Njoftim për zhvillim aktiviteti

Njoftim për zhvillim aktiviteti

Në zbatim të VKM nr. 440, datë 17.05.2017 “Për përcaktimin e standardeve, të kritereve dhe procedurave të akreditimit të ofruesve të aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë”, ju informojmë sa më poshtë lidhur me aktivitetin e edukimit në vazhdim akredituar nga Qendra e Zhvillimit Profesional me temë:

  “Parandalimi dhe shëndeti i njeriut 

 Aktiviteti i ofruar nga Shërbimi i Pediatrisë Infektive, do të mbahet më 26 Tetor 2023, në sallë,  pranë  Hotel Plaza, deri në 200 pjesëmarrës pjesa e parë  dhe me 100 pjesëmarrës pjesa e dytë secila sallë, me kredite të miratuara 6 në total.

 Aktiviteti ofrohet për specialitete si mjekë familje, pediatër, pneumologë, ORL, reumatologë, alergologë, dentist dhe farmacistë.

 Person kontakti: Prof. Dr. Gjeorgjina Kuli

E-mail: gkuli_lito@hotmail.com

Nr. Tel: 0692630662

Përsa më lart, gjeni bashkëlidhur programin e aktivitetit:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2023/10/Axhenda-Parandalimi-dhe-shendeti-i-njeriut.docx