NJOFTIM PËR POZICIONIN E PUNËS, PERSONEL NDIHMËS AKADEMIK “LABORANTE MËSIMORE” ME KOHË TË PLOTË NË DEPARTAMENTIN E PEDIATRISË, NË SHËRBIMIN E LABORATORIT TË GJENETIKËS NË FAKULTETIN E MJEKËSISË, UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

NJOFTIM PËR POZICIONIN E PUNËS, PERSONEL NDIHMËS AKADEMIK “LABORANTE MËSIMORE” ME KOHË TË PLOTË NË DEPARTAMENTIN E PEDIATRISË, NË SHËRBIMIN E LABORATORIT TË GJENETIKËS NË FAKULTETIN E MJEKËSISË, UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

Mbështetur në ligjin nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet  e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, në Statutin e Universitetit të Mjekësisë, si edhe në Urdhërin Nr. 39, datë 08.03,2023 “Për miratimin e kritereve për kanditatët për personel ndihmës akademik në Fakultetin e Mjekësisë ” shpall konkursin për pozicionin e punës, personel ndihmës akademik “Laborante Mësimore” me kohë të plotë në Departamentin e Pediatrisë, në Shërbimin e Laboratorit të Gjenetikës në Fakultetin e Mjekësisë, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë.

Kandidatët për personel ndihmës akademik, me kohë të plotë, pozicioni “Laborante Mësimore” në Departamentin e Pediatrisë, në Shërbimin e Laboratorit të Gjenetikës në Fakultetin e Mjekësisë, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, duhet të plotësojnë këto kritere:

 

Kritere të përgjithshme

 1. Të jetë shtetas shqipëtar me zotësi të plotë për të vepruar;
 2. Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë nga Gjykata për kryerjen e një vepre penale;
 3. Të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse;
 4. Të mos ketë masë disiplinore që nuk është shuar sipas ligjit;
 5. Të zotërojë diplomë të arsimit të lartë të fituar në Universitetet e Republikës së Shqipërisë ose diplomë të fituar në Universitete të huaja të njohura nga MASR;

 

Kritere të veçanta:

 1. Të ketë përfunduar studimet universitare të nivelit Bachelor, pranë Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike, ose në Fakultete ekuivalente, të akredituara dhe të njohura nga MASR, me notë mesatare aritmetike të Studimeve Universitare mbi 7 (shtatë) e lart ;
 2. Të zotërojë me dëshmi një gjuhë të huaj perëndimore (Anglisht, Frengjisht, Gjermanisht, Italisht, Spanjisht);
 3. Të ketë eksperiencë pune mbi 5 (pesë) vjet të dokumentuar;
 4. Të ketë njohuri të mira të paketës Microsoft Office.

 

Kritere preferenciale:

 1. Preferohen kandidatë që zotërojnë gjuhën angleze;
 2. Preferohen kandidatë që kanë përvoja të mëparshme pune laboratorike;
 3. Preferohen kandidatë që kanë Diplomë të Studimeve Universitare, përfunduar studimet në Master Profesional/Shkencor, “Teknik Laboratori”;

 

Dokumentacioni i kërkuar:

Kandidatët që aplikojnë, duhet të dorëzojnë pranë Zyrës së Protokollit, të Fakultetit të Mjekësisë, në UMT-së , dosjen personale ( të inventarizuar), me dokumentat si më poshtë:

 1. Kërkesë me shkrim për aplikim;
 2. Jetëshkrimin (CV) sipas formatit standard (europass);
 3. Fotokopje të pasaportës ose kartës së identitetit;
 4. Kopje e noterizuar e diplomës/diplomave dhe njehsimin e tyre në MAS (për diplomat e marra jashtë vendit), bashkë me listën e notave;
 5. Kopje e noterizuar e librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
 6. Kopje e noterizuar e dëshmisë së njohjes së gjuhës së huaj;
 7. Kopje e noterizuar e dëshmisë së paketës Microsoft Office;
 8. Vërtetim i gjendjes shëndetësore të marrë brenda tre muajve të fundit (raport mjekësor për aftësinë në punë);
 9. Formular vetdeklarimi sipas formës së kërkuar nga ligji nr.138/2015
 10. Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, apo të tjera të përmendura në jetëshkrim;
 11. Referenca që provojnë vlerësimet pozitive;
 12. Vertetim i Gjendjes Gjyqësore (Dëshmi Penaliteti) të marrë brenda 3 (tre) muajve të fundit;

 

Mungesa e një prej dokumentave të kërkuara më sipër, sjell skualifikim të kandidatit.

Dokumentacioni i kërkuar nuk do të kthehet mbrapsht, pasi behet pjesë e Arkivës së Institucionit.

Afati i dorëzimit të dokumentacionit është 10 ditë pune nga data e shpalljes ne Buletinin e APP-së.

Fusha e njohurive, aftësive dhe cilësitë të cilat do të zhvillohet intervista:

 • Njohuri mbi ligjin nr. 80/2015 datë 22.07.2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”.
 • Njohuri të akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi për fushën e mësimëdhënies në Institucionet e Arsimit të Lartë.

 

Mënyra e vlerësimit:

Përzgjedhja e kandidatit fitues do të bëhet nëpërmjet konkurimit me dosje dhe me intervista të drejtëpërdrejta.

Në lidhje me dokumentacionin e dorëzuar kandidatët do të vlerësohen për përvojën, trajnimet apo kualifikimet e lidhura me fushën.

Në lidhje me intervistën e punës kandidatët do të vlerësohen për njohuritë mbi legjislacionin e sipërcituar, aftësitë, kompetencat, eksperiencën e tyre të mëparshme, motivimin, aspiratat si dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.

Vlerësimi do të bëhet sipas formularit të vlerësimit të kandidatëve për personel ndihmës akademik i miratuar nga Senati Akademik i Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, i publikuar në faqen zyrtare  www.umed.edu.al

Për çdo paqartësi mund të dërgohet email në adresën info@umed.edu.al