Njoftim për zhvillim aktiviteti

Njoftim për zhvillim aktiviteti

Të nderuar,

Në zbatim të VKM Nr. 440, datë 17.05.2017 “Për përcaktimin e standardeve , të kritereve dhe procedurave të akreditimit të ofruesve të aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë”, ju informojmë sa më poshtë lidhur me aktivitetin e edukimit në vazhdim në proces akreditimi nga Qendra e Zhvillimit Profesional me temë:

 “Kirurgjia minivazive ne gjinekologji” 

Aktiviteti ofrohet nga Fakulteti i Mjekësisë, Departamenti i Obstetrikë-Gjinekeologji , do të mbahet në datat 9 dhe 10  prill 2021, 11 orë efektive total , me kredite të propozuara 11 në formën e webinarit dhe ofrohet për mjekë dhe  specialistë të fushës.

 

Person kontakti: Aurora Bajraktari

Numër kontakti: 0684105234