Njoftim për zhvillim aktiviteti

Njoftim për zhvillim aktiviteti

Në zbatim të VKM nr. 440, datë 17.05.2017 “Për përcaktimin e standardeve, të kritereve dhe procedurave të akreditimit të ofruesve të aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë”, ju informojmë sa më poshtë lidhur me aktivitetin e edukimit në vazhdim akredituar nga Qendra e Zhvillimit Profesional me temë:

  “Update në Neurokirurgji Pediatrike 

 Aktiviteti i ofruar nga Shërbimi i Neurokirurgjisë, Fakulteti i Mjekësisë, do të mbahet më 1 Dhjetor 2023, në sallë,  pranë Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, Tiranë, deri në 40 pjesëmarrës, me 3 orë efektive, me kredite të miratuara 3 në total.

 Aktiviteti ofrohet për specialitete si Neurokirurgë, Neurologë Pediatër, Neurologë, Infermier dhe Farmacist.

Person kontakti: Artur Xhumari

E-mail: artur.xhumari@umed.edu.al

 Përsa më lart, gjeni bashkëlidhur programin e aktivitetit:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2023/11/Programi.docx