhe raporton rregullisht te Administratori i njësisë kryesore;
 • Kryen rolin e nëpunësit zbatues;
 • Ndjek gjithë veprimet financiare që lidhen me shpenzimet për veprimtarinë e njësisë dhe bën mbylljen e bilancit vjetor;
 • Merr pjesë në hartimin e buxhetit vjetor, në bashkëpunim me strukturat e tjera të njësisë;
 • Merr pjesë në përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm në zbatim të kërkesave të ligjit dhe institucioneve përkatëse;
 • Ndjek gjithë veprimet financiare që lidhen me të ardhurat e njësisë dhe raporton për realizimin e tyre;
 • Ndjek shpenzimet e buxhetit dhe të fondeve të tjera që disponon njësia, rakordon çdo muaj situacionin e shpenzimeve ekonomike, si dhe propozon, rialokime të planit buxhetor;
 • Përgatit analiza periodike dhe vjetore për realizimin e treguesve ekonomik dhe financiarë;
 • Raporton çdo muaj në formë elektronike dhe shkresore në UMT-ë dhe jashtë radhe për të gjitha të dhënat që kërkohen;
 • Është përgjegjës për mbajtjen e librave të llogarisë në përputhje me legjislacionin në fuqi;
 • Është përgjegjës dhe përgatit të gjithë materialet e nevojshme për kryerjen e inventarëve të përgjithshme dhe periodike për njësinë kryesore;
 • Koordinon aktivitetin e punës midis specialistëve, cakton detyra dhe ndjek e kontrollon zbatimin e tyre;
 • Regjistron të gjitha kontratat e lidhura ndërmjet Njësisë dhe operatorëve Ndjek likuidimin e tyre;
 • Detyrat e tjera janë specifikuar në rregulloren e përgjithshme.

Kërkesat e përgjithshme, që duhet të plotësojnë kandidatët për punësim si personel administrativ në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike, UMT, janë:

Kritere:

 1. Të zotërojë diplomë të nivelit “Master Shkencor” në Shkencat Ekonomike. Edhe diploma e nivelit “Bachelor” duhet të jetë në të njëjtën fushë;
 2. Të ketë mbi 3 (tri) vite eksperiencë pune në profesion;
 3. Aftësi të mira kompjuterike, njohja e programeve bazë;
 4. Njohuri të gjuhës së huaj anglisht dhe/ose ndonjë gjuhë tjetër.

 

Kushtet: 

 1. Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
 2. Të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse;
 3. Të mos jetë dënuar me vendim të formës së prerë të gjykatës për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundërvajtje penale me dashje;
 4. Ndaj tij të mos jetë marrë ndonjë masë disiplinore që nuk është shuar sipas ligjit dhe ndaj tij të mos jetë marrë ndonjë masë disiplinore për largimin nga detyra;
 5. Përbën avantazh për këto pozicion aftësia në komunikim, aftësia organizative dhe menaxheriale, aftësia për të punuar në grup;

 

Kërkesat e përgjithshme që duhet të plotësoj kandidati janë:

 • Të jetë shtetas shqiptar;
 • Të plotësojë kërkesat e posaçme për nivelin e arsimit, përvojës dhe kërkesat e tjera të posaçme për kategorinë, klasën, grupin dhe pozicionin përkatës;
 • Të ketë vlerësime pozitive të përvojave të mëparshme të punës;
 • Të zotërojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur.

 

Kandidatët duhet të dorëzojnë këto dokumente:

 1. Kërkesë me shkrim për aplikim;
 2. Jetëshkrimin (CV) sipas formatit standard (europass);
 3. Fotokopje të pasaportës ose kartës së identitetit;
 4. Kopje e noteruar e diplomës/diplomave dhe/ose njehsimin e tyre në MAS (për diplomat e marra jashtë vendit), bashkë me listë notash të noteruara (për ciklet përkatëse të studimit, sipas rastit);
 5. Kopje e librezës së punës e noteruar (të gjitha faqet që vërtetojnë përvojën në punë);
 6. Vërtetim i gjendjes shëndetësore të marrë brenda tri muajve të fundit (raport mjekësor për aftësinë në punë);
 7. Formular vetë deklarim sipas formës së kërkuar nga ligji nr. 138/2015;
 8. Vërtetim nga punëdhënës të mëparshëm, që nuk ka masë disiplinore në fuqi;
 9. Dëshmi të njohjes së gjuhës së huaj të noteruar;
 10. Certifikate/ Dëshmi që vërtetojnë njohuri të avancuara profesionale të paketës Microsoft Office;
 11. Dokument tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, apo të tjera të përmendura në jetëshkrim;
 12. Referenca nga punëdhënës të mëparshëm, që provojnë vlerësimet pozitive në punë;
 13. Vërtetim i gjendjes gjyqësore (Dëshmi penaliteti) të marrë brenda tri muajve të fundit.

Mungesa e një prej dokumentacioneve të kërkuara më sipër, sjell s’kualifikim të kandidatit.

Dokumentacioni i dorëzuar nuk do të kthehet mbrapsht, pasi bëhet pjesë e arkivës së Institucionit.

Kandidatët e interesuar, duhet të dorëzojnë dokumentacionin e kërkuar origjinal ose të njehsuar me origjinalin brenda 15 ditëve nga shpallja e njoftimit, të inventarizuar, (listë inventari) pranë zyrës  në Sekretarisë së Protokoll- Arkivës, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë (Adresa: Rruga e Dibrës, Nr.371, 1005, Tiranë).

Afati i dorëzimit të dokumentacionit: është  15 (pesëmbëdhjetë) ditë kalendarike, afat i cili fillon me ditën e shpalljes ne Buletinin e APP-së.

 Përzgjedhja e kandidatit fitues do të bëhet nëpërmjet konkurrimit me dosje dhe me intervista të drejtpërdrejta. Për çdo paqartësi mund të dërgohet e-mail në adresën info@umed.edu.al.

 

Fusha e njohurive, aftësive dhe cilësitë të cilat do të zhvillohet intervista:

 • Njohuritë mbi Ligjin nr.80/2015 “Për arsimin e larte dhe kërkimin shkencor në IAL në R.SH.”
 • Njohuritë mbi Ligjin nr.44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë”;
 • Njohuri mbi ligjin nr. 9936, datë 26.06.2006 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar;
 • Njohuri të akteve nënligjore në fuqi për fushën e procedurave financiare e administrative.
 • Njohuri mbi ligjin nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për Sigurimet Shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar.

 

Mënyra e vlerësimit:

 Në lidhje me dokumentacionin e dorëzuar kandidatët do të vlerësohen për përvojën, trajnimet apo kualifikimet e lidhura me fushën.

Në lidhje me intervistën e punës kandidatët do të vlerësohen për njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pozicionit të punës; eksperiencën e tyre të mëparshme; motivimin, aspiratat dhe pritshmërinë e tyre për karrierën.