NJOFTIM PËR POZICIONIN E PUNËS 1 (NJË) VEND “PËRGJEGJËS NË SEKTORIN E SHËRBIMEVE DHE INVESTIMEVE”, PERSONEL ADMINISTRATIV ME KOHË TË PLOTË, NË DREJTORINË E SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE, NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË

NJOFTIM PËR POZICIONIN E PUNËS 1 (NJË) VEND “PËRGJEGJËS NË SEKTORIN E SHËRBIMEVE DHE INVESTIMEVE”, PERSONEL ADMINISTRATIV ME KOHË TË PLOTË, NË DREJTORINË E SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE, NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË

Bazuar në ligjin nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e  arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, neni 67; në Statutin e UMT-së, neni 79; “Punësimi i personelit administrativ”; në Rregulloren e UMT-së, nenet 59 dhe 60; në Vendimin e Bordit të Administrimit të UMT-së nr. 63, datë 08.10.2021 “Për miratimin e kritereve të punësimit të personelit administrativ të UMT-së”, i ndryshuar, si dhe në Urdhrin e Administratorit të UMT-së nr. 117, datë 29.05.2024 “Për fillimin e procedurës së punësimit për pozicionin e punës 1 (një) vend “Përgjegjës në Sektorin e Shërbimeve dhe Investimeve”, personel administrativ me kohë të plotë, në Drejtorinë e Shërbimeve Mbështetëse, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, rishpall konkursin për 1 (një) vend të lirë pune në pozicionin “Përgjegjës në Sektorin e Shërbimeve dhe Investimeve”, me kohë të plotë në Drejtorinë e Shërbimeve Mbështetëse, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë.

Kandidatët e interesuar, duhet të plotësojnë këto kritere:

Përshkrimi i përgjithshëm i punës:

 • Përgjegjësi i Sektorit është përgjegjësi kryesor për mbarëvajtjen e punës në Sektor. Koordinon punën vertikalisht me strukturat që ka në varësi dhe raporton rregullisht të Drejtori i Drejtorisë.
 • Ndjek monitorimin e zbatimit të kontratave të lidhura.
 • Organizon punën për mirëfunksionimin e sistemeve dhe infrastrukturës elektromekanike, hidraulike, ndërtimore të godinës të UMT-së, si dhe të pajisjeve të tjera që janë në përdorim në përputhje me parametrat e duhura;
 • Organizon punën për mirëmbajtjen, pastrimin, transportin, shërbimet postare dhe korrierët.
 • Mbikëqyr evidentimin e mallrave dhe materialeve në magazinë, dokumentimin e qarkullimit të tyre, mbajtjen e kartelave dhe rakordimin me kontabilitetin;
 • Organizon punën për plotësimin e regjistrit të aseteve të UMT-së duke evidentuar ndryshimet (rikonstruksionet, meremetimet);
 • Organizon punën për mbajtjen e regjistrit të pronave të miratuara për t’u dhënë me qIra;
 • Realizon çdo detyrë tjetër të ngarkuar nga eprorët;
 • Detyrat e tjera janë të specifikuar në rregulloren e përgjithshme;
 • Evidenton mallrat dhe materialet në magazinë, dokumentimin e qarkullimit të tyre, mbajtjen e kartelave dhe rakordimin me kontabilitetin.

 

Kandidatët e interesuar për pozicionin e lirë të punës “Përgjegjës në Sektorin e Shërbimeve dhe Investimeve ”, duhet të plotësojnë këto kritere:

Kritere:

 1. Të zotërojnë diplomë të ciklit të dytë të studimeve “Master i Shkencave” në Shkenca Ekonomike/Juridike/Inxhinierike. Edhe diploma e ciklit të parë të studimeve “Bachelor” duhet të jetë në të njëjtën fushë;
 2. Të ketë mbi 3 vite eksperiencë pune në profesion;
 3. Të ketë aftësi të mira kompjuterike, njohja e programeve bazë;
 4. Njohuri të gjuhës së huaj anglisht, dhe/ose ndonjë gjuhë tjetër;

 

Kushtet:

 1. Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
 2. Të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse;
 3. Të mos jetë dënuar me vendim të formës së prerë të gjykatës për kryerjen e një vepre penale me dashje;
 4. Ndaj tij të mos jetë marrë ndonjë masë disiplinore për largimin nga detyra.

