Njoftim për zhvillim aktiviteti

Njoftim për zhvillim aktiviteti

Në zbatim të VKM nr. 440, datë 17.05.2017 “Për përcaktimin e standardeve, të kritereve dhe procedurave të akreditimit të ofruesve të aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë”, ju informojmë sa më poshtë lidhur me aktivitetin e edukimit në vazhdim akredituar nga Qendra e Zhvillimit Profesional me temë:

 

  “Konferenca vjetore e DDRSHIKIOGJ, Perspektiva dhe Aktualitete

Aktiviteti i ofruar nga Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike, Tiranë, do të mbahet më 26 Janar 2024, në sallë,  pranë Sallës së FSHMT, Amfiteatri, Tiranë,  deri në 50 pjesëmarrës, me 5 orë efektive, me 5 kredite të miratuara.

Aktiviteti ofrohet për specialitete si Mjek Familje, Pediatër, Mikrobiolog Laboratori, Imazherist dhe Infermier.

Person kontakti: Admir Nake

E-mail: admir.nake@umed.edu.al

Nr. Tel: 0684094696

Përsa më lart, gjeni bashkëlidhur programin e aktivitetit:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2024/01/Programi-Konferenca-Vjetore-DRSHIKIOGJ.pdf