Njoftim për zhvillim aktiviteti

Njoftim për zhvillim aktiviteti

Në zbatim të VKM nr. 440, datë 17.05.2017 “Për përcaktimin e standardeve, të kritereve dhe procedurave të akreditimit të ofruesve të aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë”, ju informojmë sa më poshtë lidhur me aktivitetin e edukimit në vazhdim akredituar nga Qendra e Zhvillimit Profesional me temë:

  “Sfidat e echinococcosis në ditët e sotme 

 Aktiviteti i ofruar nga Shërbimi i Mikrobiologjisë, Fakulteti i Mjekësisë, do të mbahet më 2 Dhjetor 2023, në sallën Abret,  pranë Hotel Tirana International, deri në 100 pjesëmarrës, me 6 orë efektive, me kredite të miratuara 6 në total.

 Aktiviteti ofrohet për specialitete si Mikrobiologë, Infeksionistë, Gastrohepatologë, Radiologë, Kirurgë, Pathologë, Epidemiologë, Shëndet Publik, Infermier, Dentist etj.

Person kontakti: Vjollca Kamberi

E-mail: vjollcakamberi@yahoo.com

Nr. Tel: 0693658836

 Përsa më lart, gjeni bashkëlidhur programin e aktivitetit:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2023/11/PROGRAM-KONFERENCA-E-MIKROBIOLOGJISE.docx