NJOFTIM PËR ZHVILLIM AKTIVITETI

NJOFTIM PËR ZHVILLIM AKTIVITETI

“Në zbatim të VKM nr. 440, datë 17.05.2017 “Për përcaktimin e standardeve, të kritereve dhe procedurave të akreditimi të ofruesve të aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë”, ju informojmë sa më poshtë lidhur me aktivitetin e edukimit në vazhdim akredituar nga Qendra e Zhvillimit Profesional me temë:

  “Konferenca e 10-të Kombëtare e Reumatologjisë   

Aktiviteti i ofruar nga Shërbimi i Reumatologjisë, Fakulteti i Mjekësisë, do të mbahet më 3 Shkurt 2023, në sallë, pranë Hotel Garden Inn, Tiranë me 6 orë efektive, me kredite të miratuara 6.

Aktiviteti ofrohet si specialitet për reumatologë, pneumologë, infeksionistë, mjekë të përgjithshëm, ortopedë, fizioterapistë, mikrobiologë, kardiologë, nefrologë, gastrohepatologë, endokrinologë, imazheristë, mjekë urgjence, alergologë, dermatologë, farmacistë dhe infermierë

Person kontakti: Dr. Ervin Rapushi

E-mail: dr.ervini2006@yahoo.it

Nr. Tel: 0682393573

Përsa më lart, gjeni bashkëlidhur programin e aktivitetit:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2023/02/Programi-konferenca-1-1.doc