 

Kërkesat  e përgjithshme që duhet të plotësojë kandidati janë:   

 1. Të jetë shtetas shqiptar;
 2. Të plotësojë kërkesat e posaçme për nivelin e arsimit, përvojës dhe kërkesave të tjera të posaçme për kategorinë, klasën, grupin dhe pozicionin përkatës;
 3. Të ketë vlerësime pozitive të përvojave të mëparshme të punës;
 4. Të zotërojë gjuhën shqipe të shkruar e të folur.

 

Përbën avantazh për këtë pozicion aftësia në komunikim, aftësia organizative dhe menaxheriale, aftësia për të punuar në grup.

 • Dokumentacioni i kërkuar

 

Kandidatët që aplikojnë, duhet të dorëzojnë dokumentet si më poshtë:

 1. Kërkesë me shkrim për aplikim;
 2. Jetëshkrimin (CV) sipas formatit standard (europass);
 3. Fotokopje të pasaportës ose kartës së identitetit;
 4. Kopje e noterizuar e diplomës/diplomave dhe/ose njehsimin e tyre në MAS (për diplomat e marra jashtë vendit), bashkë me listën e notave të noterizuara (për ciklet përkatëse të studimit);
 5. Kopje e librezës së punës e noterizuar (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
 6. Vërtetim i gjendjes shëndetësore të marrë brenda tre muajve të fundit (raport mjekësor për aftësinë në punë);
 7. Vërtetim i Gjendjes Gjyqësore (Dëshmi Penaliteti të marrë brenda tre muajve të fundit).
 8. Formular vetëdeklarimi sipas formës së kërkuar nga ligji nr.138/2015, i ndryshuar;
 9. Vërtetim nga punëdhënës të mëparshëm, që nuk ka masë disiplinore në fuqi;
 10. Dëshmi të njohjes së gjuhës së huaj të noterizuar;
 11. Certifikatë/Dëshmi të noterizuar që vërtetojnë njohuritë kompjuterike në programet bazë;
 12. Dokument tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;
 13. Referenca nga punëdhënës të mëparshëm, që provojnë vlerësimet pozitive në punë.

Mungesa e një prej dokumentave të kërkuara më sipër, sjell skualifikim të kandidatit. Dokumentacioni i dorëzuar nuk do të kthehet mbrapsht, pasi bëhet pjesë e arkivës së   Institucionit.

Kandidatët e interesuar, duhet të dorëzojnë dokumentacionin e kërkuar origjinal ose të njehsuar me origjinalin, të inventarizuar, në Zyrën e Protokoll-Arkivës, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë. Adresa: Rruga e Dibrës, Nr.371, 1005, Tiranë.

Afati i dorëzimit të dokumentacionit është brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve  kalendarike, që nga dita e shpalljes së njoftimit në Buletinin e APP-së.

Fusha e njohurive, aftësive dhe cilësitë mbi të cilat do të zhvillohet intervista:

 • Njohuri mbi ligjin nr. 80/2015 datë 22.07.2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”;
 • Njohuri mbi ligjin nr. 44/2015, “Kodi i procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë”;
 • Njohuri të akteve nënligjore në fuqi për fushën e arsimit të lartë, procedurave administrative, prokurimit publik.

 

Mënyra e vlerësimit:

Përzgjedhja e kandidatit fitues do të bëhet nëpërmjet konkurrimit me dosje dhe me intervista të  drejtpërdrejta. Në lidhje me dokumentacionin e dorëzuar, kandidatët do të vlerësohen për përvojën, trajnimet apo kualifikimet e lidhura me fushën. Në lidhje me intervistën e punës kandidatët do të vlerësohen për njohuritë mbi legjislacionin e sipërcituar, aftësitë, kompetencat, eksperiencën e tyre të mëparshme, motivimin, aspiratat si dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.

Për çdo paqartësi mund të kontaktoni në adresën info@umed.edu.al