Njoftim për zhvillim aktiviteti

Njoftim për zhvillim aktiviteti

Në zbatim të VKM nr. 440, datë 17.05.2017 “Për përcaktimin e standardeve, të kritereve dhe procedurave të akreditimit të ofruesve të aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë”, ju informojmë sa më poshtë lidhur me aktivitetin e edukimit në vazhdim akredituar nga Qendra e Zhvillimit Profesional me temë:

  “Testet Laboratorike në Gjinekologji 

 Aktiviteti i ofruar nga Departamenti i Laboratorëve, do të mbahet më 28 Tetor 2023, në sallë,  pranë  Hotel Rogner, deri në 100 pjesëmarrës me 3.5 orë efektive në total, me kredite të miratuara 3.5

Aktiviteti ofrohet për specialitete si Gjinekologë, Mjekë Laboratori, Mjekë familje.

Person kontakti: Prof. Dr. Anyla Bulo

E-mail: anyla.bulo@umed.edu.al

Nr. Tel: 0682074599

Përsa më lart, gjeni bashkëlidhur programin e aktivitetit:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2023/10/Albania-Tirana-Rogner-Agenda-28-October-2023-1.docx