PROJEKTI IDEA

PROJEKTI IDEA

Inclusive Tertiary Education in West Balkans/ IDEA;
618859-EPP-1-2020-1-AL-EPPKA2-CBHE-JP (2021-2024)

IAL-të në rajonin e Ballkanit Perëndimor nuk kanë kuadër politikash, njohuri teknike, infrastrukturë, pajisje, teknologji, si dhe arsimim dhe trajnim për të lehtësuar arsimin gjithëpërfshirës dhe barazinë e aksesit në institucionet e arsimit të lartë për studentët me aftësi të kufizuara/veçanta dhe studentët me vështirësi në të mësuar. Si pasojë, më shpesh sesa jo, nxënësit e shkollave të mesme me aftësi të kufizuara jo vetëm që dekurajohen të vazhdojnë studimet e tyre në Arsimin e Lartë, por edhe ata që regjistrohen shpesh detyrohen të braktisin shkollën në mungesë të sistemeve të përshtatshme të mbështetjes. Të dhënat empirike të mbledhura nga institucionet pjesëmarrëse tregojnë gjithashtu një shkallë mjaft të lartë të braktisjes së studentëve që u kundërvihen vështirësive në të mësuar. Rajoni i Ballkanit Perëndimor po humbet kështu një kapital të rëndësishëm shoqëror dhe intelektual, dhe gjithashtu mbetet prapa zhvillimeve të BE-së në barazinë e aksesit në shërbimet e arsimit të lartë.

Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të përmirësojë aksesin, të krijojë kushte mësimore për arsimin gjithëpërfshirës dhe të krijojë mundësi punësimi për SWD dhe studentët me vështirësi në të mësuar në Ballkanin Perëndimor përmes ndërtimit të kapaciteteve të Njësive të Shërbimit Studentor, fakultetit, administratës, studentëve dhe organeve drejtuese të institucioneve të arsimit të lartë të vendeve partnere dhe Ministrive të tyre përkatëse të Arsimit , zhvillimin e praktikave moderne të përfshirjes, teknologjive ndihmëse dhe rrjetëzimit, nga të cilat gjithashtu do të përfitojnë grupe të pafavorizuara në nivelet e arsimit të ulët (arsimi fillor dhe i mesëm).

Objektivi kryesor i projektit është rritja e kapaciteteve menaxheriale, njerëzore dhe infrastrukturore të Institucioneve të Arsimit të Lartë në Shqipëri, Kosovë dhe Mal të Zi, për të mundësuar përfshirjen e studentëve me nevoja të veçanta.

Objektivat e projektit:

 1. Krijimi dhe / ose përmirësimi i strukturave dhe protokolleve të mbështetjes institucionale për të mundësuar hyrjen në Arsimin e Lartë dhe për të nxitur konsolidimin e një kulture të integrimit shoqëror dhe aksesit brenda universiteteve partnere pë studentët me nevoja të veçanta.
 2. Rritja e kapaciteteve menaxheriale dhe administrative të personelit të IAL-ve partnere që merren dhe zbatojnë praktikat e arsimit gjithëpërfshirës.
 3. Pajisja e Njësive Mbështetëse për studentët me Aftësi të Veçanta me një teknologji ndihmëse efektive dhe përkatëse.
 4. Rritja e bashkëpunimit për marrëdhëniet e jashtme, për të përmirësuar aksesin e Arsimit të Lartë dhe punësimin e studentëve me aftësi të veçanta.
 5. Rritja e ndërgjegjësimit dhe kuptimit të publikut dhe studentëve, për rëndësinë e arsimit gjithëpërfshirës si brenda institucioneve të arsimit ashtu edhe për shoqërinë.

 Institucionet partnere të projektit janë:

 1. Universiteti Polis
 2. Universiteti AleksandërMoisiu-Durrës
 3. Universiteti Mjekësor i Tiranës
 4. Universiteti i Shkodrës “LuigjGurakuqi”
 5. Zonja e Këshillit të Mirë të Universitetit
 6. Universiteti Epoka
 7. Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”
 8. Kolegji i Biznesit Ndërkombëtar, Mitrovicë
 9. Kolegji Universum
 10. Universiteti DonjaGorica
 11. Universiteti Kombëtar i Athinës
 12. Universiteti Masaryk
 13. Universiteti Limerick
 14. Fondacioni Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara (FSHDPAK)
 15. Shoqata e Fëmijëve Paraplegjikë dhe të Paralizuar në Kosovë (HANDYKOS)
 16. Shoqata e të Rinjve me Aftësi të Kufizuara në Mal të Zi (AYDM)

Lista e Partnerëve të Asociuar

 1. Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve – Shqipëri
 2. Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë – Kosovë
 3. Ministria e Arsimit dhe Sportit – Mali i Zi